&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG)

De winst van De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. blijft in 1998 achter op het resultaat van 1997, vooral ten gevolge van de aanloopkosten van de nieuwe titels BuitengeWoon Tuinmagazine en Personal Finance, de voortgaande afbrokkeling van de resultaten van de sportbladen en deels incidentele indirecte kosten.

Voor vrijwel alle bladen geldt dat de concurrentie op de oplagemarkt toeneemt door nieuwe tijd-schriften die zich op hetzelfde marktsegment richten. Bovendien gaan bladen uiterlijk steeds meer op elkaar lijken.

Privé blijft met een lezersmarktaandeel van 36% leider in het segment entertainmentbladen. Het marktsegment stond ook in 1998 in zijn geheel onder druk. Het abonnementenaantal van Privé ontwikkelde zich positief, de losse verkoop daalde opnieuw. De totale oplage van Privé daalde in 1998 met 3%.

De oplage van Elegance is in 1998 licht gestegen, het advertentievolume ontwikkelde zich eveneens positief.

Na de restyling in 1997 was MAN in 1998 succesvol op zowel de oplage- als de advertentiemarkt. Residence heeft in 1998 een spectaculaire groei doorgemaakt, waardoor er ruimte is ontstaan om de verschijningsfrequentie in 1999 te verhogen naar elfmaal per jaar.

OOR is in 1998 zowel in vormgeving als in redactieformule ingrijpend veranderd. De eerste tekenen wijzen erop dat de veranderingen zowel door de lezers als de adverteerders worden gewaardeerd.

De markt voor Hitkrant stond naast de toegenomen concurrentie vooral onder druk bij gebrek aan idolen voor de jongeren. Desondanks handhaafde Hitkrant zijn positie.

Ook Autovisie bleef stabiel in oplage, het advertentievolume verbeterde dankzij de hausse in de verkoop van nieuwe auto's in 1998.

Het in 1997 gelanceerde tijdschrift BuitengeWoon Tuinmagazine heeft in 1998 nadrukkelijk een plaats veroverd op de oplagemarkt. De advertentiebezetting bleef nog achter bij de verwachtingen.

Nieuw op de markt gebracht in 1998 is het vijfmaal verschenen Personal Finance, dat in een behoefte lijkt te voorzien. Het marktprofiel van de abonnees is overwegend hoog opgeleid en zeer welvarend.

Body en Beauty is na twee nummers in 1998 uit de markt genomen wegens onvoldoende perspectief op een rendabele exploitatie.

De contracten inzake de in samenwerking met de betreffende sportbonden uitgegeven tijdschriften Hockey Magazine en Volleybal Magazine zijn niet verlengd.

De frequentie van Surf Magazine is wegens de krimpende markt voor dit tijdschrift in 1998 terug-gebracht. Begin 1999 is deze titel tezamen met Deep, een jaaruitgave voor snowboarders, verkocht.

In samenwerking met de KNVB worden Voetbal Magazine en Voetbal Totaal uitgegeven. Voetbal Totaal wordt achtmaal per jaar aan alle leden van de KNVB toegezonden. Het exploitatiecontract expireert medio 1999.

Tennis Magazine zal bij de start van het nieuwe seizoen 1999 een restyling ondergaan.

In samenwerking met de ANWB werd in 1998 opnieuw het jaarblad Schaatsen '99 op de markt gebracht.

De Telegraaf Sponsored Media
Basis Media is geherpositioneerd in de markt voor gesponsorde media. Gelijktijdig met deze her-positionering is de naam gewijzigd in De Telegraaf Sponsored Media. In 1998 zijn enkele aanzienlijke nieuwe opdrachten verworven en zijn contracten met bestaande opdrachtgevers vernieuwd.