&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Vooruitzichten

In de eerste perioden van 1999 is het resultaat boven verwachting toegenomen ten opzichte van dezelfde perioden van vorig jaar. Deels wordt dit veroorzaakt door de samenvoeging van De Courant Nieuws van de Dag met De Telegraaf in februari 1998. Het economische voordeel van deze samenvoeging is vanaf het tweede halfjaar van 1998 in de resultaten tot uitdrukking gekomen.

De advertentiegroei is in de eerste maanden van 1999 vrijwel tot staan gekomen, het personeels-advertentievolume neemt landelijk nog steeds toe.

De oplage van dagblad De Telegraaf ontwikkelt zich in de lijn van de voorgaande jaren positief.

De papierprijzen zullen in 1999 ongeveer gelijk zijn aan die van 1998, inclusief de per 1 april in werking getreden heffing ingevolge het papiervezelconvenant, waarmee een hergebruik van papier als grondstof van circa 70% wordt nagestreefd. De hoogte van de heffing wordt enerzijds bepaald door de marktprijzen voor gebruikt papier en anderzijds door de verzamel- en verwerkingskosten.

De loonkosten zullen toenemen door de mede ten gevolge van de conjunctuur grote CAO-verhogingen en een te verwachten groei van het personeelsbestand.

Volledig in de afschrijvingen zullen komen de in de loop van 1998 in gebruik genomen langlopende investeringsprojecten als gebouwen en drukpersen. De nieuwe redactiesystemen bij de regionale dagbladen zullen in 1999 gereed komen.

Inzake het vrijkomen van de televisieprogrammagegevens voor de gehele week is in verband met de lopende procedure bij de NMa en nog eventuele beroepsmogelijkheden geen tijdsplanning aan te geven.

In de tweede helft van 1999 zal een gratis dagblad voor openbaarvervoerreizigers worden gestart. Een voor Nederland nieuw product, waarvoor de belangstelling van lezers en adverteerders en de gevolgen voor de oplage van de Nederlandse dagbladen alleen aan de hand van buitenlandse ervaringen zijn in te schatten. De te maken kosten voor dit product zullen vrijwel geheel out-of-pocket zijn, omdat in het concern geen drukcapaciteit van betekenis in de nacht beschikbaar is. De aanloopkosten van dit blad zullen ten laste van het resultaat over 1999 worden gebracht.

Onder genoemde omstandigheden is een winstprognose voor geheel 1999 niet te kwantificeren.

Directie L.G. van Aken drs. F.Th.J. Arp RA drs. ing. W.O. Kok mr. J. Olde Kalter H. Schor drs. A.J. Swartjes Amsterdam, april 1999.

Directie

L.G. van Aken
drs. F.Th.J. Arp RA
drs.ing. W.O. Kok
mr. J. Olde Kalter
H. Schor
drs. A.J. Swartjes

Amsterdam, april 1999.