Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts ƒ19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Eigen woning

De fiscus introduceert in 2001 het 'eigenwoningforfait'. Dat is de nieuwe naam van het huidige huurwaardeforfait. Voor de eigen eerste woning blijft de systematiek gelijk. De hypotheekrente blijft aftrekbaar en bij het inkomen moet jaarlijks het eigenwoningforfait worden opgeteld.

Momenteel bedraagt het huurwaardeforfait 1,25% van de door de gemeente bepaalde waarde van het huis. Volgend jaar zal het eigenwoningforfait 0,8% bedragen. Het percentage is door het kabinet verlaagd gezien de fors gestegen waarde van vrijwel alle koophuizen in Nederland. De waarde die huiseigenaren de afgelopen vier jaar hebben gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting, wordt namelijk per 1 januari 2001 aangepast.

Alle gemeenten hebben de afgelopen maanden de huizen opnieuw getaxeerd voor de onroerende-zaakbelasting. Dit gebeurt op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze zogeheten WOZ-waarde is niet alleen van belang voor het bepalen van de hoogte van de onroerende-zaakbelasting, maar ook voor het berekenen van de hoogte van het eigenwoningforfait.

Per huishouden kan er maar één eerste eigen woning zijn. Wanneer twee gehuwden elk een eigen huis hebben, kan slechts één van deze woningen als eerste eigen woning worden beschouwd. In het nieuwe fiscale stelsel mogen gehuwden, samenwonenden en naaste familieleden die bij elkaar wonen (bijvoorbeeld een broer en een zus) als partners worden beschouwd die ieder voor zich belastingaangifte doen, maar wel gezamenlijke uitgaven en inkomsten naar eigen inzicht verdelen. De partners mogen dus onderling uitmaken wie welke aftrekposten en bijtellingen voor zijn of haar rekening neemt.

Echter, bij de eerste eigen woning kan het nooit zo zijn dat de ene partner alleen de hypotheekrenteaftrek neemt en de andere partner alleen het eigenwoningforfait bij zijn of haar inkomen optelt. Zou dat worden toegestaan, dan zou degene met het hoogste inkomen de renteaftrek nemen omdat hij dan tegen het hoogste belastingtarief aftrekt, hetgeen netto meer voordeel oplevert. Dan zou degene met het laagste inkomen het eigenwoningforfait bij het inkomen optellen, omdat de bijtelling in dat geval tegen een lager tarief plaats vindt, hetgeen netto ook gunstig is. Bij de eerste eigen woning gaat het derhalve om het saldo van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait.

Het tweede huis valt geheel buiten de eigenwoningregeling. Nadeel hiervan is dat de rente op een hypotheek voor het tweede huis niet meer aftrekbaar is. Hiervoor geldt geen overgangstermijn. Het voordeel van de nieuwe situatie is dat er voor het tweede huis geen eigenwoningforfait hoeft te worden betaald. Bovendien zijn alle inkomsten uit verhuur volledig vrijgesteld van belasting. Het kan voor eigenaren dus zeer interessant worden hun tweede woning (vaker) te gaan verhuren.

Het kan soms gebeuren dat iemand tijdelijk twee woningen bezit. Dat is vooral het geval in de fase waarin een eigenaar zijn huis te koop zet nadat hij een ander huis heeft gekocht. Of wanneer iemand een nieuwbouwhuis heeft gekocht. In deze situaties gaat de fiscus ervan uit dat het eigendom van twee huizen vrijwel onvermijdelijk is. De andere woning wordt dan niet als tweede huis beschouwd voor een periode van maximaal twee jaar. Gedurende deze termijn is de hypotheekrente over beide huizen volledig aftrekbaar en hoeft over de andere woning geen eigenwoningforfait bij het inkomen te worden opgeteld.

Meer informatie over eigen huis bij Acadium *


© 2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...