&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Overige activiteiten

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie (HHC)
Per 1 januari 1998 heeft een herschikking plaatsgevonden in de structuur van de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V.

B.V. Drukkerij Noordholland is overgeheveld van de HHC naar de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. en Drukkerij Van Ketel B.V. is ondergebracht bij de Biegelaar Groep B.V.

De HHC bestaat nu derhalve uit vier uitgeverijen van ongebonden huis-aan-huisbladen, te weten: B.V. Noorderpers te Hoorn, B.V. Uitgeverij De Echo te Amsterdam, Uitgeverij Van Groenigen B.V. te Nieuw-Vennep en B.V. Reclame 't Gooi te Hilversum.

Vervolgens is de aangekondigde overname van Uitgeverij HET B.V. te Leiden per 1 januari 1998 gerealiseerd en zijn per gelijke datum de activiteiten van Wieringer Courant/Wieringermeerbode intern overgedragen aan B.V. Noorderpers.

Het jaar 1998 is voor de HHC in haar nieuwe opzet met een aanzienlijk hoger resultaat afgesloten ten opzichte van vorig jaar, mede door een beduidend hogere omzet. Alle uitgeverijen droegen bij aan de verbetering van het resultaat, in het bijzonder Uitgeverij Van Groenigen B.V. onder andere door de positieve bijdrage van de uitgave Het op Zondag.

De Echo-Amsterdam zal in 1999 van tien naar elf edities worden gebracht; afhankelijk van de ont-wikkeling in de markt wordt een verdere editionering niet uitgesloten.

HHC, alsmede B.V. Uitgeverij De Echo, zal in 1999 binnen de terreinen van de Amsterdamse bedrijven naar een eigen gebouw verhuizen. Het eigen karakter van deze ondernemingen wordt hiermee bevestigd.

Voor B.V. Noorderpers worden voorbereidingen getroffen om begin 2000 de overgang van de huidige hoofdvestiging te Hoorn naar Alkmaar te realiseren. Gelijktijdig zullen dan ook prepress-activiteiten van B.V. Drukkerij Noordholland worden overgenomen.

Het bestaande bijkantoor van Uitgeverij Van Groenigen B.V. te Haarlem is begin 1999 aangekocht en wordt ingrijpend verbouwd. Het blad Het op Zondag zal in 1999 geheel in eigen beheer worden vervaardigd, waarbij de drukorder zal worden ondergebracht bij B.V. Drukkerij Noordholland.

Hollandse Dagbladcombinatie (HDC)
In het eerste halfjaar van 1998 was het resultaat van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. uiter-mate goed, vooral als gevolg van het grote volume aan personeelsadvertenties in de dagbladen. In het tweede halfjaar zwakte de groei af en namen de kosten toe, voornamelijk ten gevolge van de afschrijvingen op de lopende investeringsprojecten. Bovendien vereisten de opleidingen voor de nieuwe geautomatiseerde systemen extra, deels tijdelijk, personeel. Per saldo werd een vrijwel gelijk resultaat geboekt als in 1997.

Het resultaat van de nieuwe wijze van vaststelling van de oplage ten behoeve van de advertentie-markt viel voor de dagbladen van de HDC mee. De vergelijking van de oplagen van 1997 en 1998 biedt zicht op een kentering, de oplagen van het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander daalden minder dan in voorafgaande jaren. De oplage van het Noordhollands Dagblad bleef licht stijgen.

Het advertentievolume van de dagbladen van de HDC ontwikkelde zich gunstig: stijgingen van 12% bij het Noordhollands Dagblad en de bladen van Dagbladuitgeverij Damiate, tot tegen de 20% bij De Gooi- en Eemlander.

Op grote schaal is geÔnvesteerd in de vervanging van geautomatiseerde redactionele en administratieve systemen. De systemen voor tekstinvoer en opmaak van de redacties in Alkmaar en Haarlem werden vernieuwd, er kwam een nieuw abonnementensysteem en de voorbereidingen voor een nieuw advertentiesysteem bereikten het stadium van afronding.

