Holdingdirectie
Samenstelling raad van commissarissen
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag over het jaar 2001 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Onafhankelijkheidsverklaring

Jaarverslag
 Concern

Uitgeefactiviteiten
Dagbladen
Landelijke dagbladen
Regionale dagbladen
Huis-aan-huisbladen
Tijdschriften

Distributieactiviteiten
Grafische activiteiten

Deelnemingen

Vooruitzichten

Jaarrekening 
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Informatie naar bedrijfssegmenten
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens 
Uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern per januari 2002
Accountantsverklaring en dividendvoorstel
Gebeurtenissen na balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Kengetallen per balansdatum