&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 1998 en de winst- en verliesrekening over 1998 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte &Touche Registeraccountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

De jaarrekening is besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst met de raad van commissarissen.Vervolgens is de jaarrekening door ons vastgesteld.

Overeenkomstig het voorstel werden met instemming van de algemene vergadering van aandeel-houders d.d. 27 mei 1998 mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heer W.H. Charles herbenoemd tot commissaris.

Wij zijn voornemens de heer A.J. van Puijenbroek te herbenoemen tot commissaris als door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de voorgenomen benoeming geen bezwaar wordt gemaakt en door de algemene vergadering geen aanbevelingen van personen voor benoeming tot commissaris worden gedaan. De ondernemingsraden van ons concern hebben inmiddels ter zake van deze beoogde herbenoeming positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft met de directie in het afgelopen jaar achtmaal vergaderd en naast de algemene zaken aandacht besteed aan strategie, risico's verbonden aan de onderneming, alsmede aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Veel aandacht werd onder meer besteed aan acquisities, waaronder de aankoop van het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. en de Zweedse uitgeverij Svensk Specialpress AB, de nieuw gevormde grafische divisie Biegelaar Groep B.V., het verkrijgen van de tv-programmagegevens van NOS en HMG en de uitbreiding van de productiecapaciteit en kleurmogelijkheden voor het dagblad De Telegraaf.

De raad van commissarissen heeft een reglement inhoudende de taakverdeling en de werkwijze van de raad, alsmede de omgang met de directie en de ondernemingsraden vastgesteld.

De raad van commissarissen heeft eenmaal buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functio-neren, de relatie tot de directie en de samenstelling en het functioneren van de directie besproken.

Op 2 november 1998 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden, waarin een toelichting is gegeven op de wijziging van de optie-overeenkomst met de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf en is kennisgegeven van de voorgenomen benoeming van de heer drs. ing. W.O. Kok tot directeur van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf met ingang van 1 januari 1999.

In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen deel aan enkele overlegvergaderingen van de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 1998 hun taak hebben verricht.

Wij stellen u voor:

1. De jaarrekening over 1998 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.

2. Het dividend over het boekjaar 1998 per aandeel van 0,50 nominaal vast te stellen op 0,98 in contanten (1997: 0,84 in contanten per aandeel van 0,50 nominaal).

3. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 8 juni 1999 bij de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam.

Namens de raad van commissarissen
A.J. van Puijenbroek, voorzitter.

Amsterdam, 27 april 1999.