Media Groep Limburg

Alle Limburgse activiteiten zijn ondergebracht in Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Limburgs Dagblad B.V., waarvan de naam per 1 januari 2001 is gewijzigd in Media Groep Limburg B.V. (MGL). Hiertoe behoren Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. en Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.

Aan het NMa-besluit rond de aankoop van UDL is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de verkoop van de Limburger Weekbladpers en de Huiskrant. Beide activiteiten zijn inmiddels verkocht, waarbij is overeengekomen dat het resultaat vanaf 1 januari 2001 voor rekening en risico van kopers komt. Het drukcontract van de tot de Limburger Weekbladpers behorende kranten zal worden voortgezet voor een periode van zeven jaar.

In het najaar van 2000 is besloten de verliesgevende kabelkrantactiviteit TV Gazet af te stoten. De verkoop vond plaats via een management buy out.

De activiteiten van Reclameverspreidbureau Spiral B.V. zijn met ingang van 1 januari 2001 ondergebracht bij Logistiek B.V. te Amsterdam.

Voorts werd in 2000 een aanzet gegeven voor de totstandkoming van een nieuw internetbedrijf i-Media Limburg. Daarnaast wordt geparticipeerd in Regio-i, een landelijk samenwerkingsverband met Noordelijke Dagblad Combinatie B.V., Hollandse Dagbladcombinatie B.V. en N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Naast het afstoten of beëindigen van een aantal verliesgevende activiteiten werden tevens maatregelen genomen tot verdere verbetering van het resultaat op korte en lange termijn. Zo zijn het advertentiebedrijf en de stafafdelingen van beide dagbladen in ŽŽn onderneming samengevoegd en is besloten tot sluiting van de krantendrukkerij in Maastricht in het jaar 2003. De kantoren in Maastricht en Heerlen zullen medio 2002 worden samengevoegd tot een nieuw hoofdkantoor te Sittard.

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad

Het resultaat van het Limburgs Dagblad, inclusief De Kempen Pers B.V., Reclameverspreidbureau Spiral B.V. en Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., is dankzij stringente kostenmaatregelen aanzienlijk gestegen ten opzichte van 1999. Het advertentievolume van het Limburgs Dagblad daalde met circa 4%. De betaalde oplage daalde met 1,9%.

Het resultaat van de krantendrukkerij te Heerlen verbeterde met name door hogere marges. Een voorziening voor reorganisatie inzake de overdracht van prepress-activiteiten van Uitgeversmaatschappij De Trompetter aan derden is ten laste van het resultaat gebracht.

Het resultaat van De Kempen Pers is verbeterd ten opzichte van 1999 als gevolg van hogere omzet en marge.

Door Reclameverspreidbureau Spiral werd over 2000 een lager resultaat behaald vanwege slechtere marges, hogere personeelskosten en hogere afschrijvingen.

Het resultaat van Uitgeversmaatschappij De Trompetter is voornamelijk door een hogere omzet in 2000 verbeterd ten opzichte van 1999. Als gevolg van het

NMa-besluit zijn de aandelen van deze vennootschap ultimo 2000 overgedragen aan N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Uitgeversmaatschappij De Limburger

Eerst in mei 2000, bijna negen maanden na de ondertekening van de intentieverklaring met Wegener N.V. inzake de overname van 'De Limburger', verleende de NMa toestemming voor deze overname aan het Telegraaf-concern. Vanaf die datum is het resultaat van Uitgeversmaatschappij De Limburger meegeconsolideerd. De goodwill ad Fl. 332 miljoen wordt met ingang van 22 mei 2000 over een periode van twintig jaar ten laste van het resultaat gebracht. In de overnamebalans is een voorziening opgenomen voor de benodigde reorganisaties.

De betaalde oplage van Dagblad De Limburger daalde met 0,9%. Het advertentievolume steeg daarentegen met ruim 4%, onder meer dankzij het aanbod van personeelsadvertenties.

Het jaar 2000 was voor de Limburger Weekbladpers en TV Gazet teleurstellend vanwege een lager advertentievolume.

Het exploitatieresultaat van UDL was over geheel 2000 beter dan over 1999.