Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

In duizenden guldens, tenzij anders vermeld.

Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt tegen de nettovermogenswaarde.

Financiële vaste activa

Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats

Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.

B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
Franken Beleggingsmaatschappij B.V., Deventer

De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
TTG Sverige AB, Stockholm
B.V. Agentenadministratiekantoor ít Gooi, Hilversum
Drukkerij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
Media Groep West B.V., Amsterdam (90%)
Mobillion B.V., Amsterdam (70%)
Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
BasisMedia B.V., Amsterdam
Biegelaar Groep B.V., Maarssen
Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V., Zoeterwoude
Franken B.V., Deventer
Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar
B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
Houdstermaatschappij De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
Exploitatiemaatschappij G en E Vastgoed B.V., Hilversum
Goois Weekblad B.V., Hilversum
Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
Uitgeverij HET B.V., Leiden
B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
B.V. Reclame ít Gooi, Hilversum
B.V. Noorderpers, Hoorn
B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
Eolus B.V., Heerlen
Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
De Kempen Pers B.V., Hapert

De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst-en verliesrekening.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1. sub f in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de onder de financiŽle vaste activa vermelde geconsolideerde groepsmaatschappijen, exclusief Media Groep West B.V., Franken Beleggingsmaatschappij B.V., Mobillion B.V. en Drukkerij Van Groenigen B.V.