GRAFISCHE ACTIVITEITEN

Biegelaar Groep

De grafische activiteiten zijn ondergebracht in de Biegelaar Groep, die in 2001 een omzet heeft gerealiseerd van circa € 111 miljoen, waarvan 28 miljoen betrekking heeft op concernorders.

Ondanks de met 4% gestegen omzet daalde het bedrijfsresultaat met 3,4 miljoen als gevolg van de conjuncturele teruggang, de papierprijsstijging en de hogere afschrijvings- en rentelasten door de ingebruikneming van de nieuwe diepdrukpers bij Biegelaar en Jansen.

Gezien de tegenvallende resultaten is in de loop van 2001 een plan opgesteld om het personeelsbestand terug te brengen met ruim 40 fte's. Inmiddels is hierover overeenstemming met de vakbonden bereikt en is ten laste van het resultaat over 2001 een voorziening getroffen van 3,2 miljoen. In het verslagjaar is het personeelsbestand, deels vooruitlopend op de plannen, al met 28 fte's teruggebracht tot 492 fte's ultimo 2001.

In de tweede helft van 2001 zijn fusiebesprekingen gestart met de Brouwer Groep. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een juridische fusie, waarbij de Biegelaar Groep opgaat in de Brouwer Groep, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002. Holdingmaatschappij De Telegraaf zal in de nieuwe combinatie een belang houden van circa 43% en een achtergestelde lening verstrekken van 30,0 miljoen.

Doel van deze nieuwe combinatie is het innemen van een krachtige tweede positie in de Nederlandse markt en het verbeteren van het resultaat door onder meer het samenvoegen van de drukkerijen van het Nederlands Drukkerij Bedrijf te Zoeterwoude, de drukkerij van de Brouwer Groep in Delft en enkele vellendrukkerijen. De NMa heeft inmiddels haar goedkeuring verleend.