LANDELIJKE DAGBLADEN

Dagblad De Telegraaf

Het resultaat van Dagblad De Telegraaf stond sterk onder druk als gevolg van enerzijds een sterke vermindering van de advertentieomzet en anderzijds oplopende papier- en bezorgkosten. De internetactiviteiten waren bovendien evenals voorgaande jaren nog sterk verliesgevend.

Oplage

De effectieve oplage over 2001 bedroeg 806.597 exemplaren tegenover 808.300 exemplaren over 2000, zijnde een lichte daling van 0,2%. Tegenover een stijging van het aantal abonnementen en de losse verkoop buitenland stond een daling van de losse verkoop binnenland.

Het dagblad De Telegraaf had op de abonnementenmarkt van alle dagbladen in Nederland in 2001 een marktaandeel van ruim 16%. Het marktaandeel voor losse verkoop in Nederland bedroeg ongeveer 35% en van de Nederlandse dagbladen in het buitenland ruim 62%.

Normaliter worden prijsstijgingen op de lezersmarkt per 1 januari doorgevoerd. Onder druk van de zeer sterk opgelopen bezorgkosten werd reeds op 1 oktober 2001 een prijsstijging doorgevoerd voor abonnementen en losse verkoop van circa 6%.

De kosten van de dagblad-bezorging in Nederland zijn ook in 2001 aanzienlijk gestegen, vooral door de schaarste aan dagbladbezorgers. Teneinde deze problematiek het hoofd te kunnen bieden is binnen het Telegraaf-concern DistriQ opgericht, waarin - in 2001- stapsgewijs alle logistieke activiteiten van het concern werden gebundeld. Per 1 januari 2002 heeft DistriQ alle logistieke activiteiten overgenomen.

Vanaf november 2001 wordt de dagelijkse oplage van het dagblad De Telegraaf die bestemd is voor de Canarische Eilanden, gedrukt op Gran Canaria. Dit biedt de mogelijkheid de krant reeds op de ochtend van datering op alle zes eilanden te verspreiden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een gemiddelde toeneming van de losse verkoop met ruim 1.000 exemplaren per dag.

Een tweede nieuwe wijze van distributie naar het buitenland diende zich in 2001 aan. Aan twee buitenlandse partners wordt dagelijks het dagblad De Telegraaf als pdf-file (elektronisch document) verzonden. Deze partners zijn in het bezit van zogenaamde digitale kiosken op honderden locaties over de hele wereld, waar een ter plaatse geprinte versie van het dagblad De Telegraaf kan worden gekocht. Thans nog met een gelimiteerd aantal pagina s en in een zwart-wit versie, maar in de toekomst compleet in kleur.

Advertenties

Na zeven jaar van onverminderde groei trad in 2001, onder druk van de zich negatief ontwikkelende economische situatie, een sterke daling op van het advertentievolume. Dit effect werd, zoals eerder gemeld, nog eens versterkt door de terroristische aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001.

De advertentieomzet van het dagblad De Telegraaf daalde ten opzichte van vorig jaar met 16% tot 195,9 miljoen, waarbij het advertentievolume ten opzichte van 2000 afnam met 15%. De volumedaling deed zich in alle advertentiecategorieën voor. De categorie 'landelijke merken en diensten' daalde in volume met 22%, terwijl in de categorie 'lokale merken en diensten' de daling beperkt bleef tot 4%. De voor conjuncturele ontwikkelingen meest gevoelige categorie 'personeel' daalde in volume met 32%, terwijl bij de Speurders de daling beperkt bleef tot 6%. Het aantal geplaatste Speurders nam af met 9,2% tot 725.648.

Per 1 januari 2001 werd op de advertentiemarkt een prijsverhoging doorgevoerd van gemiddeld 3,5% voor de midweekse edities en 4,5% voor de zaterdageditie.

Na omvangrijke voorstudies in 2001 werden voorbereidingen getroffen om gezamenlijk met de andere dagbladen en met marktpartijen systemen van tariefdifferentiatie in de praktijk te testen. In de loop van 2002 zal de uitkomst van deze praktijkstudie worden geëvalueerd.

In het verslagjaar werden eveneens voorbereidingen getroffen om alle marketing- en verkoopactiviteiten van off line (print) en on line (internet) volledig te integreren. In 2002 moet dit leiden tot een efficiëntere marktbewerking en lagere kosten, waarbij verwacht mag worden dat on line en off line activiteiten elkaar zullen versterken.

De daling van de advertentieomzet heeft in alle disciplines van het bedrijf tot omvangrijke plannen voor kostenreducties geleid. Een deel van die plannen kwam in 2001 reeds ten uitvoer, de overige zullen hun uitwerking krijgen in 2002.

Redactie

Voor de redactie van het dagblad De Telegraaf stond 2001 vooral in het teken van een aantal ingrijpende gebeurtenissen: de cafébrand in Volendam, de uitlevering van Milosevic aan het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag en met name de terreuraanslagen in de Verenigde Staten en de daarop volgende oorlog in Afghanistan. Deze dramatische gebeurtenissen hebben wekenlang de pagina s gedomineerd. Prettiger nieuws was de verloving van Kroonprins Willem Alexander met Máxima. Dagblad De Telegraaf stond voorop bij de berichtgeving.

Intern was de aandacht gericht op de introductie van een nieuw systeem voor de verwerking van teksten en beelden. Dit systeem (CCI Newsdesk) maakt een sterke integratie mogelijk tussen het schrijven van teksten, het maken van beelden en het vormgeven van pagina's. Ook voorziet CCI Newsdesk in een directe verbinding met elektronische publicatievormen. Hierdoor is een betere inzet van redactieleden mogelijk.

