Bericht van de raad van
commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 2001 en de winst- en verliesrekening over 2001 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche Accountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring. De jaarrekening is door ons besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst en vervolgens door ons vastgesteld.
Overeenkomstig het voorstel werd met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 mei 2001 de heer prof. dr. W. van Voorden herbenoemd tot commissaris.
Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft besloten tot uitbreiding van het aantal zetels van de raad van commissarissen met één. Wij zijn voornemens de heer L.G. van Aken te benoemen voor de zetel waarmee de raad is uitgebreid. Volgens rooster lopen de zittingstermijnen van de heer W.H. Charles en mevrouw J.A. Brewer-de Koster af. Wij hebben ons voorgenomen de heer W.H. Charles te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar tot aan de statutaire leeftijdsgrens. Eveneens wensen wij mevrouw J.A. Brewer-de Koster te herbenoemen voor één jaar overeenkomstig haar wens. Wij hebben een commissie samengesteld om tot een voordracht te komen voor een passende kandidaat in verband met de vacature die ontstaat in 2003 door het aftreden van mevrouw J.A. Brewer-de Koster. De ondernemingsraden van het concern hebben inmiddels terzake van de beoogde (her)benoemingen positief geadviseerd.
Ons college heeft met de directie in het afgelopen jaar negenmaal vergaderd en onder meer aandacht besteed aan personeel en organisatie, strategie, risico's verbonden aan de onderneming, financiële zaken alsmede aan de voorgenomen fusie tussen de Biegelaar Groep en de Brouwer Groep. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan kostenbesparing en personeelsformatie binnen het Telegraaf-concern vanwege het dalende resultaat.
Buiten aanwezigheid van de directie hebben wij ons eigen functioneren, de relatie tot de directie en de samenstelling en het functioneren van de directie besproken.In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen deel aan enkele overlegvergaderingen van de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven.

Graag willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 2001 hun taak hebben verricht. In het verslagjaar hebben wij afscheid genomen van de holdingdirecteuren de heren H. Schor en L.G. van Aken wegens het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd. Veel dank zijn wij hen verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor het Telegraaf-concern.

Wij stellen u voor:

  • De jaarrekening over 2001 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.
  • De directie te dechargeren voor het gevoerde beleid en de commissarissen voor het gehouden toezicht.
  • Het dividend over het boekjaar 2001 per aandeel van € 0,25 nominaal vast te stellen op € 0,11 in contanten (2000: f 0,84 (€ 0,38) in contanten per aandeel van f 0,50 (€ 0,23) nominaal).
  • De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 7 mei 2002 bij de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam.

    Namens de raad van commissarissen

    A.J. van Puijenbroek, voorzitter

Amsterdam, 21 maart 2002.