B.V. Drukkerij Noordholland (DNH) in Hoorn ging per 1 januari 1998 weer deel uitmaken van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V., vooruitlopend op de samenvoeging met de drukkerij van de HDC in Alkmaar. Het overleg met de betrokken medewerkers, de inspraakorganen en de vakbonden kon in de loop van het jaar - op een enkel detail na - bevredigend worden afgerond.

Ten behoeve van dit samengaan is in 1998 een uitbreiding van de bestaande krantenpers in Alkmaar besteld, alsmede een nieuwe commerciŽle pers. De voorlaatste uitbreiding van de krantenpers werd begin 1998 in gebruik genomen. Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de benodigde bouw-werkzaamheden voor de komende uitbreidingen.

Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V. verruilde de totaal verouderde panden voor een gerenoveerd en efficiŽnt kantoorgebouw aan de rand van Hilversum. Dit pand werd voor ten minste vijf jaar gehuurd. De oude panden zijn verkocht.

Eind 1997 werden in Alkmaar de naastgelegen panden verworven om de verhuizing van B.V. Drukkerij Noordholland en B.V. Noorderpers naar Alkmaar mogelijk te maken en ter leniging van het ruimtegebrek van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V. (VND) te Alkmaar.

In 1998 werden de activiteiten van het reclameverspreidingsbureau Argus te Purmerend aan InterHolland Verspreiders B.V. (IHV) toegevoegd.

Limburgs Dagblad
Forse investeringen in een krantenpers en de door de millenniumproblematiek noodzakelijke vervanging van het redactiesysteem zetten het resultaat van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad vanaf 1998 onder druk.

Naast afschrijvingen en financieringslasten spelen in het eerste jaar opleidings- en opstartkosten mee. Voor de opvang van de personele consequenties als uitvloeisel van de invoering van het geautomatiseerde paginaopmaaksysteem is een sociaal plan overeengekomen. De in 1997 gevormde voorziening is in 1998 uit hoofde van voornoemd plan vergroot.

Door de onverwachte komst van de drukorder van het dagblad Bild is de nieuwe pers in augustus vervroegd van start gegaan. De oude pers wordt mede hierdoor later dan gepland in 1999 stilgezet.

De overgang van het verzelfstandigde Eldee Offset B.V. naar de Biegelaar Groep B.V. met ingang van het boekjaar 1998 zorgde voor een verdere druk op de exploitatie vanwege het gemis aan resultaat en het kleinere draagvlak voor de overheadkosten van de Limburgse organisatie. Ook bij Eldee Offset is voor de personele consequenties een sociaal plan overeengekomen.

Van de buitenlandse drukopdrachten is Marca in de loop van het jaar afgevallen, terwijl de Bild-order is toegevoegd.Van de overige, de Japanse Nihon Keizai Shimbun en Asahi Shimbun en het Spaanse El Pais, lopen de contracten door.

Het advertentievolume nam toe met 3%, de Limburgse regio profiteerde minder van de explosie van personeelsadvertenties dan andere regio's. Voor de verkoop van advertentieruimte op de landelijke markt werd via de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. aangesloten bij de Nationale Regiopers, die vanaf 1 januari 1999 van start is gegaan. De hiermee gemoeide aanloopkosten zijn ten laste van het resultaat gebracht.

Door de nieuwe wijze van oplagebepaling voor de advertentiemarkt is de effectieve oplage van het Limburgs Dagblad circa 5% lager dan bij de voorgaande wijze van telling.

Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. realiseerde in 1998 een aanzienlijke resultaatverbetering. Bij De Trompetter verbeterde het resultaat ondanks incidentele kosten sterk, terwijl dochteronder-neming De Kempen Pers B.V. de goede lijn van vorig jaar heeft doorgetrokken.

Bij Reclameverspreidbureau Spiral B.V. stond 1998 in het teken van de integratie van de eind 1997 overgenomen verspreidingsactiviteiten van Janssen Pers B.V. De integratie is inmiddels voltooid. Het resultaat is ten gevolge van aanloopkosten bij de samenvoeging achtergebleven bij dat van vorig jaar.

