&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

OVERIGE

Arbo

In samenwerking met de KLM Arbo Services B.V. zijn verschillende risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) uitgevoerd bij onder meer B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, De Telegraaf Transport B.V. en een aantal bijkantoren. Een tweetal plannen van aanpak is geschreven ter oplossing van gesignaleerde knelpunten. Voorts is een Arbo-handboek tot stand gekomen dat begin 2000 is uitgereikt aan leidinggevenden. Het ziekteverzuim is in 1999 toegenomen van 6,0% tot 6,7%, overeenkomend met de landelijke tendens. Op 1 september 1999 is een nieuw verzuimbeleid van kracht geworden, gericht op het nemen van vroegtijdige maatregelen, teneinde de verzuimduur te bekorten. Daarnaast maakt het nieuwe beleid analyse van verzuimcijfers mogelijk op basis waarvan het Arbo-beleid mede kan worden gestuurd.
Tenslotte is een notitie geschreven omtrent veiligheidsvoorschriften voor opdrachtnemers die in opdracht van de Amsterdamse bedrijven werkzaamheden verrichten. De Arbo-afdeling is in 1999 uitgebreid als gevolg van voortdurend toenemende regelgeving.

Boeken

De samenwerking met Uitgeverij Bzztôh te Den Haag is in 1999 wederom zeer succesvol geweest. De gezamenlijke boekproducties zijn hoofdzakelijk afkomstig van auteurs, die elders in de concernuitgaven publiceren.
Voor de tweede keer heeft dagblad De Telegraaf een jaarboek uitgebracht met een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en foto’s van het afgelopen jaar. Mede dankzij vervroeging van het tijdstip van introductie kon een hogere omzet worden gerealiseerd.

Logistiek

In september 1999 is een aanvang gemaakt met het onderbrengen van de distributie (vervoer en bezorging) van alle dagbladen, huis-aan-huisbladen, folders en de tijdschriften voor de losse verkoop voor alle tot het concern behorende bedrijven in Logistiek B.V. Dit omvangrijke meerjarenproject wordt begeleid door externe adviseurs en zal naar verwachting in 2001 zijn afgerond.

Opdrachten van derden kunnen hierin ook worden ondergebracht. Vanaf september 2000 zal ook Het Financieele Dagblad worden verspreid door Logistiek B.V.

Milieu

Het afgelopen jaar is de inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen afgerond. Door het in gebruik nemen van het paginatransmissiesysteem heeft een reductie plaatsgevonden van circa 10% van de fotochemicaliën. In het kader van het energiebeleid is het ’energy monitoring system’ gereedgekomen, waarmee het elektra-, gas- en waterverbruik beter kan worden beheerst. In het jaar 1999 is een interne campagne gevoerd met betrekking tot het beter gescheiden inzamelen van kantoorafval.

In het kader van het Convenant Verpakkingen 2 is een eerste rapportage aan het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) uitgevoerd. In 2000 zal een tweede maal gerapporteerd worden en zal tevens meer aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van beleid om de geformuleerde doelstellingen uit het Convenant Verpakkingen 2 te behalen. In de maanden april tot juli van dit jaar is voor het eerst een verwijderingsbijdrage betaald bij de inkoop van papier.

Ondernemingsraad

Ook dit jaar zijn weer vele onderwerpen de ondernemingsraad gepasseerd. Het overleg tussen directie en ondernemingsraad was onveranderd goed en constructief; de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd inzake de voorgelegde investeringen, waaronder de uitbreiding van drukcapaciteit, de beoogde aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. en de voorgenomen deelneming in Autobytel Nederland v.o.f.
Eind 1999 zijn er OR-verkiezingen gehouden op basis waarvan begin 2000 een nieuwe ondernemingsraad is geïnstalleerd voor een termijn van drie jaar.

Pensioenfonds

Het belegd vermogen van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 ten behoeve van de niet-grafische personeelsleden steeg in 1999 met ƒ 52 miljoen tot ƒ 775 miljoen. De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 1,7% als aanpassing aan de inflatie over 1998.

Door het bestuur werd besloten tot handhaving van de pensioenpremie van 4,5% van de pensioen- grondslag. De gepensioneerden zullen over 1999 een buitengewone uitkering ontvangen van 7% van het jaarpensioen.

Per 1 januari 2000 is in het reglement de mogelijkheid opgenomen op de pensioendatum het nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen.