&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Dagbladbedrijf

Oplage
Op 14 februari 1998 verscheen De Courant Nieuws van de Dag voor het laatst na een bestaan van 105 jaar. Dit besluit was onafwendbaar, nadat zelfs de uitgave van een ochtend- en een middageditie te weinig soelaas bood om de oplage op peil te houden.

Met een omvangrijke operatie is het gelukt vrijwel het gehele lezersbestand te converteren naar De Telegraaf. De specifieke Amsterdamse redactie, alsmede de lokale sportverslaggeving, werd via de zogenaamde Metropool-pagina's in de editie 'Groot-Amsterdam' van De Telegraaf zo goed mogelijk gehandhaafd. Begin 1999 zijn de lokale sport-pagina's op maandag gebundeld in een bijlage op tabloid-formaat.

Over de wijziging van de manier van vaststelling van de oplagecijfers van dagbladen voor de advertentiemarkt werd in de loop van 1998 door uitgevers en adverteerders over-eenstemming bereikt. Volgens de oude methode werd de oplage vastgesteld aan de hand van de som van een jaar-gemiddelde van de losse verkoop en het gemiddelde van de maand september voor abonnementenaantallen.

De nieuwe methode behelst een jaargemiddelde van n losse verkoop n abonnementenaantallen. Door deze veranderde registratie is de totale betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen met 5% gedaald van 4.752.791 exemplaren per september 1997 tot 4.522.953 exemplaren over de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998.

De Telegraaf kon als n van de weinige titels een gelijkblijvend cijfer melden in de vergelijking tussen de oude en de nieuwe methode.

De eerste oplagepublicatie van De Telegraaf volgens de nieuwe meetmethode, het gemiddelde over de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998, bedroeg 802.500 exemplaren. Deze effectieve oplage was inclusief de geconverteerde oplage van De Courant Nieuws van de Dag. Ten aanzien van het oude De Telegraaf-cijfer van 762.400 exemplaren was dit een stijging van 5,3%.

Deze toeneming was naast de conversie van het bestand van De Courant Nieuws van de Dag voornamelijk te danken aan een groei van het aantal abonnementen. Evenals vorig jaar was de afzet van de los verkochte nummers lager.

Eind 1998 was de stand van de betaalde oplage van De Telegraaf ruim boven het gepubliceerde gemiddelde en nagenoeg gelijk aan de gezamenlijke betaalde oplage van De Telegraaf en De Courant Nieuws van de Dag ultimo 1997. De bij een conversie per definitie te verliezen delen van de oplage, zoals bijvoorbeeld de losse verkoop van de middageditie, zijn vrijwel gecompenseerd.

Begin 1999 is voor De Telegraaf een gemiddelde effectieve oplage over 1998 gepubliceerd van 807.500 exemplaren per dag. De effectieve oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen steeg met 2.585 tot 4.517.229 exemplaren.

Met inbegrip van de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen bedraagt het aandeel van het concern in de totale oplage 26,1%. Per 30 september 1997 bedroeg dit 26,0%.

  Advertenties
De advertentieomzet van De Telegraaf inclusief De Courant Nieuws van de Dag (tot 14 februari 1998) steeg met 14% tot 449,5 miljoen.

Het advertentievolume van De Telegraaf nam in 1998 toe met 9,2% ten opzichte van 1997. Het leeuwendeel van deze groei was te danken aan de personeelsadvertenties, waarvan het volume toenam met 36%; voorts nam het aantal advertentiepagina's in de categorie nationale merken en diensten toe met 16%.

Het aantal Speurder-pagina's daalde met 1%, het aantal geplaatste Speurders daalde met 6,2% tot 850.756, de gemiddelde grootte van de Speurders nam toe met 5,1%. De Speurder-omzet steeg met 2,2%. Bij de landelijke dagbladen tezamen daalden de gerubriceerde advertenties eveneens met 1% in volume.

Het aantal kleurenadvertenties in De Telegraaf groeide in 1998 opnieuw spectaculair; advertenties met een steunkleur stegen met 25% en in fullcolour geplaatste advertenties namen met 23% toe.

De advertentiehoeveelheid van de landelijke dagbladen tezamen nam, vooral dankzij de conjunctuurgevoelige personeelsadvertenties, toe met 11,8%. Het aandeel van het Telegraaf-concern in de totale advertentieomzet bedroeg volgens de raming over 1998 28,5% tegenover 28,9% in 1997.

Per 1 januari 1999 zijn de advertentietarieven collectief verhoogd met 2%.

Het advertentievolume van alle dagbladen, landelijk en regionaal, nam toe met 12%. De brutoadvertentieomzet van de dagbladen tezamen steeg volgens de raming van de Groep Nederlandse Dagbladpers van het Nederlands Uitgevers-verbond met circa 16% tot 2.325 miljoen.

