Holdingdirectie
Samenstelling raad van commissarissen
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag over het jaar 2000 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Onafhankelijkheidsverklaring

Jaarverslag
 Concern

Amsterdamse activiteiten:
De Telegraaf
BasisMedia
De Telegraaf Tijdschriften Groep
Overige

Activiteiten buiten Amsterdam:
Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie
Hollandse Dagbladcombinatie
Media Groep Limburg
Biegelaar Groep
Deelnemingen

Vooruitzichten

Jaarrekening 
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Informatie naar bedrijfssegmenten
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens 
Geconsolideerde balans in euro's
Geconsolideerde winst- en verliesrekening in euro's
Uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern
Accountantsverklaring en dividendvoorstel
Gebeurtenissen na balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Kengetallen per balansdatum in guldens
Kengetallen per balansdatum in euro's

Organigram N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf