Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?

door Herman M. Kappelle

Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen. Nu deze datum nadert, ontstaat hier en daar lichte paniek omtrent de vraag; moet ik mijn polis voor 1 januari 2001 hebben aangepast aan het nieuwe stelsel. Gelukkig luidt het antwoord op deze vraag in de meeste gevallen neen en hebben we meer tijd om onze levensverzekeringen aan te passen.

Voor lijfrenten waarvan de premie ten laste kan worden gebracht van het inkomen, is het niet bij voorbaat zeker dat aanpassing noodzakelijk is. Als de verzekering is afgesloten na 15 oktober 1990 en als dit is gebeurd in het kader van een oudedagsvoorziening, blijft de premie in beginsel aftrekbaar. Tot welk bedrag de premie kan worden afgetrokken, is afhankelijk van het inkomen en de overige oudedagsvoorzieningen, zoals pensioenopbouw bij de baas. Tot nu toe kan per belastingplichtige ruim  6.100 jaarlijks worden afgetrokken, zonder dat daarvoor een pensioentekort behoeft te worden aangetoond. In het nieuwe stelsel is dit nog slechts mogelijk tot een bedrag van E 1.000.

Als echter sprake is van een pensioentekort, kan meer worden afgetrokken. Hoevl meer is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot ruim  48.000 per jaar. Een ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar die voor de opbouw van zijn oudedagsvoorziening uitsluitend is aangewezen op de lijfrente, kan ook in het nieuwe systeem te minste  6.100 aftrekken als zijn inkomen meer bedraagt dan ongeveer  57.000. Hij behoeft zijn lijfrentepolis dus helemaal niet aan te passen. Voor de polishouders die wel moeten aanpassen, geldt dat de polis in beginsel moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden op het moment dat de eerste premie in 2001 is verschuldigd. Teneinde uitvoeringsproblemen te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Financin goedgekeurd dat de aanpassing in de loop van het jaar 2001 kan plaatsvinden. Uiterlijk op het moment dat de aangifte over 2001 wordt gedaan, moet de polis zijn aangepast. Dat wil dus zeggen voorjaar 2002.

Verzekeringen vr oktober 1990 afgesloten
Voor lijfrenten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990 geldt dat deze na 1 januari 2001 niet meer voor aftrek in aanmerking komen, ook al is sprake van een pensioentekort. Voordat dergelijke lijfrenten voor premieaftrek in aanmerking kunnen komen, moeten zij worden aangepast aan het nieuwe regime. Maar ook hier geldt dat de uiterste datum waarvoor dit moet gebeuren het moment is waarop de aangifte over 2001 wordt gedaan. Bovendien geldt dat alle rechten uit de verzekering die zijn opgebouwd uit premies die zijn betaald voor 1 januari 2001 onder het oude regime van vr deze datum blijven vallen.

Alleen als er een premie wordt betaald nadat de aangifte 2001 is gedaan terwijl de polis (nog) niet is aangepast, is deze premie niet aftrekbaar omdat de verzekering (nog) niet aan de voorwaarden voldoet. Dit heeft echter geen invloed op de rechten die tot 1 januari 2001 zijn opgebouwd. Deze blijven onder het oude regime vallen. Indien wordt gekozen om de premiebetaling op dergelijke polissen voort te zetten en de lijfrente voor de toekomst dus aan te passen aan het nieuwe stelsel, valt het aan te bevelen om administratief een splitsing aan te laten brengen tussen het gedeelte dat is opgebouwd tot 1 januari 2001 en dat onder het oude regime blijft vallen en het gedeelte dat wordt opgebouwd na 1 januari 2001 en dat onder het nieuwe regime komt te vallen.

Voor lijfrenten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule waarvoor een koopsom is gestort, of waarvoor geen premies meer zijn verschuldigd, geldt dat deze volledig onder het oude regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijven vallen. Hiermee hoeft dus niets te gebeuren.

Kapitaalverzekering eigen woning
Voor kapitaalverzekeringen waarvan de premies niet aftrekbaar zijn en de uitkering te zijner tijd tot op zekere hoogte onbelast kan worden ontvangen, verandert er ook het een en ander. De mogelijkheid om de uitkering (gedeeltelijk) onbelast te ontvangen, blijft alleen bestaan als sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning. Dit wil zeggen een kapitaalverzekering waarvan de uitkeringen moet worden gebruikt om de hypotheek op de eigen woning (die als hoofdverblijf wordt gebruikt) af te lossen. Lopende verzekeringen kunnen worden aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning. Hier moet de desbetreffende verzekeringnemer dan om verzoeken bij het doen van zijn aangifte over 2001. Ook dit speelt dus pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2002. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan, wordt de kapitaalverzekering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 beschouwd als kapitaalverzekering eigen woning.

Of (en in hoeverre) het zinvol is een bestaande kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning, hangt sterk af van de persoonlijke omstandigheden. Gezien het overgangsrecht dat geldt voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat omzetten van een bestaande kapitaalverzekering in een kapitaalverzekering eigen woning alleen zinvol is indien sprake is van relatief hoge hypothecaire leningen en kapitaalverzekeringen waarin op 1 januari 2001 al een relatief hoge waarde zit.

Overgangsregeling
Voor kapitaalverzekeringen die op 14 september 1999 bestonden, geldt een overgangsregeling. Dergelijke polissen zijn voor de vermogensrendementsheffing (30% belasting over een fictief rendement van 4%) in Box III vrijgesteld tot een bedrag van  272.000 per belastingplichtige. Voor de heffing van inkomstenbelasting in Box I geldt dat de momenteel bestaande vrijstellingen van toepassing blijven op deze onder het overgangsregime vallende polissen. Voorwaarde voor de toepassing van het overgangsregime is dat de verzekerde kapitalen niet mogen zijn verhoogd, anders dan op grond van een op 14 september 1999 op de polis opgenomen normale en gebruikelijke clausule en dat de looptijd niet mag worden verlengd. De enige actie die bij dergelijke polissen noodzakelijk is, is het toevoegen van de echtgenoot of partner als tweede verzekeringnemer voor kapitaalverzekeringen die op 1 januari 2001 al meer waard zijn dan  272.000, om zodoende te kunnen profiteren van de vrijstelling in Box III die per persoon  272.000 bedraagt. Ook hier heeft de staatssecretaris echter inmiddels goedgekeurd dat deze aanpassing uiterlijk moet zijn aangebracht op het moment dat de aangifte over 2001 wordt gedaan. De polis wordt dan geacht vanaf 1 januari 2001 te zijn aangepast.

Het is duidelijk dat iedere bezitter van een levensverzekering zich goed zal moeten laten adviseren wat te doen met zijn polis in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001. Maar in tegenstelling tot wat doemdenkers ons willen doen geloven, is aanpassen lang niet altijd noodzakelijk en zeker niet vr 1 januari 2001. Gelukkig hebben we in veel gevallen meer tijd.

Dr. H.M. Kappelle is directeur AEGON Adfis, Adviesgroep juridische en fiscale zaken.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...