Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Hoofdpunten Miljoenennota en Rijksbegroting 2002

ALGEMEEN

 • De werkloosheid stijgt in 2002 voor het eerst sinds 1994 weer met waarschijnlijk 40.000 mensen tot 280.000 personen. Dat is circa 3,75 procent van de beroepsbevolking.
 • De verwachte economische groei bedraagt in 2002 2 procent van het bruto binnenlands produkt, de inflatie 2,5 procent (dit jaar nog 4,5 procent).
 • Bij deze cijfers is nog geen rekening gehouden met het mogelijk effect van de aanslagen in de VS.
 • Het begrotingsoverschot bedraagt in 2002 1,0 procent bruto binnenlands product.
 • De staatsschuld is 217 miljard euro (478 miljard gulden), ofwel circa 14.000 euro (bijna 31.000 gulden) per Nederlander.
 • Aan rente op de staatsschuld betaalt het Rijk 11,5 miljard euro (25,3 miljard gulden).
 • Iedereen gaat er in koopkracht op vooruit, minimumloners met kinderen het meest (2,25 procent), mensen met AOW het minst (0,75 procent).

FINANCIEN, SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN

 • In 2002 krijgen 205.000 mensen een WW-uitkering en 428.000 mensen 'zitten' in de bijstand. Volgend jaar zullen waarschijnlijk 956.000 mensen arbeidsongeschikt zijn.
 • Bijstandsgerechtigden, WAO'ers, herintreders en mensen met een gesubsidieerde baan die aan de slag gaan, kunnen rekenen op een extraatje. Zij krijgen verdeeld over drie jaar een belastingkorting van maximaal 2723 euro.
 • Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken oudere werknemers aan te nemen, hoeven ze voor hen minder WAO-premie te betalen.
 • Ook voor oudere werknemers zelf wordt het aantrekkelijk gemaakt om te blijven werken. Naast de standaard arbeidskorting krijgen ze een aanvullende belastingbonus die hoger wordt naarmate de leeftijd vordert.
 • Het kabinet wil de arbeidsdeelname van vrouwen binnen tien jaar verhogen tot 65 procent (nu nog 52 procent).
 • Werkenden kunnen jaarlijks rekenen op een verhoging van de arbeidskorting met 22 euro (50 gulden)
 • Ouders die beiden voor de kinderen zorgen en beiden werken krijgen jaarlijks via een hogere combinatiekorting 50 euro (110 gulden) extra - In 2002 komt er een extra kinderkorting voor gezinnen met een inkomen tot 25.500 euro (56.195 gulden).
 • Om de overschotten in het Algemeen werkloosheidsfonds te beperken wordt de premie voor werknemersverzekeringen met 0,3 procentpunt verlaagd. De werkgeverspremie wordt verlaagd met 0,05 procentpunt
 • Om mensen die een onderneming beginnen meer kans te geven op krediet van banken wordt de borgstellingsregeling aangepast.
 • De vennootschapsbelasting wordt verlaagd met 0,5 procentpunt naar 34,5 procent.
 • Extra ingrepen in bijvoorbeeld de tarieven inkomstenbelasting, huurwaardeforfait en accijns op tabak, blijven achterwege.

LANDBOUW, VERKEER EN MILIEU

 • De kilometerheffing wordt vanaf 2003 stapsgewijs landelijk ingevoerd.
 • Er komt dit najaar een landelijke formule voor huurfietsen op OV-knooppunten.
 • Automobilisten worden aangezet op ritten korter dan zeven kilometer de fiets te pakken.
 • In 2003 wordt de chipkaart voor het OV landelijk ingevoerd.
 • Om dierziekten te bestrijden geeft het ministerie volgend jaar 18 miljoen euro (40 miljoen gulden) extra uit.
 • Voor duurzame landbouw is 7 miljoen euro (15 miljoen gulden) toegevoegd aan de begroting.
 • Om meer grond te kopen voor natuurgebieden verhoogt het ministerie de budgetten met 38 miljoen euro (84 miljoen gulden).
 • Boerderijen die voornamelijk gehandicapten aan het werk hebben ('zorgboerderijen') krijgen een vrijstelling van BTW (nu 19 procent)
 • De overheid wil in 2002 met het bedrijfsleven afspreken dat het aantal chloortransporten met zo'n 80 procent omlaag gaat.
 • De goederenemplacementen worden veiliger gemaakt, te beginnen met die van Venlo en Rotterdam-IJsselmonde.
 • Vanaf 2002 komt er 6,35 miljoen euro (14 miljoen gulden) beschikbaar voor een centraal registratiesysteem waarin mensen kunnen nagaan of er in hun omgeving risicovolle situaties zijn.
 • De provincies krijgen er jaarlijks met elkaar 2,3 miljoen euro (5 miljoen gulden) bij voor de controle van milieuregels. Het ministerie trekt voor zijn eigen controleurs 5,6 miljoen euro (12,4 miljoen gulden) extra uit.

BINNENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

 • De regering onderzoekt de haalbaarheid van een electronische identiteitskaart. De kaart zou een biometrisch kenmerk moeten krijgen.
 • De overheid gaat experimenteren met stemmen vanuit huis via internet.
 • De regering geeft politieke partijen 2,2 miljoen euro extra (5 miljoen gulden). Ze moeten meer mensen aan zich zien te binden.
 • Máxima krijgt volgend jaar een toelage van ongeveer 700.000 euro, maar pas nadat zij in het huwelijk is getreden met prins Willem-Alexander.
 • De Antillen moeten op termijn financieel onafhankelijk worden, Aruba in elk geval uiterlijk 2010.
 • De regering trekt in 2002 1,6 miljard euro (ruim 3,5 miljard gulden) uit om het werken bij de overheid en gesubsidieerde instellingen aantrekkelijker te maken. Vooral mensen in het onderwijs, zorg en bij de politie krijgen meer.
 • Justitie rekent op 477 miljoen euro (ruim een miljard gulden) aan boetes.
 • Er wordt extra geld uitgetrokken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor opvang, huisvesting en scholing is 162 miljoen euro (356 miljoen gulden) beschikbaar.
 • Het aantal plekken voor criminele jongeren in jeugdinrichtingen wordt uitgebreid. Daarnaast verwacht Justitie meer taakstraffen en halt-afdoeningen op te leggen. Voor de kinderbescherming is 259 miljoen miljoen euro (570 miljoen gulden) gereserveerd.
 • Drie speciale XTC-teams gaan de handel in synthetische drugs aanpakken. Dat mag 11 miljoen euro (bijna 25 miljoen gulden) kosten, oplopend tot 18 miljoen euro (40 miljoen gulden) in 2003. Nederland gaat hierbij nauwer samenwerken met Spanje en Duitsland.

BUITENLANDSE ZAKEN, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN DEFENSIE

 • Nederland heeft volgend jaar 5,3 miljard euro (11,6 miljard gulden) beschikbaar voor buitenlands beleid. Het meeste geld, 3,83 miljard euro (8,44 miljard gulden) gaat naar zuivere ontwikkelingshulp.
 • Voor de financiering van de structurele kosten van het Internationale Gerechtshof in Den Haag trekt Nederland de komende tien jaar jaarlijks 4,5 miljoen euro (9,9 miljoen gulden) uit.
 • Nederland wordt in 2003 gedurende een jaar voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
 • Minister Van Aartsen wil een begin maken met herstel van de diplomatieke betrekkingen met Irak.
 • Nederland gaat de maritieme samenwerking de landen in het Caribisch gebied verder uitbreiden om drugscriminaliteit tegen te gaan.
 • Voor de landmacht is 2,1 miljard euro begroot, voor de marine en de luchtmacht allebei 1,5 miljard.
 • Voor vredesoperaties heeft Defensie in 2002 170 miljoen euro begroot. Deelname aan de vredesmacht SFOR in Bosnië kost 83 miljoen. Voor eventuele nieuwe operaties staat alvast bijna 38 miljoen euro in de boeken.

ONDERWIJS EN CULTUUR

 • Extra geld voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, 263 miljoen euro (580 miljoen gulden).
 • De basisscholen krijgen 65 miljoen euro (144 miljoen gulden) extra voor leermiddelen, meubilair, onderhoud, veiligheid en schoonmaak.
 • Voor fiscale maatregelen om herintreders in het onderwijs te lokken en ouderen te behouden trekt de regering 43 miljoen euro (95 miljoen gulden) uit.
 • De publieke omroep krijgt 9 miljoen euro (20 miljoen gulden), vooral voor de ontwikkeling van nieuwe-mediatechniekenen, zoals digitale radio en tv.
 • Voor de versterking van de mogelijkheden van filmdistributie en -vertoning rekent de regering 7 miljoen euro (15 miljoen gulden) per jaar.
 • Provincies en gemeenten krijgen 4,5 miljoen euro (10 miljoen gulden) voor behoud van archeologisch erfgoed.

VOLKSGEZONDHEID EN WELZIJN

 • De sport krijgt komend jaar ruim 72 miljoen euro (159 miljoen gulden), de bulk is voor de recreatiesport.
 • Er wordt in 2002 1,6 miljard euro (3,5 miljard gulden) extra uitgetrokken voor knelpunten in de zorg. Daarvan is 456 miljoen euro (ruim 1 miljard gulden) voor de aanpak van wachtlijsten.
 • Huisartsen krijgen er 180 miljoen euro (396,6 miljoen gulden) bij en voor de arbeidsmarkt is er 450 miljoen euro (991,6 miljoen gulden).
 • De ziekenfondspremie en de premie voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) blijven respectievelijk 7,95 en 10,25 procent. De premie voor de standaardpakketpolis (SPP), voor ouderen die zich moeilijk kunnen verzekeren, stijgt met 8,5 procent.
 • De regering verwacht dat de particuliere ziektekostenpremie met 10 procent omhoog gaat, maar ze gaat daar niet over.
 • Het aantal persoonsgebonden budgetten stijgt fors: van ruim 10.000 in 1998 naar ruim 28.500 nu en naar verwachting eind dit jaar tot 40.000.
 • De zorg voor mensen met ernstige en meervoudige handicaps wordt vanaf 1 januari 2002 op maat gefinancierd. Dat betekent dat instellingen meer geld krijgen naarmate zij zwaarder gehandicapten verzorgen.
 • In 2002 wordt 70 miljoen euro (154 miljoen gulden) gestoken in uitbreiding van de opleidingen, voor in het bijzonder huisartsen, verloskundigen, artsen, tandartsen en mondhygiënisten. (ANP)

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.