Verslag over het jaar 1996 van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Op 29 augustus 1996 heeft een statutenwijziging van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf plaatsgevonden, waarbij de nominale waarde van de aandelen is gewijzigd van ƒ 4,­ in ƒ 0,50. Dit noodzaakte ons om de administratievoorwaarden aan te passen aan de voorschriften die zijn opgenomen in Bijlage II bij het Fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. Tegelijkertijd is de tekst op bepaalde onderdelen gemoderniseerd. Tevens zijn de statuten van onze stichting aangepast naar aanleiding van wijzigingen in wet- en beursregelgeving.

In het jaar 1996 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van

aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf toe met 65.608 certificaten en bedroeg 24.248.544 (van nominaal ƒ 0,50) per 31 december 1996, overeenkomend met een nominaal bedrag van ƒ 12.124.272,­. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op

22 mei 1996 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer H.J.M. van Steijn, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1995, de winst- en verliesrekening over 1995 en tot bepaling van de winstbestemming. Ook steunde onze stichting het voorstel van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf tot statutenwijziging.

Onze stichting steunde de verlenging van de statutaire bevoegdheden van de prioriteit en de

directie van de vennootschap. De herbenoeming van de heer ir. H.L. Weenen en de benoeming van de heer mr. W. Overmars tot lid van de raad van commissarissen werd, overeenkomstig het voorstel van deze raad, eveneens door onze stichting gesteund.

Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

H.J.M. van Steijn, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
M.E. Borrius Broek
A. Harms
G. A. van Hasselt

Amsterdam, april 1997.


Terug naar inhoud