" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Kabinet voert vierde belastingschijf in

Vooruitlopend op het nieuwe belastingstelsel voor de 21e eeuw, dat volgens plan in 2001 wordt ingevoerd, krijgt Nederland er reeds volgend jaar een nieuwe vierde belastingschijf bij.

De uitbreiding van drie naar vier schijven geschiedt door de huidige eerste belastingschijf van nu - 36,35% - vanaf 1 januari in twee tarieven van 35,75 en 37,05% te 'knippen'. Voor de twee hoogste schijven blijven onveranderd tarieven van 50 en 60% gelden.

Het nieuwe laagste tarief, dat over een belastbaar inkomen van ƒ15.000 moet worden betaald, levert mensen met een baan in principe ƒ195 voordeel op. Basisgedachte achter de nieuwe schijf is dat hiermee op een minder omslachtige wijze inkomensbeleid kan worden gevoerd.

In 1999 dient het voordeel van ƒ195 echter voor het grootste deel ter compensatie van de verhoging van de ecotax op gas en elektriciteit, waarvan het kabinet in 1999 de eerste stap doorvoert. Ouderen, voor wie de hogere energierekening vaak nog wat steviger aantikt, krijgen daarnaast nog wat geld terug via een hogere ouderenaftrek.

De forse verhoging van de belastingvrije sommen in de afgelopen jaren blijft in 1999, los van de inflatiecorrectie, achterwege. In het nieuwe stelsel worden de belastingvrije sommen straks helemaal afgeschaft en vervangen voor een voor iedereen gelijke belastingkorting.

Doel is uiteindelijk dat de tarieven van de vier belastingschijven vanaf 2001 flink onder het huidige niveau liggen. Gedacht wordt aan percentages van respectievelijk zo'n 32, 36, 42 en 52%.

Om te voorkomen dat Nederlanders de vanaf 2001 geldende strengere belastingregels rond sparen en beleggen nu nog even snel trachten voor te zijn komt staatssecretaris Vermeend (Financiën) al in januari met een aantal aanscherpingen op dit gebied.

Zo wordt de huidige aftrek van ƒ4000 voor vooruitbetaalde rente geschrapt, terwijl ook de kostenaftrek voor met geleend geld gefinancierde aandelen wordt ingeperkt.