REGIONALE DAGBLADEN

Hollandse Dagbladcombinatie

De druk op de rentabiliteit in de Nederlandse dagbladwereld in 2001 is ook aan de Hollandse Dagbladcombinatie (HDC) niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ook hier was het afnemende advertentievolume debet aan een fors gedaald operationeel resultaat, zowel in vergelijking met het voorgaande jaar als ten opzichte van de verwachtingen. Vergeleken met het dalende volume van nationale advertenties en personeelsadvertenties vertoonden de lokale advertentiemarkten een minder grote daling. Over het hele jaar genomen daalden de advertentievolumes bij de regionale dagbladen van de HDC, afhankelijk van de titel, met gemiddeld 4% tot 10%.

Ook het aantal abonnementen op de regionale dagbladen van de HDC vertoonde een negatieve ontwikkeling: in totaal een afname van gemiddeld 1,5%, maar eveneens sterk uiteenlopend per dagbladtitel. Langzamerhand moet worden vastgesteld dat niet alleen conjuncturele elementen hebben bijdragen aan de negatieve ontwikkelingen, maar dat er tevens een structurele trend aan ten grondslag ligt.

Eén van de manieren om de voortdurend stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden is efficiencyverbetering door schaalvergroting. In dat kader werd in de loop van het jaar de HDC Uitgeverij Zuid gevormd, waarin de uitgeverijen Dagbladuitgeverij Damiate en Dagblad De Gooi- en Eemlander zijn samengegaan. In juni 2001 verscheen voor de eerste maal een gezamenlijke rompkrant voor alle middagbladen van de HDC. Diverse afdelingen van de twee uitgeverijen werden daartoe samengevoegd. Ook op andere gebieden werd en wordt binnen de HDC gezocht naar samenwerkingsvormen die de efficiency en de rentabiliteit kunnen vergroten. In de loop van het jaar vond een studie plaats naar de verdeling van de drukorders binnen het Telegraaf-concern over de diverse locaties. Eén van de gevolgen daarvan is dat een deel van de orders vanuit Alkmaar in de loop van 2002 wordt verplaatst naar Amsterdam, evenals een deel van het daarbij betrokken personeel. Tevens werd een plan ontwikkeld ter verbetering van het rendement van de pers waarop commercieel drukwerk voor derden wordt vervaardigd.

Vorengenoemde maatregelen bieden nog onvoldoende uitzicht op het noodzakelijke rendementsherstel; vandaar dat ultimo 2001 met behulp van derden een onderzoek is uitgevoerd naar mogelijk verdergaande bezuinigingen. Mede op basis van de uitkomsten hiervan is een beleidsnotitie uitgebracht. Deze notitie voorziet in een onderzoek naar de mogelijkheden van schaalvergroting door een verdere integratie van de regionale dagbladen van HDC Uitgeverij Zuid en de Verenigde Noordhollandse Dagbladen, inclusief de samenvoeging van alle activiteiten op één locatie. In de loop van 2002 zal in nauw overleg met de betrokken ondernemingsraden en redactieraden verdere besluitvorming hieromtrent plaatsvinden.

De activiteiten met betrekking tot internet werden ondergebracht in de centrale afdeling HDC-i. De diverse sites van de HDC-dagbladen kregen een identiek formaat. De opbrengsten zijn nog bescheiden; door samenwerking met andere regionale dagbladen worden de kosten beperkt gehouden.

Per 1 januari 2002 werd de verspreidorganisatie van HDC (InterHolland Verspreiders) overgenomen door DistriQ, evenals de logistieke activiteiten met betrekking tot de dagbladbezorging.

Media Groep Limburg

Het resultaat is aanzienlijk achtergebleven ten opzichte van 2000. Dit is met name ontstaan in de tweede helft van het verslagjaar door het sterk dalen van het advertentievolume.

Ook de teruggang van de oplage ten opzichte van 2000 was groter dan voorzien: Dagblad De Limburger 1,1% lager en het Limburgs Dagblad 3,5% lager over heel 2001.

In 2001 is, conform de in 2000 opgestelde blauwdruk, de integratie van de twee uitgeverijen, gerealiseerd met uitzondering van de beide dagbladredacties en oplagemarketing. De verspreiding van de eigen regionale kranten is gebundeld met die van het dagblad De Telegraaf en Het Financieele Dagblad, waarna eind 2001 de operationele verantwoordelijkheid is overgedragen aan DistriQ.

In overleg met de redactieraad en na aanpassing van het redactiestatuut is bij beide dagbladen de functie van hoofdredacteur/directeur geïntroduceerd, waardoor de hoofdredacteur mede verantwoordelijk is geworden voor de oplagemarketing en het resultaat daarvan.

Met vernieuwing in groepsverband is een aanvang gemaakt door de inrichting van een eigen internetbedrijf en een uitgeefkern voor regionale magazines en speciale producties.

In samenwerking met een projectontwikkelaar is begonnen met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Sittard, dat zal worden gehuurd. De kantoorpanden in Heerlen, Maastricht en Venlo zijn verkocht. Naar verwachting zullen alle centrale werkzaamheden van Media Groep Limburg (MGL) vanaf 1 juli 2002 in Sittard worden ondergebracht, met uitzondering van de drukkerijen in Heerlen en Maastricht.

Conform het NMa-besluit is per 1 januari 2001 de Limburger Weekbladpers verkocht, aan de Aachener Verlagsgesellschaft GmbH.

Per 1 januari 2001 is een gecombineerd advertentieaanbod voor beide dagbladen in de markt gezet (Limburgse Dagbladen Combinatie) en is de samenvoeging van de verkooporganisaties gerealiseerd, inclusief de verantwoordelijkheid voor het complete prepress-traject. De beoogde synergie-effecten in de omzetsfeer van deze combinatie zijn daarmee gerealiseerd, waarvan met name het Limburgs Dagblad heeft geprofiteerd.

Ondanks de investeringen in de kwaliteit van de kranten en de integratie van de beide uitgeverijen, op de redacties en de oplageafdelingen na, is het resultaat verder teruggelopen. Zowel conjuncturele als structurele oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Voor de continuïteit van het Limburgs Dagblad is het essentieel dat de beide dagbladbedrijven verder samenwerken, ook op redactioneel gebied.

MGL heeft thans nog twee rotatiedrukkerijen, in Heerlen en Maastricht. Zo spoedig mogelijk worden alle drukactiviteiten samengebracht op de locatie Heerlen en zal de locatie Maastricht worden gesloten. De drukcontracten met Nikkei en Asahi zijn in de loop van het jaar verlengd.

i-Media Limburg

De oprichting van het eigen internetbedrijf i-Media Limburg (iML) is volgens plan verlopen, evenals de totstandbrenging van de samenwerking op dit terrein met de Noordelijke Dagblad Combinatie, Hollandse Dagbladcombinatie en Holdingmaatschappij De Telegraaf in Regio I beheer. De aanloopkosten bleven binnen de gestelde kaders. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere uitbreiding van de internetactiviteiten in Limburg. Door het ontwikkelen van combinaties met print terzake van productontwikkeling en marktbewerking dienen gemeenschappelijke marktposities en de daaruit voortkomende inkomsten te worden verhoogd.