Op bescheiden schaal is een proef genomen met informatieavonden voor lezers. De proef (met als onderwerp de lijfrente) is succesvol verlopen en deze manier van lezersbinding wordt vervolgd met andere onderwerpen.

De Telegraaf-i

De ervaringen met internet waren in 2001 gemengd: enerzijds bleef het gebruik door de consument toenemen, anderzijds belandde de internetindustrie in een dal en bleek het ook in Nederland voor een publieksuitgever feitelijk niet mogelijk te zijn on line activiteiten rendabel te maken.

Het aantal via de Telegraaf-sites opgevraagde pagina's nam in 2001 toe met 35%. Op werkdagen leverde het Telegraaf-netwerk eind 2001 per 24 uur aan circa 140.000 unieke bezoekers gemiddeld meer dan 1,7 miljoen pageviews.

De inkomsten uit on line advertenties bleven voor De Telegraaf ver onder de begroting. Desondanks nam deze omzet, exclusief de omzet van de internet joint ventures, ten opzichte van 2000 toe met ruim 5%. Voor een deel maakten banners en buttons plaats voor inkomsten uit de vraag-en-aanbodmarkt en voor sponsoring van rubrieken.

De gematigde groei leidde tot een directe aanpassing van de on line inspanningen. In 2001 richtten deze zich meer en meer op een beperkt aantal sites als telegraaf.nl, autotelegraaf.nl, DFT.nl en de - in samenwerkingsverband geëxploiteerde - sites reiskrant.nl en woonkrant.nl. De exploitatie van andere sites werd heroverwogen. Een eerste sanering van de activiteiten leidde ertoe dat de sites veilinghal.nl, site-shopper.nl en een aantal kleinere sites uit de markt werden gehaald.

De veranderende conjunctuur deed het al eerder voorgenomen integratieproces van internet en krant versnellen. De 'Autotelegraaf' richtte zich in een 'cluster model' meer en meer op de verkoopcombinatie van on line en off line Speurders. In het voorjaar werden on line Speurder-contracten voor autobedrijven geïntroduceerd, die direct resulteerden in een wezenlijke bijdrage aan de on line omzet.

Voorts bleek internet een uitstekend middel voor abonneewerving en Speurder-verkoop. Nieuw in 2001 was de mogelijkheid Speurders voor de papieren krant on line op te geven en te betalen. Het aantal in de 'pilot-fase' opgegeven Speurders was in de laatste maanden van 2001 zodanig hoog dat dit vertrouwen geeft voor de toekomst.

Eind 2001 bedroeg het aantal vaste medewerkers van de afdeling Telegraaf Elektronische Media (inclusief de beheerafdeling) 44, alsmede 22 ingehuurde technische krachten. Eind 2000 waren dit nog 49 vaste en 51 ingehuurde krachten. Op de redactie van De Telegraaf-i nam het aantal redacteuren voor de on line activiteiten toe van 33 naar 36.

De eerder aangegane joint venture ter ontwikkeling van de on line vacaturemarkt werd in 2001 ontbonden; inmiddels is zoomnet.nl onderdeel van De Telegraaf geworden. Eenzelfde scenario is begin 2002 gerealiseerd met betrekking tot Woonkrant.nl. Bewerking van de reismarkt is - in joint venture verband - ultimo 2001 van start gegaan.

Voor 2002 wordt verwacht dat De Telegraaf zich in de markt zal kunnen onderscheiden door een krachtige commerciële koppeling van de mediumtypen krant en internet. De voorgenomen integratie zal ook tot uiting komen in de organisatie van Dagblad De Telegraaf. Hoewel 2001 zich kenmerkte door de kentering in de internethype en een zekere mate van sanering, is het tegelijkertijd duidelijk dat internet niet meer is weg te denken uit de activiteiten van het dagblad.

BasisMedia

De oplage van Sp!ts, het in juni 1999 gelanceerde gratis ochtendblad voor openbaarvervoerreizigers dat vijf dagen per week verschijnt, is gegroeid van 300.000 uitgereikte exemplaren per dag ultimo 2000 tot ruim 400.000 exemplaren per dag ultimo 2001. Sp!ts is in bereik de tweede krant van Nederland geworden in de leeftijdscategorie van 13 - 49 jaar en daarmee een belangrijke speler in de markt.

Tot de zomer van 2001 ontwikkelde het advertentievolume in Sp!ts zich boven verwachting. Echter, ook Sp!ts ontkwam niet aan de gevolgen van de teruglopende advertentiemarkt en de terreuraanslagen in de Verenigde Staten. Na 11 september was er enige weken sprake van een forse, onvoorziene daling van het advertentievolume, waardoor de voor 2001 verwachte bijdrage aan de winst niet werd gehaald. Anders dan bij de overige landelijke dagbladen herstelde het advertentievolume van Sp!ts zich in de laatste weken van het jaar.

Door de hogere oplage en het kwalitatief betere bereik van Sp!ts konden de advertentietarieven per 1 januari 2002 worden verhoogd met 25%.

De in augustus 2000 door BasisMedia in de Randstad gelanceerde gratis middagkrant News.nl werd per 4 april 2001 uit de markt genomen. Oorzaken waren de sterk tegenvallende ontwikkelingen van het advertentievolume en de grote problemen op distributiegebied door de steeds vroegere avondspits in de Randstad.

De personele gevolgen van het beëindigen van News.nl bleven beperkt. Tijdelijke contracten met medewerkers werden niet verlengd en een aantal vaste personeelsleden vond binnen en buiten het concern een baan.