&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Amsterdamse bedrijven

Pensioenfonds
Het belegd vermogen van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 ten behoeve van de niet-grafische personeelsleden nam in 1998 toe met 96 miljoen tot 723 miljoen. Het aandelenbezit steeg voornamelijk door koersstijgingen van 220 miljoen naar 274 miljoen.

De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 2,4% als aanpassing aan de inflatie over 1997.

Door het bestuur werd besloten tot handhaving van de pensioenpremie op 4,5% van de pensioen-grondslag. De gepensioneerden zullen in 1999 een buitengewone uitkering ontvangen van 8% van het jaarpensioen.

De statuten en het reglement werden aangepast aan een aantal wijzigingen in de wetgeving op pensioengebied.

Arbo
De verplichte bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) is in 1998 opgezet. Het eigen opleidingscentrum TOTC heeft de medewerkers opgeleid. De opleiding wordt afgesloten met een onder rijkstoezicht behaald diploma.

Het ziekteverzuim is in 1998 toegenomen tot 6%, hetgeen reden was om in samenwerking met KLM Arbo Services B.V. het ziekteverzuimbeleid te heroverwegen en bij te stellen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van drukkerij Europa (voorheen Plimsollweg I) heeft in 1998 plaatsgevonden; een plan van aanpak is in voorbereiding.

Arbobureau en milieuzorg zullen in 1999 tot een verdergaande samenwerking komen.

Ondernemingsraad
Mede door de invoering van de Grafimedia-CAO, waardoor de ondernemingsraad onder andere een rol heeft bij de HIF, is de vergaderfrequentie toegenomen.

Het overleg van directie en ondernemingsraad was onverminderd goed en constructief; de onder-nemingsraad heeft positief geadviseerd inzake de voorgelegde investeringen, onder andere in drukcapaciteit en in de overneming van een Zweedse uitgeverij.

Eind 1999 zullen de verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe termijn van drie jaar.