Dagblad De Telegraaf

Oplage

In het jaar 2000 is de effectieve oplage gelijk gebleven aan die van vorig jaar, namelijk 808.300 exemplaren. Deze door HOI (Het Oplage Instituut) gecertificeerde cijfers betreffen het gemiddelde over het vierde kwartaal 1999 en de eerste drie kwartalen van 2000.

Voornoemd oplagecijfer kwam tot stand door een groei van het aantal abonnementen en de losse verkoop in het buitenland. De losse verkoop in het binnenland bleef achter, een trend die zich al enige jaren voordoet. De oplagestand per 31 december 2000 ligt fractioneel onder de stand per 31 december 1999.

De totale effectieve oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen daalde in de periode van 1 oktober 1999 tot en met 30 september 2000 met 0,9%. De totale effectieve oplage bedroeg 4.442.522 exemplaren, dit is 40.236 exemplaren minder dan over de vergelijkbare periode een jaar eerder. De oplagen van de in 1999 geïntroduceerde gratis kranten Sp!ts en Metro zijn in deze meting niet opgenomen.

Met inbegrip van de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen steeg, mede door de aankoop van UDL, het marktaandeel van het concern in de totale oplage in Nederland van 26,1% ultimo 1999 tot 30,3% ultimo 2000.

Voor wat betreft het prijsbeleid is het verbod op horizontale prijsbinding voor dagbladabonnementen reeds ingegaan per 1 juli 1999. Dagblad De Telegraaf heeft per 1 februari 2001 een gemiddelde prijsverhoging doorgevoerd van circa 5% voor de abonnementen en ruim 5% voor de losse-verkoopnummers op midweekse dagen, respectievelijk ruim 8% voor de zaterdag.

Advertenties

De advertentieomzet van het dagblad De Telegraaf steeg ten opzichte van vorig jaar met 8,5% tot Fl. 514,3 miljoen, waarbij het advertentievolume toenam met 1% ten opzichte van 1999. Tegenover een stijging van 4,7% van de categorie landelijke merken en diensten stond een  daling van 1,8% bij de regionale merken en diensten.

Het aantal personeelsadvertenties steeg in 2000 met 1,4% ten opzichte van een daling in 1999 van 2%.

De hoeveelheid Speurder-pagina's daalde met 2,7%. De daling van gerubriceerde advertentiepagina's bij de landelijke dagbladen tezamen bedroeg 1,6%. Het aantal geplaatste Speurders daalde met 6,4% tot 799.389. De gemiddelde grootte van de Speurders nam daarentegen in 2000 toe met 1,2%. De Speurder-omzet steeg dankzij de prijsverhoging met 2,3%.

Het totale advertentievolume van de landelijke dagbladen tezamen nam in 2000 toe met 1,9%, dankzij de toeneming van de advertentiecategorie‘n landelijke merken en diensten en personeel.

Het advertentievolume van alle dagbladen, landelijk en regionaal, nam toe met 1,3%.

Door het verbod van de minister van Economische Zaken op horizontale prijsbinding hebben de dagbladuitgevers met ingang van 1 januari 2000 individueel de prijsverhogingen voor advertenties doorgevoerd.

Het dagblad De Telegraaf voerde een gemiddelde prijsverhoging door van 4,7% per 1 januari 2000 en van 4,9% per 1 januari 2001 voor de midweekse edities en 7,5% voor de zaterdageditie.

Redactie

Voor de redactie stond 2000 in het teken van een aantal grote gebeurtenissen. De ontploffing van de vuurwerk-opslag in Enschede was een dramatisch gebeuren dat heel Nederland in de ban hield. De redactie besloot tot een unieke stap: de hele voorpagina werd ingeruimd voor één foto met de tekst: 'Hoe kon dit?'.

Veel aandacht werd door de redactie besteed aan de twee grote sportevenementen: het EK-voetbal, dat deels in eigen land werd georganiseerd, en de Olympische Spelen in Sydney. Mede dankzij de goede prestaties van de voetballers en de Olympische equipe was de redactie in staat vele spraakmakende kranten te maken.

Het juridisch touwtrekken rond de wekelijkse publicatie van de radio- en tv-programmagegevens heeft ook in het verslagjaar voortgeduurd. Tegen het op 16 februari 2000 door de NMa genomen besluit, dat de NOS en de HMG de programmagegevens dienen te leveren aan De Telegraaf, hebben de NOS en de HMG bezwaar aangetekend. Op 22 juni 2000 heeft de rechtbank geoordeeld, dat het door de NMa genomen besluit van 16 februari 2000 wordt geschorst totdat op het bezwaar is beslist.

Naast de procedure inzake de verkrijging tot de rechten van publicatie van radio- en tv-programmagegevens is De Telegraaf in beroep gegaan tegen het kort geding over de genregegevens van 5 januari 1999. Het gerechtshof heeft na veel aanhoudingen op 30 januari 2001 arrest gewezen en het vonnis van de rechtbank vernietigd. Met dit arrest trachten wij wederom voortgang te krijgen in de NMa-procedure.

Ondanks deze uitspraken blijven de omroepen zich met juridische middelen verzetten. Zolang dit verzet blijft, kan de gewenste start van TV Week geen doorgang vinden.

