Overige

Arbo

In samenwerking met KLM Arbo Services B.V. zijn in 2000 wederom diverse risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) uitgevoerd om eventuele knelpunten op het gebied van arbeidsomstandig-heden aan het licht te brengen. Voor De Telegraaf Transport B.V., alle bijkantoren van De Telegraaf en de afdeling Centrale voorzieningen zijn de plannen van aanpak afgerond. Voor de financiële en administratieve diensten is in 2000 een begin gemaakt met de inventarisatie.

In het verslagjaar is positieve ervaring opgedaan met het in 1999 geïntroduceerde nieuwe verzuimbeleid. Het ziekteverzuim over 2000 is met 6,7% exact gelijk gebleven aan 1999. 

In het kader van de BedrijfsHulpVerlening zijn in 2000 130 personeelsleden getraind tot gecertificeerd hulpverlener. Voorts is een aanvang gemaakt met het beeldschermwerkbeleid, dat gericht is op het terugdringen van de klachten ten gevolge van RSI (Repetitive Strain Injury).

Milieu

Door de gemeente Amsterdam is een nieuwe milieuvergunning afgegeven voor de Amsterdamse bedrijven.

Om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak voor de milieuaspecten binnen onze organisatie, is een milieucoördinatiegroep in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, die op hun vakgebied betrokken zijn bij het samenstellen van het wettelijk voorgeschreven milieujaarverslag. Tevens is een nieuw handboek Milieuzorgsysteem gemaakt, waarin omschreven staat hoe het milieubeleid binnen de Amsterdamse bedrijven is georganiseerd en waarin belangrijke milieudocumentatie wordt bijgehouden en bewaard.

Boeken

De samenwerking met de Haagse boekenuitgeverij Bzztôh werd in 2000 geïntensiveerd.

Het omzetcijfer benaderde de Fl. 2 miljoen, hetgeen een groei van circa 10% betekent. In totaal brachten De Telegraaf en Bzztôh vorig jaar twaalf nieuwe titels op de markt. De meest succesvolle titels waren: 'Je moet schieten anders kun je niet scoren' (130.000 exemplaren), 'Johan Cruijff is ongeneeslijk beter' (60.000 exemplaren) en 'Beleggen voor beginners' (68.000 exemplaren).

De Telegraaf Elektronische Media en Bzztôh werken momenteel aan een presentatie van de gezamenlijk uitgegeven titels en aan een wederzijdse 'doorklikmogelijkheid' op internet.

Ondernemingsraad

De begin 2000 nieuw geïnstalleerde ondernemingsraad heeft een groot aantal adviesaanvragen te verwerken gekregen, onder meer inzake het detailontwerp van Logistiek B.V. en de introductie van News.nl, de voorgenomen deelnemingen in Woonkrant.nl, Travel Portal en Zoomnet.nl (Matchcare), het op de markt brengen van het tijdschrift FHM in Nederland en de vele organisatorische wijzigingen, onder meer door de internetactiviteiten. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het decentraal overleg, waarin tussen ondernemingsraad en directie afspraken worden gemaakt over een aantal in de CAO genoemde onderwerpen.

Het overleg tussen directie en ondernemingsraad was onverminderd goed en constructief van aard.

Pensioenfonds

Het gemiddeld belegd vermogen van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 steeg in het jaar 2000 met Fl. 61 miljoen tot Fl. 836 miljoen. De reserve koersverschillen nam toe van Fl. 214 miljoen tot Fl. 228 miljoen. De beurskoersen van de obligatieportefeuille vertoonden een herstel ten opzichte van het tegenvallende jaar 1999.

De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 2,2%, zijnde de inflatie over het jaar 1999. De pensioenpremie bleef gelijk op 4,5% van de pensioengrondslag. De gepensioneerden zullen in 2001 een buitengewone uitkering ontvangen van 8,5% van het jaarpensioen.

In december 2000 zijn statutenwijzigingen doorgevoerd in verband met de aanscherping van het toezicht door de Verzekeringskamer.

Logistiek

In 2000 is verder gewerkt aan de opbouw van Logistiek B.V., een concernbreed proces om te komen tot een optimalisering van de bezorging, hetgeen veel energie vraagt van alle betrokkenen. Wegens de bezorgproblemen zijn structurele veranderingen in de aanpak nodig, zoals het verder verbeteren van automatisering en van de organisatie als zodanig. Een en ander gaat gepaard met forse kostenstijgingen.

Na de totstandkoming van het detailontwerp zal in 2001 de organisatie gefaseerd worden opgezet. De opzet voorziet mede in een aantal pilots, waarmee kan worden vastgesteld op welke wijze en in welke mate het zogenaamde full-service-concept (het zoveel mogelijk laten distribueren van diverse producten door een zo uniform mogelijke organisatie) kan worden ingevuld. Daarna kunnen de definitieve organisatie en fasering worden vastgesteld en kan de plaatsing van alle medewerkers worden voltooid.

Het uiteindelijke doel is een efficiënte logistieke organisatie, die optimaal gebruik maakt van de synergiemogelijkheden binnen het concern op het gebied van distributie, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de steeds grotere distributieproblemen en open te staan voor opdrachten van en samenwerking met derden.