" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Verslag over het jaar 1997 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 1997 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf toe met 235.040 certificaten en bedroeg 24.483.584 (van nominaal 0,50) per 31 december 1997, overeenkomend met een nominaal bedrag van 12.241.792. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

In de bestuursvergadering van 22 april 1997 is de heer mr. J.S. Dienske benoemd tot bestuurslid A in verband met het aftreden van onze voorzitter, de heer H.J.M. van Steijn wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Mevrouw J.A. Brewer-de Koster is herbenoemd tot bestuurslid B door de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De heren G.A. van Hasselt en A. Harms zijn benoemd tot voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van ons bestuur.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 21 mei 1997 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.A. van Hasselt, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1996, de winst- en verliesrekening over 1996 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde de verlenging van de statutaire bevoegdheden van de prioriteit en de directie van de vennootschap. De benoeming van de heer prof. dr. W. van Voorden tot lid van de raad van commissarissen werd, overeenkomstig het voorstel van de raad, eveneens door onze stichting gesteund.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

G.A. van Hasselt, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
M.E. Borrius Broek
mr. J.S. Dienske
A. Harms

Amsterdam, april 1998.