&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

AMSTERDAMSE ACTIVITEITEN

De Telegraaf

Oplage

In 1999 zijn de dagbladen voor de publicatie van de oplagecijfers toegetreden tot het HOI (Het Oplage Instituut). De oplagemelding en -publicatie is als volgt: vier keer per jaar zal een kwartaalgemiddelde van de oplagecijfers worden gepubliceerd, te beginnen over het vierde kwartaal van 1999. Per vier kwartalen wordt vervolgens het te publiceren jaargemiddelde bepaald.

Gebaseerd op de in 1998 door uitgevers en adverteerders overeengekomen methode van oplagemeting is de gemiddelde oplage van De Telegraaf over de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 vastgesteld op 808.300, tegenover 802.500 over de vergelijkbare periode 1997/1998.
De Telegraaf kon daarmee wederom een oplagegroei melden, die te danken is aan de groei van het aantal abonnementen en de losse verkoop in het buitenland. De reeds enkele jaren geleden ingezette daling van de losse verkoop in het binnenland zette zich ook in 1999 voort. De totale betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen is gedaald van 4.522.953 over de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 tot 4.482.758 over de periode 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999. Eind 1999 was de stand van de betaalde oplage van De Telegraaf fractioneel lager dan die van eind 1998, doch ruim boven het gepubliceerde gemiddelde. Met inbegrip van de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen bedraagt het aandeel van het concern in de totale oplage in Nederland 26,1% ultimo 1999. Per 31 december 1998 bedroeg dit eveneens 26,1%.

Advertenties

De advertentieomzet van De Telegraaf steeg ten opzichte van vorig jaar met 5,4% tot É 473,8 miljoen, waarin begrepen de omzet van de millenniumuitgave en de (in samenwerking met Endemol Entertainment B.V.) uitgebrachte Big Brother-special.

Het advertentievolume nam ten opzichte van 1998 af met 1,5%. Tegenover een stijging van ruim 1% in de categorie lokale merken en diensten stond een daling van 3% bij de nationale merken en diensten, die in 1998 met 16% waren gestegen, en een daling van personeelsadvertenties met ruim 2%.

Het aantal Speurder-paginaís daalde met 0,5% ten opzichte van een daling van 0,7% bij de landelijke dagbladen tezamen. Het aantal geplaatste Speurders daalde met 2% tot 834.016. De gemiddelde grootte van de Speurders nam toe met circa 2%. De Speurder-omzet steeg met 1,7%.

Sinds 13 oktober 1999 wordt in samenwerking met het Nationale Woning Instituut en European Estate Publishers B.V. als bijlage bij De Telegraaf op woensdag De OfficiŽle Huizenkrant opgenomen. Naast de samenwerking in de krant zal in de loop van 2000 ook invulling worden gegeven aan de exploitatie van een gezamenlijke internetsite voor de particuliere onroerendgoedmarkt.

Het totale advertentievolume van de landelijke dagbladen tezamen nam in 1999 toe met 1,7%, hetgeen met name te danken was aan de toeneming van de lokale merken en diensten en de personeelsadvertenties. Het aandeel van het Telegraaf-concern in de totale advertentieomzet bedroeg volgens de raming over 1999 28,6% tegenover 28,5% over 1998.

Ingevolge het verbod van de minister van Economische Zaken tot horizontale prijsbinding hebben de dagbladuitgevers per 1 januari 2000 individueel de prijsverhoging vastgesteld. De Telegraaf heeft een gemiddelde prijsverhoging door-gevoerd van 4,7% ingaande 1 januari 2000.

Het advertentievolume van alle dagbladen, landelijk en regionaal, nam toe met 2,1%. De brutoadvertentieomzet van de dagbladen tezamen steeg volgens de raming van de Groep Nederlandse Dagbladpers van het Nederlands Uitgeversverbond met circa 4% tot É 2.432 miljoen.

Prijsbeleid

De minister van Economische Zaken heeft in 1997 een tijdelijke ontheffing tot 1 juli 1999 verleend op het verbod tot horizontale prijsbinding voor dagbladabonnementen. Een ontheffing op het verbod tot verticale prijsbinding is verleend tot 2003.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft op 12 januari 2000 uitspraak gedaan inzake een door het Nederlands Uitgeversverbond gestarte bezwaar- en beroepsprocedure, inhoudende dat de horizontale prijsregelingen van de dagbladpers nietig zijn verklaard. Daarmee is eveneens het bindend besluit van de in de Regelen voor het Advertentiewezen opgenomen 15%-commissie voor de geregistreerde reclamebemiddelaars nietig verklaard.

Redactie

In de loop van 1999 is een redactionele samenwerking gestart met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, waarbij dagelijks een halve of hele pagina internationaal zakennieuws uit deze krant in De FinanciŽle Telegraaf wordt opgenomen. Besprekingen over uitbreiding van deze samenwerking inzake internet zijn gaande.
Medio december 1999 is een speciale Big Brother-krant gemaakt, die is uitgereikt aan de bewoners van het van de buitenwereld afgesloten huis. Zowel binnen als buiten het huis was de belangstelling voor deze krant erg groot.

