BasisMedia

De oplage van Sp!ts, het gratis dagblad voor openbaarvervoerreizigers, dat vijfmaal per week verschijnt, is gegroeid van 250.000 uitgereikte exemplaren per dag ultimo 1999 tot ruim 300.000 exemplaren per dag ultimo 2000. Mede door de oplagegroei wordt Sp!ts nu op twee locaties gedrukt. De ontwikkeling van Sp!ts is boven verwachting; over geheel 2000 werd nog wel een aanloopverlies geleden, echter in de tweede helft van 2000 konden, nauwelijks één jaar na de lancering, reeds enkele perioden met een positief resultaat worden afgesloten.

Sp!ts is daarmee een belangrijke speler in de markt geworden en - in bereik gemeten - de derde krant van Nederland. Voor 2001 wordt een bijdrage aan de winst verwacht.

Naast Sp!ts heeft BasisMedia B.V. met ingang van 28 augustus 2000 het derde gratis tabloid in Nederland op de markt gebracht onder de naam News.nl. Deze middagkrant wordt in een oplage van 100.000 exemplaren verspreid in de Randstad en zal nog enige tijd nodig hebben om zich waar te maken. Begin 2001 is besloten de drukorder uit te besteden, omdat de apparatuur minder geschikt is voor het drukken en nieten van kranten op tabloidformaat.

De positieve ontwikkeling van de advertentieomzet heeft zich in 2000 voortgezet. BasisMedia heeft zijn marktaandeel met Sp!ts en de introductie van News.nl verder kunnen uitbouwen.

Mede dankzij een groter bereik konden de advertentietarieven van Sp!ts per 1 januari 2001 worden verhoogd met 30%.

Het merendeel van de uitdelers werkt via ons eigen logistieke apparaat. De oplage van Sp!ts zal in het komende jaar verder groeien. Met diverse ondernemingen zijn of worden afspraken gemaakt, die moeten resulteren in een hoger bereik van de forensen in de ochtendspits, terwijl News.nl 's middags ook bij kantoren wordt uitgedeeld.

BasisMedia B.V. heeft op 13 oktober 1999 een klacht ingediend bij de NMa tegen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Metro Holland B.V. in verband met het maken van mededingingsbeperkende afspraken door het sluiten van de exclusieve overeenkomst op grond waarvan Metro Holland B.V. het alleenrecht heeft gekregen om haar uitgave Metro te verspreiden in de NS-stations. Bovendien heeft BasisMedia B.V. tegen de NS een klacht terzake van misbruik van zijn economische machtspositie ingediend, omdat de NS Sp!ts weigert toe te laten op de stations.

Op 11 augustus 2000 heeft de NMa de vorderingen van BasisMedia B.V. afgewezen. BasisMedia B.V. heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

In december 2000 werd het voornemen bekendgemaakt een 60%-belang te verwerven in Stockholm News AB, een Zweedse onderneming die toen enige weken de gelijknamige gratis middagkrant onder de forensen in Stockholm verspreidde. Vooral wegens gebrek aan duidelijke ontwikkelingen in de periode tussen de investeringsbeslissing en het moment van effectuering, alsmede de hogere dan aanvankelijk voorziene investering is besloten deze beoogde acquisitie niet door te zetten. Onze bijdrage in de liquidatiekosten is ten laste van het resultaat over 2000 gebracht.