Toelichting op de geconsolideerde balans

* Onder deze posten is opgenomen de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen van de vestigingen in Amsterdam. De boekwaarde hiervan bedraagt per 31 december 2000: Fl. 10.665.000 (vorig jaar Fl. 11.050.000).

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

De bedrijfsgebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde en de overige activa op basis van nieuwwaarde. Het verzekerde bedrag is groot Fl. 1.715 miljoen (vorig jaar: Fl. 1.661 miljoen). De post vaste activa in uitvoering betreft gebouwen en/of machines en installaties bij: B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Biegelaar Groep B.V., B.V. Dagblad De Telegraaf, Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. en Media Groep Limburg B.V.

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Eigen vermogen

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.