Biegelaar Groep

Algemeen

Over 2000 werd een omzet gerealiseerd van circa Fl. 235 miljoen, nagenoeg gelijk aan de omzet over 1999. Van deze omzet heeft ongeveer Fl. 63 miljoen betrekking op omzet ten behoeve van het Telegraaf-concern (1999: Fl. 70 miljoen). Het bedrijfsresultaat nam met circa 4% toe.

Het verslagjaar heeft sterk in het teken gestaan van het vormgeven aan de toekomstplannen van de individuele bedrijven, met als uitgangspunt het benutten van synergie alsmede het verbeteren van de rentabiliteit van de diverse activiteiten. Zo zijn de afterpress-activiteiten van het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. (NDB) in de loop van 2000 ondergebracht bij Franken B.V. en is zowel bij Biegelaar en Jansen B.V. als bij het NDB de vierploegendienst ingevoerd.

Biegelaar en Jansen

In de drukkerij van Biegelaar en Jansen is het gehele jaar 2000 in vierploegendienst geproduceerd. De effecten daarvan werkten positief door op het resultaat. De efficiency is hoger en het overwerk is teruggelopen. De omzet van dit bedrijf nam ten opzichte van 1999 toe met bijna 5%. Deze groei is voornamelijk te danken aan nieuwe opdrachtgevers, waaronder een groeiend aandeel in de internationale markt. Het resultaat nam ten opzichte van 1999 licht af door marge-erosie en hogere kosten, in samenhang met de uitvoering van het Masterplan.

Met dit plan is een investering van circa Fl. 100 miljoen gemoeid voor vervanging van een pers en uitbreiding van de afterpress-apparatuur, alsmede de verbetering van de infrastructuur. In het tweede kwartaal van 2001 zal het plan voor het grootste deel zijn uitgevoerd.

Nederlands Drukkerij Bedrijf

In 2000 is ondanks een circa 9% lagere omzet ten opzichte van 1999 een verbetering in het bedrijfsresultaat behaald door toegenomen efficiency (onder andere door het invoeren van een vierploegendienstsysteem) en kostenbeheersing. In het boekjaar werden de binderijactiviteiten afgestoten en voor een belangrijk deel ondergebracht bij Franken. In 2000 is grond aangekocht te Zoetermeer ten behoeve van een nieuwe huisvesting. Met de ontwikkeling van het nieuwbouwplan is een start gemaakt.

Drukkerij Van Ketel

In de begroting voor 2000 was een lichte omzetgroei voorzien waarbij het verlies aan (kranten-) rotatieomzet ten opzichte van 1999 gecompenseerd diende te worden uit de markt voor derden. Hiertoe is de verkoop buitendienst begin 2000 verder versterkt. Tezamen met een stringente kostenbeheersing kon de positieve resultaatdoelstelling in 2000 worden gerealiseerd.

Franken 

De omzet nam ten opzichte van 1999 toe met circa 10%, in hoofdzaak door de overheveling van de afterpress-activiteiten van het NDB. Door het inlopen van achterstallig onderhoud aan de apparatuur en het investeren in opleidingen van het personeel werd het jaar 2000 met verlies afgesloten. Voor 2001 is een positief resultaat begroot.

Het investeringsprogramma dat in het jaar 2000 in gang is gezet, zal in 2001 worden afgerond. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de toekomst, waarin Franken zich zal richten op twee belangrijke omzetpijlers: de markt voor grootvolume hecht- en verpakkingsopdrachten en de markt voor speciale 'direct marketing' producties en personalisatie.