&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Directie
Samenstelling raad van commissarissen
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag over het jaar 1998 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Onafhankelijkheidsverklaring

Jaarverslag
Concern
Amsterdamse bedrijven
Dagbladbedrijf
De Telegraaf Tijdschriften Groep
Audiovisuele activiteiten en elektronische media
Overige activiteiten
Deelnemingen
Vooruitzichten

Jaarrekening
Geconsolideerde balans in guldens
Geconsolideerde winst- en verliesrekening in guldens
Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
Geconsolideerde balans in euro's
Geconsolideerde winst- en verliesrekening in euro's

Overige gegevens
Inventarisatie uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern
Accountantsverklaring
Dividendvoorstel
Gebeurtenissen na balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Onafhankelijkheidsverklaring
Kengetallen per balansdatum in guldens

Kengetallen per balansdatum in euros

Structuur Telegraaf-concern