Vooruitzichten

In de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2001 is het resultaat fors achtergebleven bij het in de vergelijkbare periode van 2000 behaalde resultaat. Het advertentievolume van het dagblad De Telegraaf daalde met circa 10%. Deze daling komt met name voor rekening van de categorieën personeel en nationale merken en diensten. Ook bij de regionale dagbladen staat de advertentieomzet onder druk. Bij de huis-aan-huisbladen ontwikkelde de advertentieomzet zich daarentegen positief.

De loonkosten zullen in 2001 verder toenemen door de eerder in dit verslag toegelichte loonstijgingen overeenkomstig de afgesloten CAO's. Tevens zullen de papierprijzen sterk stijgen en zal met een belangrijke stijging van de kosten van bezorging rekening moeten worden gehouden. Ook in 2001 zullen de kosten verbonden aan het tot stand brengen van een concernbrede logistieke divisie nog aanzienlijk zijn.

Positief van invloed zijn de voor 2001 verwachte winstbijdrage van Sp!ts en de verbetering van het resultaat bij de regionale dagbladen in Limburg als gevolg van het realiseren van meer synergie. Voorts is de jaarlijkse afschrijving goodwill op de in 1996 verworven special-interestbladen (netto Fl. 14 miljoen) met ingang van 2001 vervallen.

Samenvattend zouden de geschetste ontwikkelingen, bij een gelijk advertentievolume als over 2000, kunnen resulteren in een nettowinst over 2001 in de orde van grootte van de nettowinst over 2000. De vraag of de hiervoor vermelde daling van de advertentieomzet in de eerste twee perioden van 2001 van incidentele of structurele aard is, maakt het echter onmogelijk thans een verantwoorde uitspraak te doen over de winstverwachting voor 2001.
Intussen is een aanzienlijke kostenreductieactie ingezet, voornamelijk gericht op personeels- en overige kosten. De ontwikkeling van internetactiviteiten zal worden getemporiseerd.

      Directie
      L.G. van Aken
      drs. F.Th.J. Arp RA
      drs. ing. W.O. Kok
      mr. J. Olde Kalter
      H. Schor (tot en met 28 februari 2001)
      drs. A.J. Swartjes

Amsterdam, 20 maart 2001