" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Amsterdamse bedrijven

Pensioenfonds
De matige inflatie en de gestegen beurskoersen hebben 1997 voor de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 tot een financieel goed jaar gemaakt. Het belegd vermogen steeg in 1997 met É 100 miljoen tot É 627 miljoen. De reserve niet-gerealiseerde koersverschillen nam toe van É 94 miljoen tot É 148 miljoen. De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 2,1%, zijnde de inflatie over 1996. De pensioenpremie werd gehandhaafd op 4,5% van de pensioengrondslag. De gepensioneerden zullen in 1998 een buitengewone uitkering ontvangen van 9% van het jaarpensioen.

ARBO
Naast het inmiddels operationeel zijnde ziekteverzuimbeleid en het arbeidsgezondheidskundig spreekuur in samenwerking met KLM Arbo Services heeft in 1997 de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) een centrale plaats gekregen. Begin 1998 zijn de RIEís gereedgekomen van een aantal bijkantoren en van de drukkerij aan de Plimsollweg. De RIEís behoeven de goedkeuring van de ARBO-dienst. Het ziekteverzuim is toegenomen van 4,9% in 1996 tot 5,4% in 1997, welke toeneming door een griepgolf in het laatste kwartaal van 1997 is veroorzaakt.

Met het opzetten van een verplichte BedrijfsHulpVerleningsorganisatie (BHV) is een aanvang gemaakt. Een BHV dient te kunnen inspelen op van binnen of buiten komende calamiteiten. Het eigen opleidingscentrum TOTC is gecertificeerd om de medewerkers de noodzakelijke opleiding te geven.

Ondernemingsraad
De invloed en de werkzaamheden van de ondernemingsraad zullen in de toekomst, onder meer als gevolg van de invoering van de nieuwe Grafimedia-CAO, toenemen, omdat voor de in deze CAO naar het decentrale overleg verwezen zaken de ondernemingsraad het meest geŽigende orgaan is. Het overleg was in 1997 onveranderd goed en constructief, gebaseerd op een jarenlange vertrouwensrelatie tussen directie en raad.