De interactie tussen de redactie van de gedrukte krant en de redactieleden die verantwoordelijk zijn voor de verschillende uitingen op internet, is groeiende. Een sprekend voorbeeld hiervan is de serie verhalen in De Financiële Telegraaf over het nieuwe belastingstelsel. Diezelfde verhalen, maar met interactieve diensten, zijn te vinden op de site van De Telegraaf-i.

De Telegraaf online

Binnen B.V. Dagblad De Telegraaf houdt De Telegraaf Elektronische Media (TEM) zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van online activiteiten van De Telegraaf-i. Het jaar 2000 was een turbulent internetjaar. In de loop van het jaar was een duidelijke verandering merkbaar in het sentiment rond internetbedrijven. Steeds meer stand-alone internetbedrijven worden bij gebrek aan resultaat en financiers gedwongen de deuren te sluiten. Ongetwijfeld zal dit leiden tot meer realisme in de markt, met als conclusie enerzijds dat ook online gratis dienstverlening haar beperkingen kent en anderzijds dat bedrijven die tevens 'content' kunnen bieden een betere uitgangspositie hebben voor een toekomstig positief rendement.

In 2000 werd veel aandacht besteed aan het lange-termijnbusinessplan voor internetactiviteiten en de meest effectieve organisatievorm. Daarom is naast de directeur voor het papieren product een directeur aangesteld met een specifieke verantwoordelijkheid voor de online activiteiten.

Het jaar heeft in het teken gestaan van het uitbouwen van bestaande sites, zowel in commercieel als in organisatorisch opzicht. Er zijn drie nieuwe producten toegevoegd aan de rij van sites, achtereenvolgens vertel.nl. (maart), DFT.nl (mei) en Speurders.nl (september). Vertel.nl is de site waar de consument interactief kan reageren op onder meer de inhoud van de krant. DFT.nl is een site met financieel nieuws, die geheel in eigen huis wordt vervaardigd in nauwe samenwerking met de redactie en onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. DFT.nl behaalde direct goede resultaten, dankzij het relatief hoge aantal pageviews en bijbehorende advertentietarieven. Speurders.nl is vooralsnog een on line presentatie van alle Speurders die in de gedrukte krant zijn verschenen, met name toegevoegde waarde genererend voor de 'gedrukte Speurders'.

Voor wat betreft de reeds bestaande sites veilinghal.nl en elcheapo.nl geldt dat deze voortaan tezamen met siteshopper.nl één cluster e-commerce vormen met een bescheiden, doch gestaag groeiende omzetstroom.

De autosite heeft onder de naam autotelegraaf.nl een herlancering doorgemaakt. De eerste stappen naar betaalde online Speurders zijn hoopgevend. Bewerking van de automarkt is een speerpuntproject gericht op een diepere marktpenetratie.

Naast deze door TEM ontwikkelde sites kwamen in 2000 twee internet joint ventures tot stand: woonkrant.nl met on line woningaanbod en vele aanverwante zaken en de vacaturesite zoomnet.nl. Een derde joint venture betreft reiskrant.nl, waarbij het reizencontent van de Reiskrant wordt gebundeld met de mogelijkheid van ticketverkoop. Deze site zal in 2001 operationeel worden.

De 37,5%-deelneming in Autobytel Nederland v.o.f. was reeds in 1999 tot stand gekomen. De site is op 31 januari 2001 operationeel geworden. Naar verwachting zal deze deelneming eerst over enkele jaren een positieve bijdrage aan het resultaat leveren. De recente toetreding van Achmea Deelnemingen B.V. tot deze joint venture is een bevestiging van het vertrouwen in dit product.

In de loop van 2000 is het initiatief genomen tot het bouwen van een nieuwe startpagina van De Telegraaf-i, die begin 2001 van start is gegaan. Er wordt een mix gepubliceerd van inhoud uit dagblad De Telegraaf, actuele informatie van deelsites en highlights uit commerciële sites. Hiermee zal in een steeds wisselende samenstelling gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week, een dynamische actuele nieuwssite ontstaan met een gidsfunctie naar onze commerciële activiteiten. Het gemiddeld aantal pageviews is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 65%.

Het vaste personeelsbestand van TEM is gegroeid van 18 fte's ultimo 1999 tot 45 fte's ultimo 2000. Het aantal ingehuurde krachten steeg naar 39 fte's; voorts zijn ultimo 2000 bij De Telegraaf-i 33 redacteuren actief tegenover 20 ultimo 1999.

De (aanloop)kosten van zowel de activiteiten van TEM als de genoemde joint ventures zijn geheel ten laste van het resultaat over 2000 gebracht en bedroegen circa Fl. 54 miljoen (1999: ongeveer Fl. 5 miljoen). De omzet, voornamelijk uit de verkoop van buttons en banners, nam met circa 50% toe tot ruim Fl. 3,7 miljoen.

Het jaar 2001 moet een jaar van stabilisatie worden. Het beleid zal meer gericht zijn op het verstevigen van de huidige organisatie en het (toekomstig) rendabel maken van de bestaande producten dan op het uitbreiden van nieuwe activiteiten. Ook zal het maximale rendement uit de wisselwerking tussen print, on line en mobiel worden gehaald. Een break-evensituatie wordt niet voor 2003 verwacht.

Uiteraard zullen met het oog op de daadwerkelijke bestedingen de ontwikkelingen en het sentiment rondom internet kritisch worden gevolgd.