Concern

Het concern heeft in 2000 een nettowinst van Fl. 106,8 miljoen behaald, tegenover Fl. 142,8 miljoen over 1999. In 1998 bedroeg de nettowinst Fl. 145,2 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2000 is een circa Fl. 15 miljoen lagere nettowinst gerealiseerd dan over de vergelijkbare periode in 1999.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen daalde met bijna Fl. 45 miljoen van Fl. 219,8 miljoen over 1999 tot Fl. 175,1 miljoen over 2000. De belangrijkste oorzaken zijn de met ruim Fl. 52 miljoen tot circa Fl. 60 miljoen gestegen kosten van de concernbrede internetactiviteiten, waarin begrepen de aanloopverliezen van de in het jaar 2000 gesloten joint ventures op het gebied van wonen en vacatures. Alle aan deze activiteiten verbonden kosten zijn direct ten laste van het resultaat gebracht. Tevens is ruim Fl. 2 miljoen ten laste van het resultaat 2000 gebracht voor aanloopkosten betreffende de bundeling en optimalisering van alle logistieke activiteiten.

Voorts heeft de aankoop van de aandelen Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. (UDL), waarvan het resultaat eerst na ontvangst (medio mei 2000) van de vergunning van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is meegeconsolideerd, een negatief effect op het resultaat gehad. Het resultaat, onder aftrek van afschrijving goodwill (twintig jaar) over het tijdvak 22 mei tot en met 31 december 2000 en onder aftrek van de rentelast over de koopsom gedurende geheel 2000, bedroeg ruim Fl. 10 miljoen negatief. Vanaf 2001 wordt een positieve bijdrage aan de nettowinst verwacht.

Tegenover deze negatieve invloeden stonden hogere advertentie-inkomsten bij met name B.V. Dagblad De Telegraaf, alsmede een circa Fl. 6 miljoen lagere dotatie aan de PEMBA-voorziening.

De winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) is gedaald van Fl. 328,6 miljoen over 1999 tot Fl. 310,5 miljoen in 2000. De cashflow is gedaald van Fl. 266,2 miljoen in 1999 tot Fl. 250,9 miljoen in 2000. Het bedrijfsresultaat na afschrijving van goodwill daalde van Fl. 195,3 miljoen in 1999 tot Fl. 177,1 miljoen in 2000.

De afschrijvingen op materi‘le vaste activa namen over 2000 met Fl. 7,3 miljoen toe na de ingebruikneming van de investeringen in Alkmaar en Heerlen tot Fl. 97,9 miljoen. De afschrijvingen op immateri‘le vaste activa zijn gestegen van Fl. 32,8 miljoen in 1999 tot Fl. 46,3 miljoen in 2000, voornamelijk als gevolg van de afschrijving goodwill betreffende de aankoop van UDL.

De concernonderdelen hebben in 2000 wisselend aan het resultaat bijgedragen. Het dagblad De Telegraaf was opnieuw de belangrijkste winstbron. De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC) realiseerde een aanzienlijk hoger resultaat vooral dankzij de sterk gestegen advertentieomzet. Een lagere bijdrage leverde De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. (TTG) door de aanloopkosten van nieuwe titels in Zweden en Nederland. Bij de Biegelaar Groep B.V. bleef het resultaat achter ten opzichte van 1999 door oplopende interne rentelasten ten gevolge van investeringen in nieuwbouw en persen. Ook de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. (HDC) leverde resultaat in, met name door lagere (intercompany) druktarieven en het overbrengen van prepress-activiteiten naar de HHC, alsmede het treffen van een voorziening voor reorganisatie in verband met de vorming van de uitgeverij HDC-Zuid.

