" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Evaluatie administratie persoonsgegevens

Gemeenten moeten hun systemen voor de administratie van persoonsgegevens door een onafhankelijke instantie te laten controleren. Deze periodieke evaluatie zal in 1999 verplicht worden gesteld.

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) wil met deze maatregel de kwaliteit verhogen van de zogenoemde GBA-systemen voor de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere instanties.

Ook de bepaling van de juiste identiteit van burgers krijgt meer aandacht. Dit is niet alleen nodig bij inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), maar onder andere ook bij het verstrekken van verblijfsvergunningen, de uitgifte van (reis)documenten en het verstrekken van uitkeringen.

Met een samenhangend pakket van maatregelen zullen gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties in staat worden gesteld brondocumenten te controleren, de juiste identiteit van een burger vast te stellen en dit laatste te verifiëren.

In de GBA heeft elke Nederlandse gemeente een aantal persoonsgegevens van haar burgers vastgelegd. Deze gegevens worden via een elektronisch netwerk tussen gemeenten uitgewisseld. Ook (semi-)overheidsinstanties die van actuele persoonsgegevens afhankelijk zijn, hebben toegang tot het netwerk. Het GBA is een decentraal systeem. Het bestaat uit afzonderlijke databestanden met persoonsgegevens, niet uit één grote databank.

BVD
De snelle ontwikkelingen op gebied van informatie- en communicatie- technologie vormen voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een belangrijk punt van aandacht. Zo is er steeds meer sprake van het gebruik van cryptografie in het (data)communicatieverkeer.

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de BVD toegang blijft hebben tot het (data)communicatieverkeer. Dit moet niet alleen rechtmatig zijn, maar ook in de praktijk zijn te behapstukken. Nieuwe investeringen zijn hiervoor nodig.

Overigens bieden de ontwikkelingen op IT-gebied nieuwe mogelijkheden voor de beveiliging van staatsgeheimen. Ook vitale objecten en bedrijven zijn beter te beveiligen.

Telehoren
Het ministerie van Justitie onderzoekt de mogelijkheid verdachten op afstand te verhoren. Systemen voor teleconferencing zouden kunnen leiden tot een efficiëntere organisatie van bepaalde verhoren. Arrestanten hoeven daarbij niet meer worden vervoerd, hetgeen besparingen met zich mee kan brengen. Tegenover deze voordelen staan vrij aanzienlijke investeringen.

Het zogenoemde 'telehoren' is een vorm van teleconferencing die ook in de rechtspleging kan worden toegepast, zo blijkt uit de Justitie-begroting. Thans wordt bezien hoe met deze techniek kan worden geëxperimenteerd. Tot nu toe richtte de aandacht zich op telehoren in de strafrechtspleging. Onlangs is gestart met experimenten bij de vreemdelingenbewaring.

Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het verhoor. De vraag is of deze dezelfde is als wanneer beide partijen elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Ook de positie van de verdediging is een punt van overweging.