" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Vermogen bestaat vooral uit grond en gebouwen

Totale rijkdom niet bekend

door Emile Bode

Hoe rijk is onze vorstin? Vrijwel niemand weet het precies. En thesaurier oftewel schatkistbewaarder mr. Robbie Smits zal het niet verklappen.

Deskundigen gaan er voetstoots vanuit dat koningin Beatrix de rijkste aller Nederlanders is, maar in feite is niet zij dat, maar haar moeder, prinses Juliana omdat deze veel onroerend goed en grond bezit. Maar als dit 'erfdeel' wordt meegerekend, lijkt onze vorstin inderdaad de rijkste landgenoot.

Op de meest recente lijst van rijke mensen van Forbes Magazine staat onze Koningin op de 63ste plaats. Tien jaar geleden plaatste het Amerikaanse blad Fortune onze Koningin op de twaalfde plaats. Dat bewijst al dat ook de specialisten er een slag naar slaan. Het totale vermogen van Onze Majesteit wordt op ƒ4 à ƒ5 miljard geraamd. Begrijpelijk dat ze wordt bijgestaan door de beste financiële en juridische adviseurs.

Het grootste deel van het vermogen bestaat uit grond en bezittingen en aandelen in betrouwbare multinationals. Het Koninklijk Huis heeft waarschijnlijk in geen enkele onderneming meer dan 5% aandelen, want dan behoort dit via de Wet Melding Zeggenschap te worden aangemeld, wat niet is gebeurd.

Van haar eigen inkomen kan de vorstin haar vermogen nooit verder uitbouwen. Zij ontvangt dit jaar een salaris van ƒ7.316.000. Deze uitkering bestaat uit drie delen. Een bedrag van ƒ2.731.000 mag zij uitgeven aan kosten van personeel. Het gaat om mensen die rechtstreeks instructies van haar krijgen. Wie dat zijn, weet niemand. Een tweede bedrag (ƒ3.285.000) is voor zogeheten niet-personele kosten. Van deze kosten kan Hare Majesteit bijvoorbeeld haar garderobe betalen. Het feitelijke inkomensbestanddeel bedraagt ƒ1.300.000 en dat is minder dan een president-directeur van een groot bedrijf, zij het dat de Majesteit over het salaris geen belasting hoeft te betalen.

De erven van de Koningin hoeven geen successie- en schenkingsrecht te betalen. Over het vermogen dient wel belasting te worden betaald. Koningin Beatrix bezit in eigen land slechts het kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche en in Tavernelle in Italië een villa.

Vrijwel alle paleizen zijn eigendom van de staat. Koningin Beatrix woont sedert 1981 in het woonpaleis Huis ten Bosch in Den Haag. Paleis Noordeinde geldt als haar werkpaleis en het paleis op de Dam wordt gebruikt voor officiële ontvangsten. De staat kocht in 1971 ook paleis Soestdijk, terwijl Het Loo al staatseigendom is sedert 1815.

Voor het hof werken 800 mensen

Als staatshoofd heeft koningin Beatrix een eigen hofhouding die haar bij het vervullen van haar ambt bijstaat. Op dit moment bestaat die hofhouding of wel het Huis van Hare Majesteit de Koningin uit circa 350 leden. Het hoofd is grootmeester mr. Florentius (Floor) Kist (62), die binnenkort wordt opgevolgd door mr. Lambert Veenendaal (60), thans NAVO-ambassadeur in Brussel.

De Koningin wordt ook bijgestaan door enkele functionarissen die betaald worden op basis van een onkostenvergoeding. Voorts zijn er kamerheren die de Koningin adviseren en begeleiden en gepensioneerde leden van de hofhouding die soms bij ceremoniën aanwezig kunnen zijn.

Voorts zijn er zijn nog tal van instanties die voor het staatshoofd werken, zoals de beveiligingsdienst, de marechaussee, het Militaire Huis en het Kabinet der Koningin. Al met al zijn er zo'n 800 mensen die voor onze vorstin werken.

Koninklijk huis kost 100 miljoen per jaar

De kosten van het Huis der Koningin worden in 1998 geraamd op ƒ22,6 miljoen aan personeelslasten en ƒ7,3 miljoen aan materieel. Daarnaast ontvangen de leden van het Koninklijk Huis in totaal ƒ13,6 miljoen. In totaal gaat het dus om ƒ43,5 miljoen.

De werkelijke kosten zijn echter veel hoger. Op tal van begrotingen van ministeries staan kosten die direct of indirect betrekking hebben op het Koninklijk Huis. Het gaat met name om de kosten voor beveiliging van personen en gebouwen, de staatsbezoeken en het onderhoud aan gebouwen.

In 1993 schatte het weekblad Elsevier de totale kosten op ƒ84,3 miljoen per jaar. Dat bedrag werd nooit ontkend. Anno 1998 bedragen de kosten meer dan ƒ100 miljoen. Dat is zo'n zes gulden per Nederlander.

Feest komt uit eigen zak

Het groots opgezette verjaardagsfeest van koningin Beatrix kost de Nederlandse staat op de kosten van de beveiliging na niets. De Koningin wenst alle kosten van de verjaardag voor haar rekening te nemen. Een ruwe berekening leert dat het om een feest met zes nullen gaat. Al treden sommige artiesten, zoals de wereldbefaamde Russische cellist Rostropovitsj, in het Concertgebouw voor niets op.

De Koningin is vooral veel geld kwijt aan het uiterst luxueuze Amstel Hotel. Zij brengt hier een groot aantal gasten onder. Alle suites en kamers zijn voor de koninklijke gasten gereserveerd. Een grove optelsom komt uit op enkele honderdduizenden guldens voor twee nachten. Het diner plus galabal in het Paleis op de Dam vanavond zijn geheel voor rekening van de vorstin. Alleen de vergoeding van de 1100 door Amsterdam in te zetten agenten en speciale bewaking worden volgens de RVD door het ministerie van Binnenlandse Zaken betaald. Deze kosten bedragen ongeveer ƒ600.000.