Onder de opbrengst deelnemingen zijn verantwoord het contant opgenomen dividend over 1999 en het nog te ontvangen preferente dividend over 2000 van Wegener N.V., alsmede het aandeel in het resultaat van de participaties die zich bezighouden met internet en audiovisuele activiteiten. De rente-inkomsten waren Fl. 8,7 miljoen lager dan vorig jaar door onder meer de aankoop van UDL en de uitbreiding van de deelneming in Wegener N.V. met Fl. 60 miljoen certificaten van gewone aandelen en Fl. 40 miljoen certificaten van cumulatief preferente aandelen. De gemiddelde rentestand was hoger.

De belastingdruk is toegenomen door ten laste van het resultaat gebrachte hogere afschrijvingen op fiscaal niet aftrekbare goodwill en opbrengsten uit deelnemingen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening n‡ belastingen is met 25,1% gedaald van Fl. 142,8 miljoen in 1999 tot Fl. 107,0 miljoen in 2000. Na verrekening van het buitengewoon resultaat is de nettowinst met 25,2% gedaald van Fl. 142,8 miljoen in 1999 tot Fl. 106,8 miljoen in 2000. Per aandeel van Fl. 0,50 nominaal is de nettowinst gedaald van Fl. 2,72 in 1999 tot Fl. 2,03 in 2000.

Concernstrategie
Het Telegraaf-concern stelt zich ten doel het verzamelen, rangschikken, bewerken, distribueren en verkopen van informatie. Tot de kernactiviteiten van het concern behoren het uitgeven (zowel in gedrukte als elektronische vorm) van landelijke en regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, het participeren in commerci‘le radio en televisie, alsmede dienstverlening op het gebied van grafische en elektronische communicatie voor derden.

De strategie richt zich op een verdere expansie van de onderneming - zowel nationaal als internationaal - in alle genoemde kernactiviteiten, met uitzondering van de grafische dienstverlening. In laatstgenoemde sector wordt de positie geconsolideerd en wordt een mogelijke aansluiting bij een ander groot, Europees opererend, grafisch concern onderzocht.

 

Dividendbeleid
Het dividendbeleid is gericht op een uitkering in contanten ter grootte van circa 35% van de voor uitkering beschikbare winst. Bij het vaststellen van het dividend zal indien mogelijk rekening worden gehouden met de effecten van de met ingang van 1 januari 2001 ingevoerde (fiscale) vermogensrendementsheffing. Een tijdelijke overschrijding van het genoemde uitkeringspercentage is acceptabel bij incidenteel lagere resultaten.

Schaalvergroting
De kernactiviteiten van het concern zijn in 2000 als volgt verder versterkt:

De in het jaarverslag 1999 reeds aangekondigde aankoop van UDL is, na een langdurige procedure bij de NMa, medio mei 2000 ge‘ffectueerd. Het resultaat is vanaf 22 mei 2000 meegeconsolideerd.

Na de succesvolle start van het ochtendblad Sp!ts is in augustus een tweede gratis tabloid geïntroduceerd: News.nl. Het blad wordt in de namiddag uitgedeeld in kantoren, stations en andere openbaarvervoergelegenheden in de Randstad.

Bestaande internetactiviteiten, waaronder De Telegraaf-i, zijn verder uitgebouwd door de introductie van nieuwe sites waaronder DFT.nl: De Financiële Telegraaf op internet.

Daarnaast werd deelgenomen in een aantal nieuwe internetactiviteiten op het gebied van arbeidsbemiddeling (zoomnet.nl), de woningmarkt (woonkrant.nl), de automarkt (autobytel.nl) en de reismarkt (reiskrant.nl).

In het tweede halfjaar zijn de regionale dagbladen binnen het concern samen met de Noordelijke Dagblad Combinatie Holding B.V. gestart met het opzetten van een eigen internetsite.

De samenwerking (Regio-i) van deze regionale uitgevers zal in 2001 naar verwachting verder worden uitgebouwd.

De TTG introduceerde in het najaar van 2000 het mannenblad For Him Magazine (FHM).