Per saldo is het resultaat van de gezamenlijke Limburgse activiteiten in 1998 negatief geweest. Aanpassing van de omvang van de organisatie zal nodig zijn om weer tot een positieve exploitatie te komen.

Biegelaar Groep
Met de vorming van de Biegelaar Groep B.V. per 1 januari 1998 is de grafisch/technische vervaar-diging voor derden tot kernactiviteit van het concern verklaard. De groep bestaat uit de volgende, mede voor het concern werkende, grafische bedrijven:

Ė Biegelaar en Jansen B.V. te Maarssen (diepdruk);
Ė Franken B.V. te Deventer (afterpress);
Ė Eldee Offset B.V. te Heerlen (rotatieoffset), voorheen onderdeel van Limburgs Dagblad;
Ė Drukkerij Van Ketel B.V. te Schagen (vellenoffset), voorheen onderdeel van HHC.

In 1998 is het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. te Zoeterwoude aan de groep toegevoegd, teneinde de positie in de offsetrotatiemarkt te verstevigen.

De Biegelaar Groep heeft de ambitie om in omzet gemeten tot de grote aanbieders van drukwerk in Nederland te behoren.

Verdere uitbreiding van de Biegelaar Groep B.V., door overnemingen van en/of samenwerking met - eventueel buitenlandse - ondernemingen, behoort tot de mogelijkheden.

Het aandeel van de grafische activiteiten zal echter niet meer dan een minderheid van de concern-omzet bedragen.

Het resultaat over het eerste jaar van de Biegelaar Groep is ongeveer gelijk aan de som van de resultaten van de samenstellende bedrijven in 1997. In 1998 is hierin begrepen de afschrijving op goodwill betaald bij de verwerving van het NDB.

Biegelaar en Jansen
Omzet en resultaat van Biegelaar en Jansen namen toe in vergelijking met 1997. De groei in omzet werd deels gerealiseerd door nieuwe opdrachtgevers. Door het karakter van de nieuwe opdrachten steeg het uitbestede werk, dat grotendeels binnen de groep kon worden gerealiseerd.

De grote drukopdracht Kampioen van de ANWB kon worden verlengd op basis van de goede ver-houding tussen prijs en kwaliteit.

Franken
De in 1997 voor Franken Afterpress ontstane problemen zetten zich voort in 1998. Het negatieve resultaat verminderde evenwel aanzienlijk. Het onderzoek naar potentiŽle markten, naast de optimalisatie van het traditionele hechten en afwerken van drukwerk in grote hoeveelheden, wordt voortgezet.

Eldee Offset
Eldee Offset heeft in 1998 beter gepresteerd dan verwacht. De omzet was hoger, ondanks dat in de tweede helft van 1998 slechts met twee ploegen werd gewerkt doordat een aantal medewerkers elders een baan vond. De productie van Eldee Offset in Heerlen zal in de loop van 1999 worden beŽindigd en overgeheveld naar het NDB te Zoeterwoude. De medewerkers kunnen grotendeels worden ingezet bij de krantenpersuitbreiding te Heerlen.

Drukkerij Van Ketel
In 1998 werd bij Drukkerij Van Ketel een nieuwe vellendrukpers in gebruik genomen. De verbouwing van de bestaande accommodatie werd in gang gezet en is in het eerste kwartaal van 1999 gereedgekomen. Ondanks al deze activiteiten voldeed het resultaat over 1998, alhoewel iets lager dan over 1997, aan de verwachtingen.

Nederlands Drukkerij Bedrijf
In 1998 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 het NDB te Zoeterwoude bij de Biegelaar Groep gevoegd. De aanloopkosten van de nieuwe 32-paginaheatsetpers, alsmede het groot onderhoud aan de bestaande machines, zorgden voor een lager resultaat dan begroot. Voor 1999 wordt een herstel van het resultaat verwacht.