Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts É19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Beroepskosten

Werknemers kunnen per 1 januari 2001 geen beroepskosten meer aftrekken, uitgezonderd de 'zeedagenaftrek' voor zeevarenden. Indien u bijzondere beroepskosten heeft, laat deze dan nog neerslaan in het kalenderjaar 2000. Komt u met uw beroepskosten die niet door uw werkgever zijn vergoed, uit boven het huidige arbeidskostenforfait van ruim 3000 gulden, dan kunt u over het jaar 2000 nog het meerdere aftrekken. Althans, als de beroepskosten voorkomen in de rij aftrekposten die de fiscus hanteert. U kunt namelijk niet elke willekeurige uitgave van uw inkomen aftrekken.

In principe zijn de volgende beroepskosten over 2000 nog (al dan niet voor een gedeelte) aftrekbaar, voor zover zij boven het arbeidskostenforfait uitkomen en kunnen worden aangetoond met bonnetjes, administratie et cetera:

 • vakliteratuur (boeken, vaktijdschriften, abonnementen);
 • kosten cursussen voor het beroep;
 • kosten bijwonen congressen en symposia voor het beroep;
 • schrijf- en kantoormateriaal;
 • afschrijving computer, rekenmachine en dergelijke, minus een drempel van 800 gulden per jaar;
 • verhuiskosten die voor het werk zijn gemaakt: transportkosten volledig aftrekbaar, de overige kosten 12 procent van het inkomen tot maximaal 12.000 gulden;
 • kosten studeer- en werkkamer als hier meer dan 70 procent van het inkomen is verdiend (aftrekbaar is 20 procent van de huurwaarde);
 • lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen, ondernemingsraad/dienstcommissie;
 • sollicitatiekosten;
 • kosten zakelijke ritten met eigen auto (60 cent per kilometer);
 • gesprekskosten zakelijke telefoongesprekken;
 • aanschaf en onderhoud werkkleding. Let op: werkkleding moet aan bepaalde normen voldoen. Zo moet er een logo van het bedrijf of de organisatie op zitten, tenzij het om 'echte' werkkleding gaat, zoals een overall;
 • extra energiekosten door onregelmatig werk;
 • zakelijke reis- en overnachtingskosten;
 • kosten zakelijke creditcard;
 • onvergoede benzinekosten van de auto van de zaak;
 • proces- en advocaatkosten in verband met ontslag;
 • deurwaarderskosten;
 • tijdelijke huisvesting buiten uw woonplaats.

Over de hoogte van de aftrekbaarheid is menig robbertje gevochten tussen belastingbetalers en de fiscus. Over het algemeen geldt dat de aftrekbare kosten niet hoger mogen zijn dan 'hetgeen gebruikelijk' is en dat de kosten worden vergeleken met personen die in hetzelfde soort omstandigheden verkeren.

Vrije vergoedingen en verstrekkingen
Per 1 januari 2001 blijft wel de mogelijkheid bestaan dat werkgevers voor sommige uitgaven en zaken (al dan niet gedeeltelijke) onbelaste vergoedingen aan hun personeel te geven. In het nieuwe belastingstelsel heet dit 'vrije vergoedingen en verstrekkingen'.

Bij 'vrije vergoedingen' valt te denken aan uitgaven die werknemers doen voor:

 • relatiegeschenken;
 • reis- en verblijfskosten voor excursies en studiereizen;
 • deelname aan congressen en seminars;
 • vakliteratuur;
 • computers tot 5000 gulden (2270 euro);
 • gereedschap;
 • kosten voor advocaten en deurwaarders;
 • werkkleding;
 • overnachtingen in hotels;
 • reiskosten met de eigen auto, taxi of openbaar vervoer;
 • kantoor- en schrijfbenodigdheden;
 • zakelijke telefoongesprekken;
 • tijdelijke woonruimte buiten uw woonplaats;
 • verhuizing (kosten voor overbrengen van de boedel plus 12% van het jaarsalaris met een maximum van 11.999 ofwel 5444 euro);
 • voedsel, drank en genotmiddelen;
 • werkruimte thuis.

De 'vrije verstrekkingen' zijn bedoeld als 'kosten voorkomend': zij voorkůmen dat werknemers kosten moeten maken voor het uitoefenen van de dienstbetrekking. Hieronder valt, en dat is heel belangrijk, het woon-werkverkeer. Werknemers kunnen de autokosten die zij hiervoor maken niet meer aftrekken. Tot en met 2000 gold namelijk het 'reiskostenforfait', een vaste aftrek voor werknemers, en deze is komen te vervallen. Alleen openbaar-vervoerkosten blijven aftrekbaar. Maar de werkgever mag dus tot een bepaalde hoogte wel een belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer per auto geven. Dit kan de pijn wegnemen bij veel werknemers die worden getroffen door het afschaffen van het reiskostenforfait.

Let op!
Omdat de aftrek van beroepskosten per 1 januari 2001 is geschrapt, is het aan te bevelen dat werkgevers en werknemers via cao-onderhandelingen of via de ondernemingsraad/personeelscommissie nieuwe afspraken maken over het vergoedingenstelsel. Immers, het kan zijn dat werknemers financieel worden gedupeerd als zij bepaalde beroepskosten niet meer mogen aftrekken. Dan kan een onbelaste vergoeding door de werkgever een welkome aanvulling zijn. In veel gevallen blijven (gedeeltelijke) onbelaste vergoedingen voor zakelijke uitgaven immers mogelijk in 2001 en verdere jaren. Bovendien is dit soort uitgaven in een aantal gevallen voor de werkgever aftrekbaar van de winst. Hierdoor wordt de winst dus op papier lager en hoeft er minder vennootschapsbelasting door de werkgever te worden betaald.


© 2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...