TTG Sverige AB, dochtermaatschappij van de TTG in Zweden, introduceerde Residence aldaar. Tevens werd de licentie verworven voor het uitgeven van Cosmopolitan in Zweden. In februari 2001 is het eerste nummer hiervan uitgekomen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is met Fl. 62,9 miljoen toegenomen van Fl. 1.039,1 miljoen per 31 december 1999 tot Fl. 1.102,0 miljoen per 31 december 2000. Deze toeneming is gerealiseerd door de toevoeging aan de overige reserves, zoals voorgesteld in de winstverdeling over 2000.

Het eigen vermogen per aandeel van Fl. 0,50 nominaal is toegenomen van Fl. 19,79 ultimo 1999 tot Fl. 20,99 ultimo 2000. Het aandelenkapitaal is ongewijzigd en bestaat uit 52.499.200 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van Fl. 0,50 nominaal. Van de gewone aandelen zijn 24.507.662 stuks gecertificeerd per 31 december 2000, zijnde 46,7%. Eind 1999 was 46,0% van het aandelenkapitaal gecertificeerd.

Dividendvoorstel
Wij stellen voor het dividend over 2000 vast te stellen op Fl. 0,84 per aandeel van Fl. 0,50 nominaal, hiermee wordt 41,3% van de winst uitgekeerd. Over 1999 is een dividend betaald van Fl. 0,98 per aandeel van Fl. 0,50 nominaal, zijnde een winstuitkeringspercentage van 36,0%. Na herstel van het resultaat van de onderneming zal teruggekeerd worden naar het beoogde uitkeringspercentage van circa 35%.

Investeringen
Bij de Rotatiedrukkerij Voorburgwal B.V. te Amsterdam is in 2000 een aanvang gemaakt met de bouwkundige aanpassingen in verband met onder meer de toevoeging van een tiende pers en de uitbreiding van alle negen bestaande persen met twee vierkleurendrukwerken. Dit project zal naar verwachting in de tweede helft van 2002 zijn afgerond. Bij het Limburgs Dagblad te Heerlen is de uitbreiding met twee drukwerken in 2000 gerealiseerd. Ook de uitbreiding van de perscapaciteit in Alkmaar werd in 2000 afgerond. In totaal is met deze investeringen een bedrag van Fl. 175 miljoen gemoeid.

Bij de Biegelaar Groep is in 1999 een aanvang gemaakt met de vernieuwing van een diepdrukpers, rand- en afwerkingsinstallatie, alsmede verbetering van de routing en infrastructuur. Dit project, dat medio 2001 zal zijn afgerond, vergt een investering van ruim Fl. 100 miljoen. Voorts is ultimo 2000 grond aangekocht te Zoetermeer met het oog op de te plegen nieuwbouw voor het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. Met deze aankoop was een bedrag gemoeid van ruim Fl. 7 miljoen.

Verplichtingen
In 2000 zijn investeringsverplichtingen voor materi‘le vaste activa aangegaan ten bedrage van Fl. 157 miljoen (exclusief BTW), waarvan in 2001 en volgende jaren nog Fl. 94 miljoen moet worden betaald. Betalingen op de in 2000 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen bedroegen in 2000 Fl. 189 miljoen (exclusief BTW).

Omzet
De geconsolideerde omzet is met 12,5% gestegen van Fl. 1.589,6 miljoen in 1999 tot Fl. 1.787,5 miljoen in 2000, waarin begrepen een omzet van Fl. 108,4 miljoen inzake UDL. De autonome omzetstijging is 5,6%.

De toeneming van de omzet bestond voor Fl. 135,2 miljoen uit advertentie-inkomsten en voor Fl. 45,8 miljoen uit oplage-inkomsten. De overige inkomsten, waaronder verspreiding voor derden en het uitgeven van boeken, namen toe met Fl. 1,3 miljoen. De omzet uit drukwerk voor derden steeg met Fl. 17,3 miljoen. De overige omzet daalde ten opzichte van 1999 met Fl. 1,7 miljoen.

