&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 1999 en de winst- en verliesrekening over 1999 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche Accountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

De jaarrekening is besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst met de raad van commissarissen. Vervolgens is de jaarrekening door ons vastgesteld.

Overeenkomstig het voorstel werd met instemming van de algemene vergadering van aandeel- houders d.d. 27 mei 1999 de heer A.J. van Puijenbroek herbenoemd tot commissaris.

Wij zijn voornemens de heren ir. H.L. Weenen en mr. W. Overmars te herbenoemen tot commissaris als door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de voorgenomen benoemingen geen bezwaar wordt gemaakt en door de algemene vergadering geen aanbevelingen van personen voor benoeming tot commissaris worden gedaan. De ondernemingsraden van ons concern hebben inmiddels ter zake van deze beoogde herbenoemingen positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft met de directie in het afgelopen jaar negen maal vergaderd en naast de algemene zaken aandacht besteed aan personeel en organisatie, strategie, risicos verbonden aan de onderneming, alsmede aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Veel aandacht is onder meer besteed aan acquisities, waaronder de voorgenomen aankoop van Dagblad De Limburger, een indirecte deelneming in Mobillion B.V., de introductie van de gratis krant Sp!ts en investeringen bij dochtermaatschappijen.

De raad van commissarissen heeft eenmaal buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functio- neren, de relatie tot de directie en de samenstelling en het functioneren van de directie besproken.

In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen deel aan enkele overlegvergaderingen van de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 1999 hun taak hebben verricht.

Wij stellen u voor:

1. De jaarrekening over 1999 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.

2. Het dividend over het boekjaar 1999 per aandeel van 0,50 nominaal vast te stellen op 0,98 in contanten (1998: 0,98 in contanten per aandeel van 0,50 nominaal).

3. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 6 juni 2000 bij de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam.

Namens de raad van commissarissen
A.J. van Puijenbroek

Amsterdam, 27 april 2000.