" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Overige activiteiten

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie
In 1997 heeft de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. een aantal strategische veran- deringen doorgevoerd: een aantal uitgaven werd herschikt, er werden uitgaven verkocht en aangekocht met als doel versterking van de marktpositie in het verspreidingsgebied. De activiteiten van Handelspost, huis-aan-huisbladen in de provincies Utrecht en Gelderland, werden per 1 juli overgedragen aan WUMN, een dochteronderneming van Wegener Arcade. Het pand van Handelspost te Hoevelaken is verhuurd aan WUMN. Aangekocht werden per 1 juli de in Alphen aan den Rijn en omgeving verschijnende huis-aan-huisuitgave Het Nieuws- en Advertentieblad en De Proosdijlander in de Ronde Venen. Deze uitgaven werden samengevoegd met de in deze regioís verschijnende Witte Weekbladen.

Per 1 september werden de in Beverwijk, IJmuiden, Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland verschijnende zondagsbladen overgenomen. Deze uitgaven sluiten vrijwel naadloos aan op de reeds uitgegeven bladen. Tezamen met deze edities is hiermee in Noord-Holland en Almere een combinatie van zondagsbladen ontstaan met een oplage van ruim 615.000 exemplaren per week.

Mede door genoemde herschikkingen en de aan- en verkopen, nam de totale omzet aan derden van de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie in 1997 marginaal toe; de resultaten van vrijwel alle werkmaatschappijen verbeterden royaal. Het resultaat van B.V. Drukkerij Noordholland bleef enigszins achter bij dat van 1996. Drukkerij Noordholland zal in 1998 worden toegevoegd aan de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. en zal op een termijn van enkele jaren in Alkmaar worden gevestigd. Drukkerij Van Ketel B.V. te Schagen maakt vanaf 1 januari 1998 deel uit van de Biegelaar Groep. De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie bestaat dan uit vier uitgeverijen, te weten B.V. Noorderpers te Hoorn, B.V. Uitgeverij De Echo te Amsterdam, Uitgeverij Van Groenigen B.V. te Nieuw-Vennep en B.V. Reclame ít Gooi te Hilversum. Per 2 januari 1998 is Uitgeverij HET B.V. te Leiden overgenomen. De uitgave HET op Zondag is samengevoegd met de in Leiden geŽxploiteerde uitgaven van Uitgeverij Van Groenigen.

Hollandse Dagbladcombinatie
Sinds 1 januari 1997 maakt De Gooi- en Eemlander deel uit van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V., die tevens het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en het Leidsch Dagblad exploiteert. Door de bijdrage van de Gooise dag- en weekbladexploitaties en kabelkranten vertoonde het resultaat van de HDC een aanzienlijke stijging. Ook zonder deze bijdrage is het resultaat van de HDC belangrijk toegenomen. De integratie van De Gooi- en Eemlander in de HDC-organisatie is snel en voorspoedig verlopen. De drukorders van alle uitgaven van De Gooi- en Eemlander zijn begin januari 1997 in Amsterdam geplaatst. De drukpersen in Hilversum zijn ontmanteld. De drukkerij- en expeditiemedewerkers hebben in het Amsterdamse technische bedrijf een arbeidsplaats gekregen.

De gezamenlijke betaalde oplage van de dagbladen van de HDC (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander en het Dagblad van Almere), die jaarlijks in september bij de DOS-meting wordt vastgesteld, daalde met 2,2%. Tegenover een kleine vooruitgang bij het Noordhollands Dagblad van 0,2% stond de achteruitgang bij de uitgaven die dichter bij de Randstad verschijnen: de Damiate-bladen verloren 2,5% en De Gooi- en Eemlander 8,9%. Bij dit laatste cijfer moet worden opgemerkt dat een flink deel van de achteruitgang het eenmalige gevolg was van een gewijzigd beleid en aanpassing aan de HDC-normen. Het advertentievolume van de dagbladen van de HDC bleef ten opzichte van 1996 nagenoeg gelijk.

De rotatiepers in Alkmaar werd in de loop van 1997 uitgebreid; de nieuwe onderdelen van de pers zijn in januari 1998 in gebruik genomen. Verder werd intensief gewerkt aan de vervanging van het grootste deel van de gebruikte computerapparatuur en software, zoals voor paginaproductie en -opmaak en de administratieve systemen voor oplage en advertenties, waarvan de eerste ingebruiknames eveneens begin 1998 plaatsvonden.

In november 1997 werd bekend dat Drukkerij Noordholland wederom deel gaat uitmaken van de HDC. Het Hoornse bedrijf dat op de huidige vestigingsplaats geen gelegenheid heeft om de benodigde vervanging van de persen te realiseren, zal rond de komende eeuwwisseling naar Alkmaar worden verplaatst. De integratie in de organisatie van de HDC zal al in 1998 worden geŽffectueerd.

