&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

VOORUITZICHTEN

In de eerste perioden van 2000 is het resultaat exclusief de aanloopverliezen van Sp!ts en de Zweedse uitgave van Residence, alsmede de meerkosten ingevolge internetactiviteiten nagenoeg gelijk gebleven aan het in de vergelijkbare perioden van 1999 behaalde resultaat.

Het advertentievolume van dagblad De Telegraaf kon in het eerste kwartaal van 2000 worden gehandhaafd. De advertentieomzet bij de huis-aan-huisbladen is duidelijk toegenomen, terwijl bij de regionale dagbladen sprake was van wisselende ontwikkelingen met per saldo een lichte volumedaling.
Voor het dagblad De Telegraaf behoort voor het gehele jaar 2000, mede gezien de naar verwachting aanhoudende economische groei en de stimulans van het EK-voetbal, een gelijk advertentievolume als over 1999 tot de mogelijkheden.

De gemiddelde betaalde oplage van dagblad De Telegraaf daalde fractioneel, in hoofdzaak als gevolg van lagere losse verkoop, zowel door de week als op zaterdag. Ook bij de regionale dagbladen daalde de betaalde oplage, evenals voorgaande jaren, enigszins.

De loonkosten zullen in 2000 verder toenemen door de ruime CAO-verhogingen en de verwachte verdere groei van het personeelsbestand, mede in verband met de internetactiviteiten. De papierprijzen zullen in 2000 enigszins boven het prijsniveau van 1999 uitkomen, terwijl met een verdere stijging van bezorgkosten rekening moet worden gehouden.

De winstverwachting voor 2000 zal in vergelijking tot 1999 negatief worden benvloed door:
de reeds in januari van dit jaar aangekondigde investeringen van 30 miljoen in verband met versnelling van de internetactiviteiten;
de aanloopverliezen ingevolge het op de markt brengen van nieuwe tijdschriften in de loop van 2000, waaronder de titel Residence in Zweden;
het aanloopverlies van het beoogde tv-magazine als bijlage bij De Telegraaf op zaterdag, zodra de daartoe benodigde televisieprogrammagegevens beschikbaar komen;
het nog niet kunnen realiseren van synergie in Limburg in afwachting van de besluitvorming van de NMa inzake de aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.

Hiertegenover staat, dat de advertentieomzet van Sp!ts zich in de eerste perioden van 2000 boven verwachting heeft ontwikkeld; indien deze lijn zich voortzet zal het aanloopverlies over geheel 2000 lager zijn dan het over het tweede halfjaar van 1999 geleden verlies. Voorts zal de opbrengst uit de 30%-deelneming in SBS Broadcasting B.V. toenemen, onder meer als gevolg van het ten laste van het resultaat over 1999 verwerkte aanloopverlies van Net 5.

Onder genoemde omstandigheden moet voor het jaar 2000 met een belangrijk lager resultaat rekening worden gehouden, in hoofdzaak als gevolg van investeringen in internet en in nieuwe activiteiten waarmee de basis wordt gelegd voor een verdere evenwichtige ontwikkeling van het concern.

Directie

L.G. van Aken
drs. F.Th.J. Arp RA
drs.ing. W.O. Kok
mr. J. Olde Kalter
H. Schor
drs. A.J. Swartjes

Amsterdam, april 2000.