Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Buitengewone lasten (persoonsgebonden aftrek)

Tot en met 2000 vielen speciale uitgaven voor ziekte, invaliditeit en vergelijkbare zaken onder de 'buitengewone lasten'. Per 1 januari 2001 spreekt de fiscus van 'persoonsgebonden aftrek'. Dit is een aftrekmogelijkheid die niets met het werk te maken heeft, maar veel meer met uitgaven van strikt persoonlijke aard.

Toch moeten we nog even een stap terug zetten naar het 'oude' belastingstelsel. Over het kalenderjaar 2000 zijn de buitengewone lasten volgens het bekende regime aftrekbaar, voor zover zij een bepaalde drempel overschrijden. Deze drempels zijn mede afhankelijk van het inkomen en liggen vrij hoog. Aftrekbaar boven deze drempels zijn:

 • kosten voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, arbeidsongeschiktheid, overlijden;
 • kosten voor bepaalde diten;
 • studie voor een ander beroep;
 • kosten levensonderhoud van kinderen jonger dan 27 jaar voor wie geen recht bestaat op kinderbijslag of studiefinanciering en die door de belastingplichtige worden onderhouden;
 • in bepaalde omstandigheden kosten levensonderhoud van kinderen ouder dan 27 jaar en overige naaste verwanten die geen recht hebben op studiefinanciering. Het gaat om familieleden die slechts een gering inkomen hebben;
 • kosten voor kinderopvang;
 • giften.

Grofweg de volgende drempels gelden:

 • ziektekosten et cetera.: 121/5 procent van het inkomen, met een minimum van ruim 3000 gulden voor gehuwden;
 • studiekosten: 800 gulden bij een inkomen van ruim 40.000 gulden of meer. Bij minder dan ruim 40.000 gulden 2 procent van het inkomen;
 • kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar: geen drempel, vaste bedragen afhankelijk van leeftijd kind;
 • kinderen ouder dan 27 jaar: net als studiekosten;
 • giften: 1 procent van het inkomen. Bij lage inkomens tot ruim 12.000 gulden: 120 gulden;
 • kosten kinderopvang: maximaal ruim 11.000 gulden.

Vanaf 2001 komt er een verandering in de aftrekbaarheid van de bovengenoemde lasten. De drempels blijven ongeveer gelijk, maar sommige posten zijn niet meer aftrekbaar, terwijl er een andere aftrekpost bij komt, namelijk scholingskosten.

Let op!
De buitengewone lasten worden per 1 januari 2001 'buitengewone uitgaven' genoemd en vallen dus onder de 'persoonsgebonden aftrek'. Bij deze persoonsgebonden aftrek geldt er een belangrijke uitzondering. De persoonsgebonden aftrek vindt plaats in box 1 en moet dus worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Box 1, 2 en 3 zijn 'gesloten' zodat aftrekposten in de ene box niet kunnen worden verrekend in de andere box. Als het inkomen in box 1 echter te laag is om deze persoonsgebonden aftrek te kunnen aftrekken, kan het restant met het inkomen in box 3 of , indien ook box 3 te weinig soelaas biedt, zonodig in box 2 worden verrekend. Bieden de boxen 1, 2 en 3 in een bepaald jaar onvoldoende ruimte voor de gehele persoonsgebonden aftrek waarop u recht heeft, dan mag u het resterende bedrag in het volgende jaar, in dezelfde volgorde, aftrekken. Dit biedt dus wat meer ruimte wat betreft aftrekmogelijkheden van persoonsgebonden uitgaven.

De volgende buitengewone uitgaven zijn vanaf 1 januari 2001 aftrekbaar:

 • levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar (hiervoor gelden vaste bedragen. Voorwaarde is dat de ouder een belangrijk gedeelte van de kosten van levensonderhoud voor zijn/haar rekening neemt);
 • ziekte, invaliditeit, bevalling of overlijden (alleen nog bij de belastingplichtige zelf, zijn of haar partner of kinderen jonger dan 27 jaar);
 • kosten kinderopvang;
 • scholingskosten.
 • uitgaven voor monumentenpanden

De aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen ouder dan 27 jaar en familieleden zoals ooms en tantes is vervallen. Uitzondering: de reiskosten van weekendbezoek aan gehandicapte kinderen van 27 jaar en ouder die in een inrichting verblijven.

De aftrekmogelijkheid voor studie voor een ander beroep is tegenwoordig breder van opzet. Voorheen was er fiscaal gezien een onderscheid tussen studiekosten die werden gemaakt om meer kennis voor de eigen functie te vergaren en studiekosten die werden gemaakt om een andere baan te krijgen. De eerste categorie werd als beroepskosten gezien, de tweede categorie als buitengewone lasten. Er is per 1 januari 2001 een nieuwe scholingsaftrek, die ook geldt voor bij- en omscholing. De eerste 1102 gulden (500 euro) van de studiekosten is niet aftrekbaar. Het meerdere van de studiekosten mag u aftrekken. Er is echter geen aftrek mogelijk voor excursies, studiereizen of de kosten voor de studeerkamer.

Een andere 'persoonsgebonden' aftrekpost is de kwijtschelding van geldleningen aan beginnende ondernemers, de zogeheten 'Tante Agaath-leningen'.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...