Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts É19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Vooruitbetaalde hypotheekrente

door Herman M. Kappelle

Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%. Door het schrappen van aftrekposten, het vervangen van de belastingvrije voet door een heffingskorting en het inkorten van de belastingschijven is het uiteindelijke effect van de verlaging van de tarieven echter minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt. De verlaging heeft ertoe geleid dat diverse mensen overwegen om een gedeelte van hun voor het jaar 2001 verschuldigde hypotheekrente vast in 2000 te betalen. Dit kan een voordeel van 8% van het vooruitbetaalde bedrag opleveren. Hierbij moet echter wel een aantal randvoorwaarden in de gaten worden gehouden. Vooruitbetalen is lang niet altijd voordelig en de staatssecretaris heeft gespierde taal laten horen.

Wettelijke randvoorwaarden
De aftrek voor vooruitbetaalde hypotheekrente is beperkt tot maximaal het bedrag ter grootte van zes maanden rente. Er moet sprake zijn van hypotheekrente. Dat betekent dat de lening moet zijn aangegaan voor de koop, onderhoud of verbouwing van het eigen huis.

De hoogte van het belastbare inkomen
Nagegaan moet worden of de top van het belastbare inkomen voor het jaar 2000 door de extra aftrekpost niet uit de 60%-schijf verdwijnt en in de 50%-schijf komt. Indien dat zo is, is vooruitbetalen niet voordelig. De aftrek in 2000 leidt tot 50% belastingvoordeel, terwijl dat in 2001 52% is. De grens tussen de 50%- en de 60%-schijf ligt op een belastbare som van É 107.756. Een gehuwde met een niet verdienende partner heeft een belastingvrije voet van ongeveer É 17.500. Het belastbare inkomen moet dus nadat de vooruitbetaalde hypotheekrente is afgetrokken meer bedragen dan ruim É 125.000, wil vooruitbetalen voordelig zijn.

Beschikbare middelen
Een belangrijke randvoorwaarde is ook dat het geld om zes maanden rente vooruit te betalen beschikbaar is. Indien hiervoor geld moet worden geleend en/of middelen die elders vastzitten moeten worden vrijgemaakt, zullen de kosten waarschijnlijk niet of nauwelijks opwegen tegen de baten. Ook dan is vooruitbetalen niet voordelig.

De staatssecretaris
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft onlangs in het parlement gezegd dat vooruitbetaalde hypotheekrente slechts tot aftrek kan leiden indien aan drie voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de overeenkomst voorzien in de mogelijkheid om rente vooruit te betalen. Ten tweede moet de rente die in 2000 wordt betaald ook daadwerkelijk zijn verschuldigd in dat jaar. En ten derde moet er volgens hem sprake zijn van een zogenoemd "bestendig betalingsgedrag". De situatie dat belastingplichtigen vrijwillig een eenmalige verschuiving in hun betalingsritme aanbrengen teneinde nog eenmalig te kunnen profiteren van een tariefsvoordeel acht de staatssecretaris gelet op de algemene doelstellingen van de Belastingherziening 2001, ongewenst. Dergelijke situaties zullen volgens hem door de inspecteur zeer kritisch worden gevolgd. De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dan in dergelijke gevallen sprake is van "fraus legis" (handelen in strijd met doel en strekking van de wet om een incidenteel fiscaal voordeel te behalen). Ik zal niet ontkennen dat het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel het motief is om hypotheekrente vooruit te betalen. Om daar dan meteen de conclusie aan te verbinden dat het dus in strijd is met doel en strekking van de wet, gaat mij echter wat ver. Het is tenslotte vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat het de belastingplichtigen in Nederland vrijstaat zijn contractuele verhouding met derden zodanig in te richten als hem met het oog op de daaruit voortvloeiende belastingheffing het beste past. De wettekst is glashelder. Vooruitbetaalde rente is aftrekbaar mits maximaal zes maanden rente wordt vooruitbetaald. De aanvullende eisen die de staatssecretaris stelt, kan ik niet in de wet lezen.

Aanvullende eisen?
Dat de overeenkomst in de mogelijkheid tot vooruitbetalen moet voorzien, lijkt me logisch. Dat de rente daadwerkelijk verschuldigd moet zijn, daar kan ik me ook nog wat bij voorstellen. Maar dat is eenvoudig te regelen door een A4-tje waaruit blijkt dat geldgever en geldnemer zijn overeengekomen dat de rente over de eerste zes maanden van 2001 verschuldigd is in 2000. Een bestendig betalingsritme kan echter niet uit de wettekst worden afgeleid, zoals ook CDA-senator Stevens de staatssecretaris in de Eerste Kamer voorhield, toen hij vroeg of er wat betreft het vooruitbetalen van hypotheekrente een nieuwe toets is ingevoerd die niet in de wet is te lezen. Er zullen echter ongetwijfeld belastingplichtigen zijn die door de nu door de staatssecretaris gecreŽerde onzekerheid over de fiscale aanvaardbaarheid van vooruitbetaalde hypotheekrente het zekere voor het onzekere zullen nemen en zullen afzien van het vooruitbetalen van hypotheekrente.

Op zich heel begrijpelijk en waarschijnlijk precies wat de staatssecretaris beoogt, maar mijns inziens onnodig. Of hij ook daadwerkelijk gelijk heeft, zullen we pas weten indien zijn standpunt wordt voorgelegd aan de belastingrechter. Zoals gezegd is het voor mij geen reden om af te zien van vooruitbetalen van hypotheekrente. Hierboven heb ik uiteengezet dat er echter wel andere goede redenen kunnen zijn om dit niet zo maar te doen. Ook hier geldt weer; goed advies in onontbeerlijk!

Dr. H.M. Kappelle is directeur AEGON Adfis, Adviesgroep juridische en fiscale zaken.


© 2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...