&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

DEELNEMINGEN

Media Groep West

Het belang van het Telegraaf-concern in Media Groep West B.V. (MGW) is in 1999 uitgebreid van 75% naar 90%; UPC Nederland B.V. houdt 10% van de aandelen.

Het jaar 1999 is voor MGW in meerdere opzichten succesvol verlopen. Het resultaat steeg explosief bij een verdubbeling van de omzet. Bij de navolgende activiteiten zal deze spectaculaire groei zich naar verwachting eveneens in 2000 voortzetten

Kabelkranten

De kabelkrantactiviteiten van MGW zijn voor het eerst winstgevend geweest. Samenwerking zal worden gezocht in de samenvoeging van andere kabelkrantactiviteiten binnen het concern.

SBS Text

Tot de activiteiten van MGW behoort onder meer de exploitatie van de teletekstdiensten van SBS 6 en Net 5 die in een joint venture met SBS Broadcasting B.V. zijn ondergebracht. In het tweede jaar van haar bestaan is SBS Text v.o.f. nationaal marktleider geworden met een sterke positie in de reisbranche, de financiŽle wereld en telefonische entertainmentservices.

Voor het jaar 2000 staat onder de noemer van BeursNet 5 de introductie van een uitgebreide financiŽle rubriek binnen de teletekstservice van Net 5 gepland. BeursNet 5 zal in nauwe samenwerking met B.V. Dagblad De Telegraaf worden geproduceerd. Ook zullen dit jaar de populaire Autospeurders van De Telegraaf in hun geheel worden doorgeplaatst naar de teletekstdienst van SBS 6.

Mobiele telecommunicatie en internetactiviteiten

Veelbelovend zijn de ultimo 1999 opgestarte activiteiten op het gebied van mobiele telecommunicatie. Het betreft de ontwikkeling en exploitatie van diensten die gebaseerd zijn op interactieve voice response, SMS-berichtenverkeer en de nieuwe mobiele internettechnologie WAP (Wireless Application Protocol). Een aantal succesvolle mobiele GSM-diensten wordt reeds in samenwerking met partijen als SBS Broadcasting, KPN Mobiel, Libertel en Dutchtone geŽxploiteerd.

Deze activiteiten zijn vanaf 1 januari 2000 verzelfstandigd in Mobillion B.V., een nieuwe dochter- onderneming waarvan de aandelen worden gehouden door MGW (70%) en het management. Gezien de grensoverschrijdende fusies en overnames in de mobiele telecommunicatiemarkt zal Mobillion B.V. haar activiteiten ook gaan uitbreiden naar andere Europese landen.

Radio

Door de structureel tegenvallende resultaten en het uitblijven van financiŽle overheidssteun is in 2000 besloten om de publieke taken van Radio Amsterdam aan de lokale zendgemachtigde Salto terug te geven.

Regionale televisie

Zowel de belangen van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. in TV West als die van het Limburgs Dagblad in de commerciŽle zender TV8 in Limburg zijn in de loop van 1999 afgestoten wegens onvoldoende uitzicht op verbetering van het resultaat.

SBS Broadcasting

Sinds mei 1996 wordt een deelneming gehouden van 30% in het Nederlandse commerciŽle station SBS 6 B.V. dat in 1999 van naam gewijzigd is in SBS Broadcasting B.V. In 1999 heeft SBS Broadcasting B.V. een winst behaald van É 11,8 miljoen tegenover É 13,7 miljoen in 1998; ons 30%-aandeel hierin ad É 3,5 miljoen is verantwoord onder het resultaat deelnemingen. De daling van de winst is voornamelijk het gevolg van aanloopverliezen van de per 1 maart 1999 gestarte tweede zender Net 5.
Wegens de aanspraak op (fiscale) verliescompensatie is bij het bepalen van het resultaat geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting. Over 1999 is geen dividend uitgekeerd.

Het marktaandeel van de zenders SBS 6 en Net 5 samen bedroeg in 1999 13,1% (13 jaar en ouder) en 15,4% (20-49 jaar) tegenover 10,0% respectievelijk 11,7% in 1998 (alleen SBS 6).

Wegener

Het bezit Wegener N.V. bedraagt per 31 december 1999 7.295.570 certificaten van aandelen van É 0,50 nominaal. Het aantal certificaten is in 1999 niet gewijzigd. Evenals in 1998 is in 1999 het keuzedividend uitsluitend in contanten opgenomen, waardoor het belang in Wegener daalde van 20,8% ultimo 1998 tot 20,6% aan het einde van 1999.

Zoals hiervoor reeds toegelicht, zal N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf voor É 100 miljoen aan- delen Wegener bijkopen, bestaande uit É 60 miljoen certificaten van gewone aandelen en É 40 miljoen certificaten van cumulatief preferente aandelen van de door Wegener te plegen emissie in het kader van de verwerving van de VNU Dagbladengroep. Hiermee wordt ons belang in Wegener tenminste op peil gehouden.

Met ingang van 1999 is de deelneming in Wegener gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Overeenkomstig de geldende voorschriften is de verkrijgingsprijs gesteld op de boekwaarde (inclusief boekwaarde goodwill) per 1 januari 1999.
Deze wijziging van de waarderingsgrondslag is het gevolg van het steeds ingewikkelder worden van de herrekening naar De Telegraaf-grondslagen, gevoegd bij het, ten gevolge van de certificering van de aandelen Wegener, ontbreken van invloed van betekenis.