Limburgs Dagblad
Het resultaat van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad was lager dan in 1996, hetgeen mede wordt veroorzaakt door incidentele lasten en hogere vennootschapsbelastingdruk ten gevolge van het niet-fiscaal verrekenbaar zijn van bij aankoop van De Kempen Pers betaalde goodwill.

Het advertentievolume van het Limburgs Dagblad nam, inclusief de plaatsingen in Limburgs Dagblad Extra, toe met 6,6%. De betaalde oplage moest de toeneming van vorig jaar weer prijsgeven. De tweemaal per week verschijnende tabloid-bijlage Limburgs Dagblad Extra is begin 1998 geÔntegreerd in het dagblad. De lopende drukopdrachten van de buitenlandse dagbladen Asahi Shimbun en Nihon Keizai Shimbun werden gecontinueerd; de drukorder van Marca is per 1 april 1998 beŽindigd. In november 1997 is een vijfjarig contract gesloten voor een deel van de buitenlandse oplage van het Spaanse dagblad El Pais. Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. behaalde in 1997 een bedrijfsresultaat dat lager ligt dan in 1996. Het resultaat werd vervolgens beÔnvloed door de afschrijving op goodwill betaald bij de verwerving per 1 februari 1997 van De Kempen Pers B.V. Deze activiteit, huis-aan-huisbladen in en om Eindhoven, voldeed aan de verwachtingen. De drukorder van De Kempen Pers werd terstond overgebracht naar het Limburgs Dagblad. Reclameverspreidbureau Spiral B.V. boekte een aanzienlijke omzetstijging ten gevolge van het overnemen van verspreidingsactiviteiten van Jansen Pers in Limburg en De Kempen Pers in Oost-Brabant. Deze omzetstijging kwam nog niet tot uitdrukking in het resultaat. Over het geheel van de verspreidingen stond de marge onder druk. De deelneming in de regionale commerciŽle televisie (TV8 Limburg) kampt met aanloopverliezen. Het ten behoeve van de deelneming betaalde bedrag is ten laste van het resultaat gebracht. In de loop van 1998 zal de nieuwe asloze offset-rotatiekrantenpers in gebruik worden genomen. De pers is tijdens de bestelperiode, mede in verband met de overname van De Kempen Pers en het verwerven van de drukorder van El Pais, uitgebreid van vier naar zes druktorens. Eind 1997 is een nieuw elektronisch tekst- en pagina-opmaaksysteem gecontracteerd, dat voor 2000 operationeel zal zijn. Het resultaat van het Limburgs Dagblad zal door toeneming van de afschrijvingen onder druk komen te staan. Per 1 januari 1998 zal Eldee Offset deel uit gaan maken van de Biegelaar Groep. Op termijn zal deze activiteit worden overgebracht naar een andere vestigingsplaats.

Biegelaar en Jansen
Het aandeel van de concernopdrachten in de omzet van Biegelaar en Jansen B.V. te Maarssen daalde, hetgeen gecompenseerd is door een sterke toeneming van de commerciŽle opdrachten. De gerealiseerde toegevoegde waarde was mede door de prijzen in de markt en het karakter van de geacquireerde orders lager dan in 1996. Het resultaat bleef achter vanwege een toeneming van bedrijfskosten en afschrijvingen veroorzaakt door aan de strategie aangepaste investeringen. De drukvormvervaardiging is nu geheel digitaal en de afwerking van ťťn-katernproducten vindt on-line direct achter de pers plaats.

De belangrijkste strategiewijziging was in 1997 het samenbrengen van de voor derden werkende grafische bedrijven in een actieve (sub)holdingmaatschappij onder de naam Biegelaar Groep B.V. De diepdrukkerij Biegelaar en Jansen is de kern van de nieuwe groep, die de ambitie heeft tot de grote aanbieders van drukcapaciteit in Nederland te behoren. In 1998 zal de groep worden versterkt door de aankoop van het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. (NDB) te Zoeterwoude, waardoor de capaciteit van de diverse druktechnieken een marktconforme strategische verhouding zal bereiken.

Franken
De concernopdrachten namen in de omzet van Franken B.V. te Deventer sterk af, zowel door het wegvallen van de volledige grafische afwerking van TrosKompas en TV-krant als door het integraal hechten van ťťn-katernproducten door de drukkerij. De vrijgevallen capaciteit kon deels worden benut door het verwerven van nieuwe opdrachten van derden in een zeer prijs-competitieve markt. Franken zal zich naast het traditionele hechten en afwerken van drukwerk in grote hoeveelheden verder moeten ontwikkelen in gespecialiseerde producties, voornamelijk in de direct-mail-markt. Met de investering in een derde foliemachine is hiertoe een aanzet gegeven. Het voor 1997 verwachte negatieve resultaat kon door uitbreiding van diensten en klanten aanzienlijk worden beperkt. De cash-flow was ruim positief. Franken B.V. maakt vanaf 1 januari 1998 deel uit van de grafische divisie Biegelaar Groep.