Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 2000 en de winst- en verliesrekening over 2000 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche Accountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

De jaarrekening is besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst met de raad van commissarissen. Vervolgens is de jaarrekening door ons vastgesteld.

Overeenkomstig het voorstel werden met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 mei 2000 de heren ir. H.L. Weenen en mr. W. Overmars herbenoemd tot commissaris.

Wij zijn voornemens de heer prof. dr. W. van Voorden te herbenoemen tot commissaris als door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de voorgenomen benoeming geen bezwaar wordt gemaakt en door de algemene vergadering geen aanbevelingen van personen voor benoeming tot commissaris worden gedaan. De ondernemingsraden van ons concern hebben inmiddels terzake van deze beoogde herbenoeming positief geadviseerd.

De raad van commissarissen heeft met de directie in het afgelopen jaar tienmaal vergaderd en onder meer aandacht besteed aan personeel en organisatie, strategie, risico's verbonden aan de onderneming, alsmede aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en financiële zaken.

Twee vergaderingen hebben plaatsgevonden bij de dochterondernemingen buiten Amsterdam. Veel aandacht is besteed aan acquisities, waaronder de aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger, aan deelnemingen in ondernemingen die woonkrant.nl, zoomnet.nl en reiskrant.nl exploiteren, de introductie van de gratis middagkrant News.nl en Regio-i en investeringen bij dochtermaatschappijen.

De raad van commissarissen heeft buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren, de relatie tot de directie en de samenstelling en het functioneren van de directie besproken.

In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen deel aan enkele overlegvergaderingen van de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 2000 hun taak hebben verricht.  

Wij stellen u voor:

  • De jaarrekening over 2000 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren, de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid en de commissarissen voor het gehouden toezicht.
  • Het dividend over het boekjaar 2000 per aandeel van Fl. 0,50 nominaal vast te stellen op Fl. 0,84 in contanten (1999: Fl. 0,98 in contanten per aandeel van Fl. 0,50 nominaal).
  • De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 14 mei 2001 bij de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam.

Namens de raad van commissarissen
A.J. van Puijenbroek

Amsterdam, 20 maart 2001.