&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG)

De winst van De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. (TTG) is voor wat betreft de Nederlandse activiteiten sterk gestegen ten opzichte van 1998. Privé realiseerde evenals Elegance, Residence, Autovisie, MAN en OOR een hoger resultaat, vooral als gevolg van kostenbesparingen op technische vervaardiging en marketing. Verliesgevend waren de in 1997 respectievelijk 1998 op de markt gebrachte titels Buitengewoon en Personal Finance. De titels Surf Magazine en Deep zijn in 1999 verkocht.

Begin 1999 is de uitgeverij Svensk Specialpress AB te Stockholm overgenomen, waarin de water- sportbladen Vi Båtägare en Båtnytt, alsmede het sportblad Golf Digest (licentietitel) zijn opgenomen. Met deze overname is de basis gelegd voor verdere expansie op de Zweedse tijdschriftenmarkt door middel van zowel aankoop van lokale titels als het op de markt brengen van bestaande TTG-titels.

Zo is in 1999 na een gedegen marktonderzoek besloten begin 2000 de titel Residence in Zweden uit te brengen. Het in 1999, met de bestaande portefeuille, behaalde resultaat kwam lager uit dan begroot als gevolg van kostenoverschrijdingen. Hoofdzakelijk door de aanloopkosten van Residence, de afschrijving op de goodwill en de rentelast inzake de financiering van de overname werd over 1999 door de Zweedse activiteiten verlies geleden. Afgezien van de aanloopverliezen van de Zweedse Residence wordt voor 2000 een herstel van het resultaat verwacht. Inmiddels kan worden gemeld dat de introductie van Residence in Zweden voorspoedig is verlopen: na het uitbrengen van het eerste nummer zijn reeds 15.000 abonnees geworven, terwijl de losse verkoop ruim 25.000 exemplaren bedroeg.

Privé blijft ruimschoots marktleider in het segment entertainmentbladen dat evenals in 1998 verder onder druk is komen te staan. Ondanks een geringe daling van de betaalde oplage is als gevolg van kostenbesparingen een beter resultaat bereikt. De internetsite www.prive.nl werd in december 1999 circa 180.000 maal bezocht.

De omzet en het resultaat van Elegance zijn eveneens toegenomen dankzij de in 1999 hogere advertentieomzet. De betaalde oplage van Elegance daalde licht.

Wegens het succes op de advertentiemarkt is de verschijningsfrequentie van Residence in 1999 verhoogd van tien naar elf nummers, hetgeen resulteerde in een aanzienlijke omzetstijging. Bij een nagenoeg gelijkblijvend abonnementenaantal daalde de gemiddelde losse verkoop in lichte mate. De in 1999 voor het tweede jaar uitgegeven special Trips & Travels heeft als bijlage bij Residence en Elegance een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd.

De losse verkoop van het blad Autovisie was ruim 8% beter dan in 1998; het abonnementen- aantal daalde daarentegen met 6%. Het advertentievolume bleef nagenoeg gelijk. Het resultaat op het Autovisie jaarboek is in vergelijking met 1998 fors gestegen dankzij een hogere oplage en kostenbesparingen. Op de internetsite www.autovisie.nl is het aantal pageviews per maand gegroeid naar ruim 325.000 in de maand december 1999.

MAN kon de oplagegroei na de restyling van 1998 niet vasthouden; het advertentievolume deed het echter onverminderd goed. Als gevolg van de komst van enkele nieuwe titels in dit segment wordt met een zwaardere concurrentie in zowel de oplage- als advertentiemarkt rekening gehouden.

Ook het blad OOR heeft het succes van de restyling, die in 1998 werd uitgevoerd, niet kunnen handhaven: het aantal abonnementen daalde met circa 6% bij een nagenoeg stabiele losse verkoop. Het advertentievolume steeg met 4%. De voor het eerst in 1999 tevens op cd-rom uitgebrachte OOR Popencyclopedie was succesvol.

Het succes van Hitkrant is voornamelijk afhankelijk van hypes: die hebben zich het afgelopen jaar in dit segment niet of nauwelijks voorgedaan. De oplage daalde met circa 15%, waarmee de stijging uit 1998 teniet werd gedaan. Het advertentievolume nam licht toe.

Het in 1997 op de markt gebrachte blad Buitengewoon heeft na een snelle oplagegroei in 1998 terrein moeten prijsgeven in 1999 onder invloed van heftige concurrentie. Alhoewel het advertentievolume met ruim 50% is toegenomen is het aantal advertentiepagina’s nog onvoldoende voor een kostendekkende exploitatie.

Begin 1998 werd de titel Personal Finance gelanceerd. De oplage en het advertentievolume stabiliseerden zich op het niveau van 1998. Inmiddels is besloten tot afstoten van deze titel.

In 1999 heeft een verdere sanering plaatsgevonden inzake de al dan niet in samenwerking met de sportbonden uitgegeven tijdschriften, die structureel onvoldoende rendement boden. In dit verband is met ingang van het voetbalseizoen 1999-2000 het contract met de KNVB inzake Voetbal Totaal beëindigd. Voetbal Magazine realiseerde een beter resultaat, vooral door kostenbesparingen bij een nagenoeg gelijk gebleven advertentieomzet.

Voorts heeft Tennis, een uitgave van de KNLTB, een restyling ondergaan. In samenwerking met de ANWB werd voor het derde achtereenvolgende jaar het blad Schaatsen uitgebracht.

In maart 1998 is in het kader van de nieuwe Mededingingswet een ontheffing aangevraagd voor de verticale prijsbinding inzake tijdschriften. Dit verzoek is op 14 oktober 1999 door de NMa afgewezen. Het besluit wordt eerst op 1 juli 2000 van kracht, teneinde de uitgevers in de gelegenheid te stellen om hun contracten en leveringsvoorwaarden aan de nieuwe situatie aan te kunnen passen.

De Telegraaf Sponsored Media

Stijgende kosten bij een nagenoeg gelijkblijvende omzet resulteerde in een lager resultaat over 1999. In de markt is sprake van een toenemende belangstelling voor sponsored media. Op grond hiervan wordt voor 2000 een behoorlijk hogere omzet verwacht. Samenwerking met andere partijen in deze markt behoort tot de mogelijkheden.