Bijzondere statutaire rechten

Prioriteitsaandelen
De prioriteitsaandelen zijn in handen van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, waarvan het bestuur per 31 december 2000 wordt gevormd door mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heren L.G. van Aken, mr. E.F.M. Kok, A.J. van Puijenbroek en E.H. van Puijenbroek.

Het doel der stichting is het verkrijgen en beheren van de prioriteitsaandelen in de vennootschap en, onder andere daarmede, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de vennootschap, het weren van invloeden in die leiding welke de zelfstandigheid van de vennootschap in strijd met haar belang zouden kunnen aantasten en het bevorderen van een goed beleid in het belang van de vennootschap.

De bevoegdheden verbonden aan de prioriteitsaandelen bestaan onder andere uit het besluiten tot uitgifte van aandelen, vaststelling van het aantal directeuren en hun bezoldiging, vaststelling van het aantal commissarissen van de vennootschap en het recht om een statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap voor te stellen alvorens de algemene vergadering van aandeelhouders hierover zou kunnen besluiten.

Onafhankelijkheidsverklaring
De directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en het bestuur van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf verklaren hiermede, dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid van het bestuur van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij het Fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam.

Directie N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Bestuur van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Amsterdam, maart 2001