Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Persoonsgebonden aftrek

De huidige 'buitengewone lasten', zoals onvergoede kosten voor studie, ziekte of invaliditeit, heten per 2001 'buitengewone uitgaven' of 'persoonsgebonden aftrek'. De systematiek blijft echter gelijk. Buitengewone uitgaven blijven, wanneer zij een drempel overschrijden en soms tot een bepaald maximum, aftrekbaar.

Het gaat ook onder meer om kosten voor bevalling, overlijden, diëten, kinderopvang en levensonderhoud van kinderen jonger dan 27 jaar voor wie geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestaat. In dit laatste geval moet de ouder van het kind wel een belangrijk gedeelte van de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen ouder dan 27 jaar en familieleden zoals ooms en tantes vervalt.

Een belangrijk punt is dat, wanneer het inkomen in box 1 (uit werk, uitkering, pensioen of eigen zaak) te laag is om de buitengewone uitgaven af te trekken, de kosten mogen worden afgetrokken in box 3. In deze box is het vermogen ondergebracht. Deze regel is uitzonderlijk, omdat de nieuwe boxen in het belastingstelsel strikt gescheiden zijn en verliezen in de ene box in principe niet kunnen worden verrekend in de andere box.

Eveneens van groot belang is dat persoonsgebonden aftrek al vooraf bij de fiscus kan worden gedeclareerd! Dat gaat via de 'Voorlopige Teruggave'. Indien een belastingbetaler al weet dat hij in een bepaald kalenderjaar veel kosten gaat maken, en dit ook kan aantonen, kan hij de belastingaftrek hiervan al vooraf bij de Belastingdienst (uiterlijk 1 december van het voorgaande jaar) aanvragen. Dan wordt de teruggave netto in maandelijkse termijnen vanaf januari van het nieuwe jaar direct door de fiscus op de rekening van de betreffende belastingbetaler gestort. Deze methode is al bekend, want wordt sinds twee jaar met succes toegepast bij de hypotheekrente-aftrek.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...