Het gehele jaar werd gewerkt aan de millenniumkrant; een speciale editie van De Telegraaf waarin het Nederland van de afgelopen eeuw in allerlei facetten centraal stond. De krant bevatte onder meer een exclusief gesprek met Z.K.H. Prins Willem-Alexander.
In samenspraak met Johan Cruijff kreeg het Nederlands elftal van de eeuw vorm. Lezers konden via een wedstrijd deelnemen aan de verkiezing van het elftal.

De Telegraaf is nog steeds in een juridisch steekspel verwikkeld met NOS en HMG over het beschikbaar stellen van de programmagegevens. De NMa heeft in september 1998 NOS en HMG opgedragen met De Telegraaf te onderhandelen over het tegen marktconforme prijzen beschikbaar stellen van de tv-programmagegevens met als einddatum 15 januari 1999.

Daar de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen heeft De Telegraaf de NMa verzocht alsnog een last onder dwangsom op te leggen. Vooruitlopend op haar definitieve beslissing heeft de NMa in enkele punten van overweging onder meer de uitgangspunten voor een redelijk tarief voor het leveren van de programmagegevens aangegeven. Op de hoorzitting hieromtrent op 29 september 1999 zijn NOS en HMG niet verschenen. Op 16 februari 2000 heeft de NMa besloten onder dwangsom NOS en HMG te gelasten de programmagegevens te leveren aan De Telegraaf. NOS en HMG krijgen vier maanden de tijd om dit te organiseren. NOS en HMG hebben inmiddels bekend gemaakt in hoger beroep te zullen gaan.

In 1999 is besloten tot het vervangen van het in 1991 aangekochte paginaopmaaksysteem. Met leverancier CCI werd een overeenkomst gesloten voor de levering van een totaal database georiŽnteerd redactiesysteem, geschikt voor zowel tekstinvoer als paginaopmaak. Daarmee is het mogelijk sneller en slagvaardiger in zowel de krant als op internet te publiceren. Het systeem zal begin 2001 operationeel zijn.

Tenslotte is De Telegraaf begin 1999 in samenwerking met het Centrum voor Gesproken Lectuur gestart met het experiment ígesproken krant voor blindení. Deze krant wordt elke nacht ingesproken en via de Amsterdamse kabel naar een aantal deelnemers aan dit project gestuurd. De gesproken De Telegraaf wordt bij de deelnemers op een herschrijfbare cd-rom vastgelegd.

De Telegraaf Elektronische Media

De Telegraaf Elektronische Media (TEM) heeft in 1999 een vaste plaats binnen B.V. Dagblad De Telegraaf gekregen. TEM houdt zich met name bezig met het ontwikkelen en het exploiteren van TelegraafNet en De Telegraaf-i; overige dochterondernemingen kunnen eveneens van deze faciliteit gebruik maken. In 1999 is een aantal sites in TelegraafNet ondergebracht, zoalsveilinghal.nl, siteshopper.nl, chatweb.nl, elcheapo.nl, quickalert.nl, netmail.nl en cybercard.nl. Sites die tegemoetkomen aan de behoefte van de consument.
Het aantal pageviews van De Telegraaf-i en het TelegraafNet tezamen is verdubbeld ten opzichte van 1998.

De komende jaren zal TelegraafNet zich steeds meer toespitsen op het leveren van leads aan derden. Een krachtige reclamecampagne in 2000 in onder meer De Telegraaf zal de naamsbekendheid van deze activiteit verder moeten vergroten.

De Telegraaf-i

Begin 1999 is de internetredactie uitgebreid om Nieuwslink - het actuele nieuws - verder gestalte te geven. Voorbereidingen zijn getroffen om actueel sportnieuws te brengen onder de naam Sportlink.

In de loop van het jaar is begonnen met het bouwen van een financiŽle internetportal onder dezelfde naam als zijn tegenhanger in de krant: dft (De FinanciŽle Telegraaf).
DFT vult de gedrukte De FinanciŽle Telegraaf aan door gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van het medium internet. In de loop van het jaar 2000 wordt de site operationeel onder de naam www.dft.nl. Op de site zullen zowel actieve als minder actieve beleggers, maar ook algemeen geÔnteresseerden, voor al hun financiŽle informatie terecht kunnen. Om binnen afzienbare tijd een substantieel marktaandeel te verwerven zal fors geÔnvesteerd worden in een promotiecampagne. De afdeling De Telegraaf Elektronische Media is verantwoordelijk voor de sitebouw, het beheer en het commerciŽle traject.

Tevens is besloten om de archieven van alle tot het Telegraaf-concern behorende dagbladen en tijdschriften te bundelen tot ťťn gezamenlijk elektronisch archief. Medio 2000 wordt met de oplevering van dit archiefsysteem gestart.

Om lezers inzicht te geven in de veranderingen van het nieuwe belastingstelsel werd op internet de Belastingcalculator geÔntroduceerd. Gebruikers kunnen hiermee on line hun persoonlijk voor- of nadeel van het nieuwe belastingplan berekenen. Na de lancering werd deze site in korte tijd reeds 100.000 maal bezocht.

Eind 1999 werkten circa 50 medewerkers bij De Telegraaf Elektronische Media en De Telegraaf-i.