Prijsbeleid
De minister van Economische Zaken heeft in 1997 een tijdelijke ontheffing tot 1 juli 1999 verleend op het verbod tot horizontale prijsbinding voor dagbladabonnementen. Geen ontheffing werd verleend voor de daarmee samenhangende bindende besluiten inzake cadeaustelsel en gratis abonnementen. Evenmin werd een ontheffing verkregen voor horizontale prijsregeling inzake advertenties en de 15%-commissie voor reclamebureaus. Een ontheffing op het verbod van verticale prijsbinding is voor dagbladen verleend tot 2003. In maart 1998 is in het kader van de nieuwe Mededingingswet een ontheffing aangevraagd voor de verticale prijsbinding tijdschriften.

Het Nederlands Uitgeversverbond verzet zich tegen de besluiten van de minister door middel van een bezwaar- en beroepsprocedure, die voor de horizontale prijsregelingen een opschortende werking kent.

De Telegraaf-i
De Internet-editie van De Telegraaf groeit mee met de toenemende populariteit van dit medium. Naast het versterken van de redactionele inhoud worden de Autospeurders en de personeels-advertenties uit de krant on line gebracht door De Telegraaf Elektronische Media (TEM).

Het aantal opgevraagde pagina's was in 1998 ongeveer tweenhalfmaal zoveel als in 1997. De advertentieomzet op Internet groeit navenant mee.

Aan het einde van het verslagjaar werd meermalen per dag geactualiseerd nieuwsaanbod onder de noemer NieuwsLink aan De Telegraaf-site toegevoegd. Deze activiteit mocht zich vanaf de start onmiddellijk in een grote belangstelling verheugen.

Lexis-Nexis exploiteert wereldwijd een databank met daarin artikelen uit meer dan 11.000 publi-caties. Dit jaar heeft De Telegraaf een licentieovereenkomst met Lexis-Nexis gesloten. Met ingang van 1 januari 1999 is een dagelijkse selectie uit de krant direct via deze dienst opvraagbaar.

Met Microsoft is een overeenkomst gesloten aangaande de startpagina van het Nederlandse deel van het Microsoft Netwerk; dagelijks zijn daar nu doorverwijzingen te vinden naar artikelen uit De Telegraaf-i.

Redactie
Het samengaan van De Courant Nieuws van de Dag met De Telegraaf leidde tot herplaatsing van ongeveer 35 journalisten binnen de dagbladredactie. Het specifieke van De Courant Nieuws van de Dag, te weten de uitvoerige Amsterdamse stadsverslaggeving en lokale sport, is voor de lezer zo goed mogelijk vervangen door de Metropool-pagina's in De Telegraaf. Mede ten behoeve van de Metropool-pagina's zijn de editiegrenzen herzien.

De Woonkrant bestond in september 25 jaar als deelkrant. Op 6 juni 1998 bereikte De Telegraaf een recordomvang van 178 pagina's.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in september 1998 NOS en HMG opgedragen met De Telegraaf te onderhandelen over het tegen marktconforme prijzen ter beschikking stellen van de tv-programmagegevens. De NMa had hiervoor een einddatum genoemd van 15 januari 1999. De NOS heeft alle juridische en niet-juridische mogelijkheden aangegrepen om hiertegen in te gaan dan wel vertraging te bewerkstelligen. Dit was een voorzienbaar scenario en reden om in november 1998 te starten met TVWEEK, waarin de tv-programmagegevens van de gehele week op een andere wijze - per genre - werden gerangschikt.

Na de juridische toetsing had marktonderzoek uitgewezen dat hiervoor bij de lezers voldoende belang-stelling bestond. TVWEEK kwam voor de lezers in de plaats van de zaterdagse bijlage Weekeinde.

Op 5 januari 1999 bepaalde de rechter in een door de NOS aangespannen kort geding dat inbreuk werd gemaakt op de (pseudo-)auteursrechten van de omroepen op de tv-programmagegevens. In twee weken tijd werd TVWEEK omgevormd naar TVWeekeinde, waarin de weekend tv-programma-gegevens zijn opgenomen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is na 15 januari 1999 zelf onderzoek gaan verrichten naar een marktconforme prijs waartegen de tv-programmagegevens moeten worden geleverd.

Overige activiteiten

Boeken
In samenwerking met Uitgeverij Bzzth te Den Haag is in 1997 gestart met het uitgeven van boeken. In 1998 is deze activiteit succesvol voortgezet.

De gezamenlijke boekproducties zijn in hoofdzaak van auteurs die elders in de concernuitgaven publiceren.

Begin 1999 is voor het eerst een jaarboek uitgebracht met een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en foto's van het afgelopen jaar 1998.