" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 1997 en de winst- en verliesrekening over 1997 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche Registeraccountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

De jaarrekening is besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst met de raad van commissarissen. Vervolgens is de jaarrekening door ons vastgesteld.

Overeenkomstig het voorstel werd met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 21 mei 1997 de heer prof. dr. W. van Voorden benoemd tot commissaris.

Wij zijn voornemens mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heer W.H. Charles te herbenoemen tot commissaris als door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de voorgenomen benoemingen geen bezwaar wordt gemaakt en door de algemene vergadering geen aanbevelingen van personen voor benoeming tot commissaris worden gedaan. De ondernemingsraden van ons concern hebben inmiddels ter zake van deze beoogde herbenoemingen positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft in het afgelopen jaar zevenmaal vergaderd en aandacht besteed aan algemene zaken als strategie, risicos verbonden aan de onderneming alsmede aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Specifiek werd onder meer aandacht besteed aan de vorming van de grafische groep, acquisities, waaronder de aankoop van De Gooi- en Eemlander, de ontwikkeling van nieuwe special-interest-bladen, de samenvoeging van De Courant Nieuws van de Dag met De Telegraaf en het rapport van de commissie-Peters inzake Corporate Governance.

In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen deel aan enkele overlegvergaderingen van de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven.

Begin 1998 heeft de raad van commissarissen een reglement vastgesteld inhoudende de taakverdeling en de werkwijze van de raad alsmede de omgang met de directie en de ondernemingsraden.

Voorts is in overleg met de directie een profielschets opgesteld die ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 1997 hun taak hebben verricht.

Wij stellen u voor:

  1. De jaarrekening over 1997 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.
  2. Het dividend over het boekjaar 1997 per aandeel van 0,50 nominaal vast te stellen op 0,84 in contanten (1996: 0,68 in contanten per aandeel van 0,50 nominaal).
  3. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 9 juni 1998 bij de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam.

Namens de raad van commissarissen
A.J. van Puijenbroek, voorzitter.

Amsterdam, 28 april 1998.