" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Fiscus minder productief

Bij de belastingdienst daalt de productiviteit sinds 1996. De stijging van de hoeveelheid verricht werk houdt geen gelijke tred met de toename van de apparaatsuitgaven. Vooral de laatste jaren is enorm veel geïnvesteerd in nieuwe computersystemen. Maar de productiviteit is gezakt van een indexcijfer van 105 in 1993 naar een indexcijfer van 100 in 1997. Dit jaar wordt een dieptepunt van 95 bereikt.

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) merkt op dat het productiviteitscijfer voor 1998 negatief wordt beïnvloed door een piek in de automatiseringsuitgaven als gevolg van de eeuwwisseling en de invoering van de euro.

Voor volgend jaar wordt een herstel verwacht tot 100. Dan staat de productiviteit op het zelfde niveau als in 1992. Overigens is de arbeidsproductiviteit sinds dat jaar wel flink gestegen. Mensen zijn massaal vervangen door computersystemen.

De Belastingdienst kan zich uiteraard niet permitteren op 1 januari 2000 niet klaar te zijn met de oplossing van het Millennium-probleem. Per 1 juni van dit jaar was bij de fiscus ongeveer een kwart van de vitale projecten waarbij de eeuwwisseling een rol speelt aangepast, getest en opnieuw ingevoerd.

Het beleid is er op gericht om alle aanpassingen vóór 1 januari 1999 te realiseren. Als dit niet haalbaar blijkt zal in ieder geval de werking van vitale systemen zeker worden gesteld. De belastingdienst verwacht dat de totale kosten van de aanpassingen ƒ271 miljoen bedragen. Daarvan heeft ƒ252 miljoen betrekking op dit jaar.

De fiscus neemt de administratieve lasten van de werkgevers voor de afhandeling van de loonbeschikkingen over. Sinds kort krijgen belastingplichtigen in plaats van een loonbeschikking een voorlopige teruggaaf. Het productievolume neemt hierdoor toe. Dankzij investeringen in automatisering kunnen de extra kosten voor de fiscus beperkt blijven.

De fiscus gaat de komende jaren de mogelijkheden van de digitale informatie- en transactiemogelijkheden verder uitwerken. Zo komt er een proef met elektronische aangifte voor de omzet- en de loonbelasting via Internet.

Om het doen van aangifte in zowel gulden als euro mogelijk te maken heeft de Belastingdienst 'valuta-onafhankelijke documenten' ontwikkeld. Elk document, of het nu op papier of elektronisch is, kan worden ingevuld in guldens of euro's.