VOORUITZICHTEN

Het jaar 2002 zal vooral in het teken staan van resultaatverbetering door verdere optimalisatie. Daarnaast zullen nieuwe producten op de markt worden gebracht, met name door het benutten van onze sterke merknamen en zal worden gewerkt aan een verbreding van mobiele diensten.

In het kader van de optimalisatie zullen vanaf de tweede helft van 2002 de eerste effecten zichtbaar worden van de reorganisaties. De eerder aangekondigde fusie tussen de Biegelaar Groep en de Brouwer Groep zal een hogere bijdrage aan het resultaat van 2002 leveren. De verliezen bij de internetactiviteiten zullen verder worden teruggedrongen, zowel door het aanboren van nieuwe inkomsten als door verdere kostenbesparende maatregelen in samenhang met de integratie van off line en on line activiteiten. Binnen de in 2001 gevormde logistieke organisatie DistriQ wordt het distributienetwerk verder geoptimaliseerd, terwijl bij de Hollandse Dagbladcombinatie een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid van verdere integratie van de regionale dagbladuitgeverijen.

Ten slotte zal vanaf het tweede kwartaal van 2002 een duidelijk lagere papierprijs bijdragen aan het herstel van het resultaat. Een onzekere factor blijft het verloop van de advertentiemarkt. Over de eerste twee perioden van 2002 zijn de advertentie-inkomsten belangrijk lager dan die over de vergelijkbare periode van 2001.

Op grond van voorgaande maatregelen en verwachtingen wordt over geheel 2002 een hogere nettowinst verwacht dan de over 2001 gerealiseerde ‘normale’ winst (exclusief incidentele lasten) van 16,5 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2002 zal de nettowinst echter nog aanzienlijk lager uitkomen dan die over het eerste halfjaar van 2001.

Holdingdirectie

drs. F.Th.J. Arp RA

drs. ing. W.O. Kok

mr. J. Olde Kalter

drs. A.J. Swartjes

Amsterdam, 21 maart 2002