Verslag over het jaar 2001 van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 2001 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf toe met 511.652 certificaten en bedroeg 25.019.314 (van nominaal € 0,25) per 31 december 2001, overeenkomend met een nominaal bedrag van € 6.254.828,50. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

In de bestuursvergadering van 5 april 2001 is de heer G.A. van Hasselt afgetreden wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens en is de heer prof. dr. W.M. Lammerts van Bueren benoemd tot bestuurslid A. Het bestuur heeft de heer A. Harms in deze vergadering benoemd tot haar voorzitter.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 3 mei 2001 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer A. Harms, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 2000, de winst- en verliesrekening over 2000 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde de voorstellen tot machtiging van de directie tot inkoop van eigen aandelen, de herbenoeming van de heer prof. dr. W. van Voorden tot lid van de raad van commissarissen en tot wijziging van de statuten van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf overeenkomstig het voorstel van de prioriteit. Eén van de onderwerpen van de statutenwijziging was de invoering van de global note, hetgeen tot gevolg had dat de administratievoorwaarden van onze stichting moesten worden aangepast. Sinds 18 september 2001 heeft de stichting nieuwe administratievoorwaarden. De herbenoeming van Deloitte & Touche als accountant van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd eveneens door onze stichting gesteund.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
A. Harms, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
mr. J.S. Dienske
prof. dr. W.M. Lammerts van Bueren
E.H. van Puijenbroek

Amsterdam, maart 2002.