Verslag over het jaar 2000 van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 2000 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf toe met 343.356 certificaten en bedroeg 24.507.662 (van nominaal Fl. 0,50) per 31 december 2000, overeenkomend met een nominaal bedrag van Fl. 12.253.831. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

In de bestuursvergadering van 2 mei 2000 zijn de heren A. Harms en G.A. van Hasselt herbenoemd tot bestuursleden A en is gesproken over de invulling  van de vacature van de heer Van Hasselt in april 2001 in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 25 mei 2000 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.A. van Hasselt, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1999, de winst- en verliesrekening over 1999 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde het voorstel tot machtiging van de directie tot inkoop van eigen aandelen en de herbenoeming van de heren mr. W. Overmars en ir. H. L. Weenen tot lid van de raad van commissarissen, overeenkomstig het voorstel van de raad.

Eveneens steunde onze stichting de herbenoeming van Deloitte & Touche als accountant van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en de verhoging van de beloning voor de leden van de raad van commissarissen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
G.A. van Hasselt, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
mr. J.S. Dienske
A. Harms
E.H. van Puijenbroek 

Amsterdam, maart 2001