In totaal bestond de concernomzet in 2000 voor Fl. 961,5 miljoen (54%) uit advertentie-inkomsten en voor Fl. 538,6 miljoen (30%) uit oplage-inkomsten. De omzet van drukwerk voor derden bedroeg Fl. 229,1 miljoen (13%), waarvan Fl. 171,4 miljoen niet-krantgebonden, de overige opbrengsten waren Fl. 58,3 miljoen (3%).

In 1999 was dit respectievelijk Fl. 826,3 miljoen, Fl. 488,8 miljoen, Fl. 212,7 miljoen en Fl. 61,8 miljoen, ofwel 52%, 31%, 13% en 4%.

 

In het segment uitgeverijen steeg de omzet van de dagbladen met 13,4% en de omzet van de huis-aan-huisbladen met 25,4%. De omzet van de tijdschriften daalde met 4,3%. De omzet in het segment grafische producten nam toe met 3,6%.

Van de concernomzet is in 2000 2,6% naar EU-landen geëxporteerd, in 1999 was dit 2,5%. In 2000 is tevens voor Fl. 6,7 miljoen naar overige Europese landen ge‘xporteerd, tegenover Fl. 6,0 miljoen over 1999.

De gemiddelde omzet per werknemer nam toe met 1,8%, van Fl. 339.200 in 1999 tot Fl. 345.300 in 2000.

De afgelopen vijf jaar ontwikkelden de omzet, het gemiddeld aantal man/vrouwjaren en de gemiddelde omzet per werknemer zich als volgt:

 

Toegevoegde waarde

De totale toegevoegde waarde van het concern en het gemiddelde per werknemer hebben zich in de afgelopen vijf jaar als volgt ontwikkeld:

Personeel en organisatie

Werkgelegenheid
In 2000 waren, gerekend in fulltime eenheden, gemiddeld 5.177 man/vrouwjaren in het concern werkzaam; in 1999 waren dit gemiddeld 4.686 man/vrouwjaren. Naast de toeneming als gevolg van de overname van UDL speelden ook een rol de ontwikkelingen op het gebied van internet, mede daaruit voortvloeiende automatisering en de nieuwe uitgaven News.nl en FHM.

Per 31 december 2000 waren 6.070 personen in dienst van het concern, waarvan in het buiten-land 32 personen. Na omrekening van de deeltijdkrachten tot volledige werktijd bedroeg de werkgelegenheid in het concern 5.457 man/vrouwjaren.

CAO’s
Per 1 februari 2000 is een nieuwe Grafimedia-CAO afgesloten met een looptijd tot 1 februari 2002. Overeengekomen is een loonstijging van 3% per 1 februari 2000, 1% per 1 december 2000, 2% per 1 februari 2001 en 2% per 1 oktober 2001. De CAO voor dagbladjournalisten is met ingang van 1 januari 2000 verhoogd met 3,5% en met 3,7% per 1 januari 2001. In de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten werd een loonsverhoging van 3,75% per 1 januari 2000 en 4% per 1 juli 2001 overeengekomen. Dagbladjournalisten in vaste dienst ontvangen voor generiek hergebruik van kopij een vergoeding van 0,5% van twaalfmaal het decembersalaris.

In het kader van de Wet PEMBA (Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid) is ook in 2000 besloten in de collectieve regeling te blijven. In 2001 zal opnieuw een afweging worden gemaakt. Voor het eventueel verlaten van de collectieve regeling is deels een voorziening gevormd, waaraan in 2000 geen toevoeging meer heeft plaatsgevonden.

Euro

Op de pagina’s 54 en 55 van dit verslag zijn de geconsolideerde balans en winst- en verlies-rekening omgerekend in euro’s. Een negatieve euroreserve is ontstaan door afronding van de nominale waarde van de aandelen op EURO 0,23. Tevens zijn op de pagina’s 66 en 67 de tienjaar-kengetallen omgerekend in euro’s.

Overeenkomstig het CEBUCO-advies (centrale marketingorganisatie van de dagbladen) zal de integrale invoering van de euro in de bedrijfsvoering van de uitgeverijen eerst op 1 januari 2002 plaatsvinden.