&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Directie
Samenstelling raad van commissarissen
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag over het jaar 1998 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Onafhankelijkheidsverklaring

Jaarverslag
Concern
De Telegraaf
Sp!ts
De Telegraaf Tijdschriften Groep
Overige
Activiteiten buiten Amsterdam
Deelnemingen
Vooruitzichten

Jaarrekening
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens
Geconsolideerde balans in euro's
Geconsolideerde winst- en verliesrekening in euro's
Overzicht uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern
Accountantsverklaring
Dividendvoorstel
Gebeurtenissen na balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Kengetallen per balansdatum in guldens

Kengetallen per balansdatum in euros
Structuur Telegraaf-concern
Overzicht commerciële websites van De Telegraaf